16.01.2018 До адв. Тихомир Горанов с копие до множество адресати

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: ИМ на ДаллБогг за обявяване нищожност на застрах. договор "ГО"
Date: Tue, 16 Jan 2018 01:36:35 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: adv_goranov@abv.bg, info@dallbogg.com, rs_dobrich@abv.bg, razgrad-rs@justice.bg, rs_razgrad@mbox.contact.bg, admin@rspleven.eu, adm.secretar@rs-byala.org, rs_vidin@yahoo.com, rousse-rs@justice.bg, montana_sad@mail.bg, "vrc@mbox.contact.bg varna-rs"@justice.bg, sshcourt-sh.org@court-sh.org, isperih-rs@justice.bg, rsprov@court-provadia.com, rs.vratza@abv.bg, rsoriahovo@abv.bg, rskula@abv.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bgДо: адв. Тихомир Горанов от ВАК

Копие до: юрк. Иван Велков от "ДаллБогг" и изп.дир. на "ДаллБогг" Росен Младенов

Копие до: админ. р-ли на РС-Добрич, РС-Русе, РС-Монтана, РС-Бяла, РС-Плевен, РС-Видин, РС-Разград, РС-Варна, РС-Шумен, РС-Исперих, РС-Оряхово, РС-Кула

Копие до: ВСС (съдебна колегия), ИВСС - с молба да уеднаквите съдебната практика по делата на ДаллБогг - няма нужда от ново ТР, просто  всички съдии следва да се запознаят с ТР 5/14 на ВКС от 12.12.2016 и с Решението на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г.


Уважаеми адв. Горанов,

Отн. Вашa ИМ срещу "мен" за обявяване нищожност на застрах. договор 'Гражданска отговорност" (приложена)

Вашата ИМ е непълна, правно-неграмотна и объркана поради следното:
- предявили сте иск за обявяване нищожност на застрах. договор "Гражданска отговорност", като сте приложили към ИМ всичко на всичко едно копие от застрах. полица и то без специалния знак на Гаранционния фонд (отрязък № 2 от стикера) и без подписа на застрахователя/брокера, т.е. дори в оригинал полицата няма никаква доказателствена стойност. Изглежда не познавате реквизитите на застрах. полица и не знаете, че застрахователният договор се състои от цял комплект документи, сред които Контролен талон на ГФ, на който пише, че е неразделна част от договора;
- адресът на ответницата Ви не съществува; могли сте като мен да се обадите до кметството и да научите, че в с. Росеново, Добричко, няма улица "Суха река", а не да карате Съда да посочва ответницата (Съдът няма това право);
- пропуснали сте да приложите описаната в ИМ „извадка от системата на застрахователя с данни за броя коли, застраховани на името на ответника в периода 2015-2017", която е единственото доказателство, че ответницата услужва с данните си на румънски граждани „изцяло по занятие" и пр. и пр. Действително, два месеца и нещо по-късно сте уточнили, че твърдението за големия брой коли, застраховани на името на ответницата, било "грешка", но този път пък сте пропуснали да забележите, че върху „грешката" е изградена цялата Ви ИМ, т.е. с уточняването, че това твърдение е било "грешка", са отпаднали всичките Ви искове за нищожност поради привидност, симулация, подставено лице ("сламен човек"), заобикаляне на закона, злоупотреба с прави и пр. и пр. измишльотини, налични във всички ИМ от този тип, които ДаллБогг внася на конвейер в съдилищата из цялата страна, разчитайки на правната неграмотност на съдиите (и с право. т.к. само няколко от тях са доказали професионализма си - приложени три прекрасно аргументирани съдебни решения, с които се отхвърлят всичките измислени искове на ДаллБогг; останалите изпълняват прищевките на ДаллБогг, без да се замислят). Останал е само искът за липса на съгласие и/или представителна власт, което означава, че не сте запознати нито с ТР 5/14 на ВКС от 12.12.2016, нито с КЗ и по-конкретно с чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ (нов, в сила от 01.01.2016).
- не сте запознати и с Решение на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г.;
- изложили сте взаимно противоречащи си твърдения, като напр. че в полицата като водач е посочен румънски гражданин (стр. 2) и че в полицата не е посочен водач (стр. 3), че ответницата е сключила този и много други договори (с измама, привидно, като подставено лице, при персонална симулация и пр.) и че не е сключила договора (нито лично, нито чрез упълномощен представител), т.е. изглежда не сте чели ИМ, под която сте сложили подписа си, а сте я получили наготово от клиента си и направо сте я внесли в съда като прост куриер; 
- описали сте "моето" поведение като намиращо се в разрез с чл. 58 от КРБ, без да забележите, че всъщност поведението на клиента Ви е такова и че като работите в негов интерес, Вашето поведение също влиза в разрез с чл. 58 от КРБ. И с чл. 57.
            Достатъчно е само да прочете човек обърканото описание на правния интерес на клиента Ви, за да си каже, както са ми казвали множество адвокати: "Извинете, но това колега ли го е писал?":

