19.01.2018 До админ. р-ли на няколко съдилища с копие до ВСС (съдебна колегия)

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: ДаллБогг продължава да се "шегува" със съда
Date: Fri, 19 Jan 2018 11:43:03 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rs_dobrich@abv.bg, razgrad-rs@justice.bg, rs_razgrad@mbox.contact.bg, admin@rspleven.eu, adm.secretar@rs-byala.org, rs_vidin@yahoo.com, rousse-rs@justice.bg, montana_sad@mail.bg, vrc@mbox.contact.bg, varna-rs@justice.bg, sshcourt-sh.org@court-sh.org, isperih-rs@justice.bg, rsprov@court-provadia.com, rs.vratza@abv.bg, rsoriahovo@abv.bg, rskula@abv.bg, contacts@rs-dimitrovgrad.com, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg

ДО: админ. р-ли на РС-Добрич, РС-Русе, РС-Монтана, РС-Бяла, РС-Плевен, РС-Видин, РС-Разград, РС-Варна, РС-Шумен, РС-Исперих, РС-Оряхово, РС-Кула, РС-Димитровград

Копие до: ВСС (съдебна колегия), ИВСС - с молба да уеднаквите съдебната практика по делата на ДаллБогг - няма нужда от ново ТР, просто  всички съдии следва да се запознаят с ТР 5/14 на ВКС от 12.12.2016 и с Решението на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г. и разбира се, с Кодекса за застраховането, в сила от 01.01.2016


Уважаеми дами и господа,

Моля, бъдете много внимателни с исковете на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД за обявяване нищожност на застрах. договор 'Гражданска отговорност".  Вече повече от година ДаллБогг разпраща стотици пъти една и съща правно-неграмотна ИМ срещу страшни застрахователни измамници, само сменя имената на ответниците, а съдиите масово обявяват нищожност на застрах. договори - предимно неприсъствено, без да се замислят.

Заповядайте списък на около 150 решения по еднотипни дела на ДаллБогг за обявяване нищожност на задължителните застраховки "Гражданска отговорност": http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html Много повече са, но толкова съм намерила публикувани  досега. 

Тези дела сякаш са някакъв експеримент с българската правосъдна система за доказване липсата на професионализъм сред съдиите.

Хубавата новина е, че вече има няколко прекрасно аргументирани съдебни решения, с които се отхвърлят всичките измислени искове на ДаллБогг. прилагам четири (като линкове към интернет). В хода на едно от тези дела - РС-Добрич, 05.01.2018, е разкрита фалшифицирана полица, най-вероятно от великия борец с "лавината от опити за застрах. измами". Цитирам: "По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N *** отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица."

Благодаря на РС-Русе за получения днес отговор, че съдиите от Русенския съд ще бъдат запознати с решението на РС-Добрич за полицата с разменен стикер.

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна
ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
стац. тел. 052 988 600
моб. тел 0888 60 90 72

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. (като интернет линкове)
1
. Делата на "ДаллБогг": http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html
(тук са публикувани около 150 еднотипни дела)
Резюме.
ДаллБогг води множество дела уж срещу застрах. измамници - исковете са с един и същ текст, само се сменя името на ответника; дали няма да се окаже, че измамникът е самият застраховател?

2. Блог за "моя" случай: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

(тук е и исковата молба срещу "мен")

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017) След близо три месеца без миг спокойствие за набедения ответник, става ясно, че посоченият в застрах. полица адрес на застрахования (ответника по делото) не съществува - документно престъпление.   


3. Четири прекрасно аргументирани съдебни решения, с които се отхвърлят всички искове на ДаллБогг;

29.11.2017, РС-Враца: http://softisbg.com/dannies_blog/29112017--.html

Резюме.   Посочва се, че за сключване на застраховка не е необходимо упълномощаване: "Кодексът за застраховането /в сила от 01.01.2006 г., отм.ДВ.бр.102 от 29 декември 2015 г./, действал към датата на сключване на процесния договор, изрично предвижда възможност за сключване на договор за имуществено застраховане и без пълномощие." Цитира се чл.293, ал.3 ТЗ - "страната не може да се позовава на нищожността, ако от поведението й може да се заключи, че не е оспорвала действителността на изявлението"


01.12.2017 РС-Русе: http://softisbg.com/dannies_blog/post-138.html

Резюме. Два момента заслужават специално внимание в това решение:

1. "Сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължително- чл. 483 ал.1 от КЗ. Договорът за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите" може да се сключи както от собственика на автомобила, така и от всяко трето лице, различно от собственика- чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ."

2. "Искът за нищожност поради липса на съгласие  във връзка с липса на представителна власт е неоснователен. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК висящата недействителност при договор сключен от лице без представителна власт е установена в защита на мнимо представлявания и само той може да се позове на нея. Насрещната страна по договора и третите лица не могат да се позовават на тази недействителност. При мотивирането на това разрешение ОСГТК на ВКС сочи: „Не на последно място, възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот."

-

05.01.2018 РС-Добрич: http://softisbg.com/dannies_blog/05012018--dobrich.html

Резюме. В хода на делото е разкрита фалшифицирана полица, най-вероятно от великия борец с "лавината от опити за застрах. измами"! Цитирам: "По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N *** отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица."

18.01.2018 РС-Русе: http://softisbg.com/dannies_blog/18012018----.html

Резюме. Това е най-пълното, задълбочено и подробно аргументирано решение, с което се отхвърлят всички искове на ДаллБогг. Тук интересното е, че ответницата действително е била подставено лице. Но: "Всъщност с настоящото дело, под претекста за борба с описаната в исковата молба схема, ищецът преследва именно тази забранена от законодателството на ЕС цел - чрез прогласяването на застрахователния договор за нищожен на някое от предявените с исковата молба основания, респ. чрез унищожаването му, да изключи собствената си отговорност пред пострадалите при ПТП с участието на застрахования автомобил лица на основание това, че той не бил управляван обичайно в страната или че не бил управляван от лицето, което е сключило договора. Преследването именно на този мотив се признава и в самата искова молба, в която правният интерес от завеждане на делото е обоснован по следния начин: „ ... ако нищожната/унищожаемата полица продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуално настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив". Нещо повече, ищецът признава, че е узнал за настъпило ПТП в чужбина с участието на застрахования автомобил и че води делото именно, за да се освободи от евентуалната си отговорност пред увредените при ПТП трети лица. Изправен пред законовата забрана по чл.432, ал.2, in fine от КЗ да релевира възраженията си в производството по предявения от пострадалото лице пряк иск (чл.18 от кодифицираната Директива 2009/103/ЕО), ищецът се домогва да постигне същия забранен резултат, а именно отпадане на неговата отговорност, като въз основа на същите по естеството си доводи иска прогласяване на нищожността, респ. унищожаването на застрахователния договор в производство, водено срещу застрахования, който очевидно изцяло се е дезинтересирал от участие в процеса. (СУПЕР!) 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

- 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1497

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.