18.01.2018 До ГФ с копие СДВР и НС

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от кореспонденция с ГФ

-

Subject: във вр. с току-що проведения ни р-р за неверните данни отн. кола с рама VSSZZZ7MZ2V513470
Date: Thu, 18 Jan 2018 14:05:27 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: GF <GF@gfund.bg>, sdvr@mvr.bg, infocenter@parliament.bgДО: ГФ

КОПИЕ ДО: СДВР (във връзка с уведомление от 1-во РУП-София, че случаят вече не се разследва от тях, а от СДВР) и до НС (във вр. с липсата на синхрон в работата на институциите) 

Здравейте,

във връзка с току-що проведения ни р-р по телефона с Правния отдел, изпращам отново отговора от кметството, че адресът в полицата 'ГО" не съществува. Прилагам пак и полицата. И имейла ми от вчера до ГФ. Както Ви казах, проблемът е липсата на синхрон между ГФ и МВР. 

Повтарям казаното по телефона, а именно, че колата от полицата от 2 седмици е без 'ГО' - застраховката е изтекла на 05.01.2018 (прилагам комп. снимка на сайта на ГФ с данните за "ГО") На кого ще изпратите напомнително писмо да поднови "ГО" си, след като името на собственика е сбъркано, а адресът не съществува? Прилагам разпечатката от ГФ с оскъдната "подробна информация за протокола" от ПТП-то с колата от полицата. И цитати от споменатите по телефона разпоредби на КЗ, касаещи съдържанието и обмена на информацията в ГФ при взаимодействие с компетентните държавни органи. Прилагам пак и у-нието от Пътна полиция-Варна, че на моето име и ЕГН няма регистрирана кола. Как така в ГФ има, а в МВР няма?

Очаквам Вашия компетентен отговор по въпроса за настъпилото неприятно недоразумение с цел да се оправят неверните данни в полицата и в ГФ за собственика на колата с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470 и варненска регистрация. Аз не съм собственикът на тази кола, макар че ЕГН-то ми фигурира в полицата "ГО" и в ИЦ на ГФ.   

Сърдечни поздрави,

Ренета Стоянова, Варна, ул. Г. Бакалов 17-7-80, тел. 0888 60 90 72

КЗ - Чл.572

ал. 2. Гаранционният фонд предоставя и сведения относно самоличността и адреса на собственика, обичайния водач или регистрирания държател на моторното превозно средство според документите за неговата регистрация, когато увреденото лице има законен интерес от тяхното получаване.

ал. 4. За целите на Информационния център във връзка с предоставянето на информацията по ал. 1 относно застрахователни договори, сключени извън Република България, или във връзка с моторни превозни средства, които обичайно се намират извън Република България, Гаранционният фонд изисква необходимите данни от информационните центрове в държавите членки.

ал. 5. Когато Информационният център на Гаранционния фонд не разполага с информация за самоличността или адреса на лицата по ал. 2, съответно за наименованието, седалището или адреса на управление на лицата по ал. 3, той я получава въз основа на писмено искане от застрахователя, който е сключил съответния застрахователен договор, или от компетентния държавен орган, който поддържа регистрите на собствениците на моторни превозни средства или на превозвачите, или от друг орган, който разполага със съответните данни.

Обмен на информация и взаимодействие на Информационния център с компетентните държавни органи

Чл. 574. (1) Информационният център обменя информация с компетентните държавни органи, които:

1. регистрират моторните превозни средства в Република България;

3) Министерството на вътрешните работи предоставя на Информационния център данни за:

1. моторните превозни средства, регистрирани в Република България, с информация за:

а) регистрационен номер;

б) вид на регистрацията - постоянна, временна, транзитна;

в) срок на валидност на регистрацията;

г) идентификационен номер на моторното превозно средство - номера на рамата (шаси);

д) марка (модел), тип на моторното превозното средство, цвят, маса;

е) тип на двигател, обем на двигател, номер на двигател, максимална мощност на двигателя;

ж) брой места;

з) дата на първа регистрация;

и) името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/съдебна регистрация и адреса/адреса на управление на собственика на моторното превозно средство съгласно свидетелството за регистрация;

к) името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/съдебна регистрация и адреса/адреса на управление на ползвателя на моторното превозно средство съгласно свидетелството за регистрация;


и др.


Това е имейлът от вчера - 17.01.2018, който не сте получили:

Subject: официален отговор, че в с. Росеново не съществува ул. Суха река
Date: Wed, 17 Jan 2018 13:23:35 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: GF <GF@gfund.bg>Здравейте,


Приложено, изпращам официален отговор от кмета на с. Росеново, Добричко, че улиците в селото са по номера и не съществува улица "Суха река".
Пояснение. Несъществуващият адрес е наличен в застрах. полица (приложено заверено от адвокат копие).  С колата от полицата е станало ПТП на 08.06.2017, Протокол за щети № 0131717. В подробната информация за протокола липсва АДРЕС на собственика. Липсващият адрес се оказва несъществуващ.

Очаквам компетентния Ви отговор.

С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, ул. Г. Бакалов 17-7-80, моб. тел. 0888б 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Информация по случая от 25.10.2017 досега: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от опити за застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017). След близо три месеца без миг спокойствие за набедения ответник, става ясно, че посоченият в застрах. полица адрес на застрахования (ответника по делото) не съществува - документно престъпление. 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от кореспонденция с ГФ

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1489

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.