12.01.2018 До Адвокатска колегия-Варна

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: Отн. Ваш отговор по жалба срещу адвокат Тихомир Горанов от ВАК
Date: Fri, 12 Jan 2018 15:44:21 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To:  legaletix@mail.bg;  office@varnalaw.org; advokati@mbox.contact.bg, arch@vas.bg, priemna@justice.government.bg


-

До: Г-н Юлиян Георгиев, Председател на ВАК

Копие до: ВАдвС и МП


Уважаеми адв. Юлиян Георгиев,

Отн. Ваш отговор по жалба срещу адвокат Тихомир Горанов от ВАК

Благодаря за бързия отговор, но казусът не е по ГПК, а по НПК (поради несъществуващия адрес на ответника) и не е мой, а на адвокатурата (поради правно-неграмотната и объркана ИМ на колегата Ви). Надявах се и все още се надявам да обърнете внимание на колегата си, че е недопустимо  високо-квалифициран юрист и опитен адвокат, какъвто несъмнено е адв. Горанов, да допуска толкова много грешки, като в "казуса", за който Ви сезирах, а именно:
- предявил е иск за "разваляне" на договор, като е приложил към ИМ всичко на всичко едно копие от застрах. полица и то без специалния знак на Гаранционния фонд (отрязък № 2 от стикера) и без подписа на застрахователя/брокера, т.е. дори в оригинал полицата няма никаква доказателствена стойност. Колегата Ви изглежда не познава реквизитите на застрах. полица и не знае, че застрахователният договор се състои от цял комплект документи, сред които Контролен талон на ГФ, на който пише, че е неразделна част от договора;
- пропуснал е да приложи описаната в ИМ „извадка от системата на застрахователя с данни за броя коли, застраховани на името на ответника в периода 2015-2017", която е единственото доказателство, че ответницата услужва с данните си на румънски граждани „изцяло по занятие" и пр. и пр. Действително, два месеца и нещо по-късно е уточнил, че твърдението за големия брой коли, застраховани на името на ответницата, било "грешка", но този път пък е пропуснал да забележи, че върху „грешката" е изградена цялата ИМ и че като я е отчел за "грешка", са отпаднали и всичките му искове за нищожност поради привидност, симулация, подставено лице ("сламен човек"), заобикаляне на закона, злоупотреба с прави и пр. и пр. измишльотини, налични във всички ИМ от този тип. Останал е само искът за липса на съгласие, което означава, че колегата Ви май не е запознат нито с ТР 5/14 на ВКС от 12.12.2016, нито с КЗ и по-конкретно с чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ (нов, в сила от 01.01.2016).
- не е запознат и с Решение на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г.;
- изложил е в ИМ взаимно противоречащи си твърдения, като напр. че в полицата като водач е посочен румънски гражданин (стр. 2) и че в полицата не е посочен водач (стр. 3), че ответницата е сключила този и много други договори (с измама, привидно, като подставено лице, при персонална симулация и пр.) и че не е сключила договора (нито лично, нито чрез упълномощен представител), т.е. колегата Ви май не е чел ИМ, под която е сложил подписа си, а я е получил наготово от клиента си и направо я е внесъл в съда като прост куриер; 
- описал е "моето" поведение като намиращо се в разрез с чл. 58 от КРБ, без да забележи, че всъщност поведението на клиента му е такова и че като работи в негов интерес, поведението на колегата Ви също влиза в разрез с чл. 58 от КРБ. И с чл. 57.
            Достатъчно е само да прочете човек обърканото описание на правния интерес на клиента на колегата Ви, за да си каже, както са ми казвали множество адвокати: "Извинете, но това колега ли го е писал?":

    "§ 5. По-конкретно относно правният интерес на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД от предявяване на тези установителни искове за прогласяване нищожността на полицата: същият е налице, тъй като ако нищожната /унищожаемата полица продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуалното настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Такава информация е постъпила при нас във връзка с за настъпило застрахователно събитие на територията на Румъния, поради което предявяваме настоящия иск."

    "При евентуално настъпване ...", а два реда по-надолу: "Такава информация е постъпила при нас ..." - клиентът-застраховател се жали, че евентуално може да му се наложи да си изпълни задълженията по задължителната застраховка "ГО" и изведнъж - изненада! - не било евентуално, а реално! Документи обаче не са приложени. И  нищо повече не се споменава за настъпилото застрах. събитие.  
   
Надявам се, разбирате, че с тази правно-неграмотна и объркана до налудничавост ИМ колегата Ви по никакъв начин не укрепва доверието в адвокатурата, а напротив - ударно го руши.

Ако е необходимо да Ви изпратя това писмо и на хартия, моля да ме уведомите.

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна
ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
стац. тел. 052 988 600
моб. тел 0888 60 90 72

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. (като интернет линкове)
1. Делата на "ДаллБогг": http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html (тук са публикувани около 150 еднотипни дела)

2. Блог за застрах. измама: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017) 

3. Жалба срещу адв. Тихомир Горанов от ВАК: http://softisbg.com/dannies_blog/05012018--.html

Резюме. Клиентът на адв. Горанов ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве" АД иска да обяви нищожност на застрах. договор "ГО", за да не плаща щетите по станалото на 08.06.2017 г. ПТП. За целта изпраща на адв. Горанов ИМ срещу несъществуващ ответник без никакви доказателства. Адв. Горанов я внася като прост куриер, без дори да я прегледа. По недоразумение аз получавам копие от нея. Консултирам се и разбирам, че ако „ДаллБогг" се освободи от плащането на щетите, ще ги плащам аз, набеденият ответник. Още при първия ми опит за добронамерено решаване на проблема, адв. Горанов минава „в нелегалност".

-


-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1479

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.