    "§ 5. По-конкретно относно правният интерес на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД от предявяване на тези установителни искове за прогласяване нищожността на полицата: същият е налице, тъй като ако нищожната /унищожаемата полица продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуалното настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Такава информация е постъпила при нас във връзка с за настъпило застрахователно събитие на територията на Румъния, поради което предявяваме настоящия иск."

    "При евентуално настъпване ...", а два реда по-надолу: "Такава информация е постъпила при нас ..." - клиентът-застраховател се жали, че евентуално може да му се наложи да си изпълни задълженията по задължителната застраховка "ГО" и изведнъж - изненада! - не било евентуално, а реално! Документи обаче не са приложени. И  нищо повече не се споменава за настъпилото застрах. събитие.  Аз съм проверила в ГФ - с колата е станало ПТП на 08.06.2017. Има протокол за щети № 0131717 от същата дата. ОТ ГФ потвърдиха казаното от Вас при първия ни разговор, че в момента тече процедура по предявяване на претенции. Клиентът Ви не иска да плаща щетите, затова Ви е наел. Може би добре Ви плаща, но заради пари не си струва да губите професионализъм, чест и достойнство. Или смятате, че си струва?    
   
Надявам се, разбирате, че с тази правно-неграмотна и объркана до налудничавост ИМ по никакъв начин не укрепвате доверието в адвокатурата, а напротив - ударно го рушите.

И доверието в Съда страда, затова изпращам това писмо и до съдилищата, които са разглеждали такива искови молби с молба админ. им р-ли и ВСС да предупредят съдиите да връщат такива ИМ като недопустими.  


С уважение,
Ренета Стоянова, Варна
ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
стац. тел. 052 988 600
моб. тел 0888 60 90 72

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. (като интернет линкове)
1
. Делата на "ДаллБогг": http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html (тук са публикувани около 150 еднотипни дела)
Резюме.
ДаллБогг води множество дела уж срещу застрах. измамници - исковете са с един и същ текст, само се сменя името на ответника; дали няма да се окаже, че измамникът е самият застраховател?

2. Блог за "моя" случай: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

(тук е и исковата молба срещу "мен")

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017) 


3. Три прекрасно аргументирани съдебни решения, с които се отхвърлят всички искове на ДаллБогг;

29.11.2017, РС-Враца: http://softisbg.com/dannies_blog/29112017--.html

Резюме.   Посочва се, че за сключване на застраховка не е необходимо упълномощаване: "Кодексът за застраховането /в сила от 01.01.2006 г., отм.ДВ.бр.102 от 29 декември 2015 г./, действал към датата на сключване на процесния договор, изрично предвижда възможност за сключване на договор за имуществено застраховане и без пълномощие." Цитира се чл.293, ал.3 ТЗ - "страната не може да се позовава на нищожността, ако от поведението й може да се заключи, че не е оспорвала действителността на изявлението"


01.12.2017 РС-Русе: http://softisbg.com/dannies_blog/post-138.html

Резюме. Два момента заслужават специално внимание в това решение:

1. "Сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължително- чл. 483 ал.1 от КЗ. Договорът за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите" може да се сключи както от собственика на автомобила, така и от всяко трето лице, различно от собственика- чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ."

2. "Искът за нищожност поради липса на съгласие  във връзка с липса на представителна власт е неоснователен. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК висящата недействителност при договор сключен от лице без представителна власт е установена в защита на мнимо представлявания и само той може да се позове на нея. Насрещната страна по договора и третите лица не могат да се позовават на тази недействителност. При мотивирането на това разрешение ОСГТК на ВКС сочи: „Не на последно място, възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот."

-

05.01.2018 РС-Добрич: http://softisbg.com/dannies_blog/05012018--dobrich.html

Резюме. В хода на делото е разкрита фалшифицирана полица, най-вероятно от великия борец с "лавината от опити за застрах. измами"! Цитирам: "По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N *** отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица."

 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала  "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1482

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.