Допълнителни бележки по нашия случай на имотна измама

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

-

ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПЪЛНОМОЩНОТО

Извършени са две физико-химични съдебни експертизи, които установяват данни за дописвани 4 имота с обща площ около 50 дка (дългогодишно арендувани ниви) след първия от около 3 дка (изсечена гора). Почеркът е на пълномощника. Правен извод обаче не е направен.

Установено е, че заверката на съдържанието е изписана на ръка от братовчеда на пълномощника (експертиза и показания), но не е разпитван откъде е взел номерацията "рег. №2-А, том I, акт 2", тъй като разследващите не са забелязали липсата на извеждането на заверката на съдържанието в кметския регистър.

С това пълномощно са извършени две сделки - на 14.03.2013 (около 3 дка) и на 18.03.2013 (около 50 дка). При първата нотариус Иванов 007 го приема без забележки и описва номерацията му така, както си е (№2 и №2-А), а при втората - така, както би трябвало да бъде (№2 и №3). По този въпрос г-н нотариусът  е дал следните показания, налични на стр. 12 в постановлението за първото прекратяване на 30.10.2014: „На въпрос на разследващият орган защо в края на НА №69/18.03.2013г. е посочено, че е приложено Пълномощно No2/12.02.2013г. на Кметство с. Гороцвет, общ. Лозница със заверено съдържание под  рег. №З,  том  I,  акт  №2,  св.  Иван   Иванов  заявил, че  е  била  допусната техническа грешка от неговата секретарка, която е вписала рег. №3. Тази техническа грешка е била допусната, тъй като съгласно Нормативната уредба, касаеща дейността на нотариусите, подпис и съдържание се заверяват едновременно с последващи номера. Св. Иванов заявил, че кмета на с. Гороцвет явно не е правно грамотен, поради което е извел съдържанието на пълномощното с №2-А, а този номер е трябвало да бъде №3."

                    Фактът, че едно и също пълномощно е описано с различен номер на заверката в двата нотариални акта (на 14 и 18 март 2013), предизвиква голямо объркване вече пета година. Районният прокурор например пише в постановленията за прекратяване, че при  първата сделка пълномощното е със заверено съдържание №2-А, а при втората същото пълномощно е със заверено съдържание №3. Разбира се, няма как съдържанието на едно и също пълномощно да бъде заверено и като №2-А, и като №3. Горестоящите прокурори избягват да споменават номерацията на пълномощното - някои пишат пълномощно с рег. №2, други използват само думата пълномощно без да споменават никакъв номер.

-

Мотиви към присъдата на кмета на с. Гороцвет, Разградско  Иван Станчев Димитров. Това е кметът, "заверил" пълномощното от 12.02.2013 г. под №2 за подписа и №2-А за съдържанието. Осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на пълномощни - чл. 311, ал. 1 НК (съставяне на официален документ с невярно съдържание). Този факт не се споменава от прокурора. Близо година след като кметът е осъден и освободен предсрочно от длъжност, прокурорът го представя като образцов кмет, каращ втори мандат.

             Бележка. През юли 2017 разговарях със следователя по телефона - не знаеше, че кметът е осъден, въпреки че отдавна сме изпратили в РП-Плевен и присъдата, и мотивите - още на 10.12.2014, и то много официално, приложени към писмо с нотариално заверени подпис и съдържание. Преди това бях разговаряла с апел. прокурор от В. Търново - той знаеше за присъдата на кмета. Останах с впечатлението, че в РП-Плевен цари пълен хаос. Любопитен детайл е, че в нашето нотариално заверено писмо от 10.12.2014 за пръв път сме посочили нотариуса като главен виновник за осъществяване на измамата. Писано е скоро след като получихме копия от двете нотар. дела по престъпните сделки от март 2013. По онова време вече се бяхме ориентирали криво-ляво какво и как е станало. Това писмо от 10.12.2014 остана без отговор, макар че се молих последователно на ОП-Плевен с писмо от 23.08.2015, на ВТАП - на 06.10.2015 и на ВКП - на 29.11.2015. Гробна тишина. 

-

Присъда на кмета - 17.10.2013.  Осъждат го за продължавано престъпление по чл. 311, ал. 1 НК (съставяне на официален документ с невярно съдържание). Присъдата е потвърдена на 19.12.2013 от ОС-Разград. На следващия ден, 20.12.2013, след 6-месечна предварителна проверка, е образувано "нашето" ДП в РП-Плевен. В началото на 2014 кметът е освободен от длъжност.

-

 Декларация на кмета от 24.04.2013, че е заверил пълномощно №2 (лице и гръб на декларацията му)  В тази декларация няма нито дума за заверка на съдържанието на пълномощното, нито за явяване на майка ми пред него. Направена е на 24.04.2013 - повече от месец след изповядване на сделките през март 2013. Приложена е към нот. дело за сделката от 18.03.2013.  Цитира се от нотариуса, прокурора и инспектора от МП като доказателство, че кметът наистина е заверил пълномощното. Любопитен детайл е, че нотариусът ми писа, че се бил обадил на кмета да го пита дали е заверил пълномощното и след 10-тина дни кметът му бил изпратил декларацията (вж откъс от писмото му с този текст). Значи му се е обадил чак в средата на април! Средата на април беше точно когато наш адвокат го е посетил и го е уведомил, че сме разбрали за измамата. Така че обаждането на нотариуса най-вероятно не е било преди изповядване на сделките, както е обяснявал на разследващите, а чак около месец по-късно. Доколкото ми е известно, няма разпечатки на тел. разговори нито от 14.03.2013 (деня на първата сделка), нито от 18.03.2013 (деня на втората).

-

Стари материали за инкриминираното пълномощно отпреди да получим т.нар. втори екземпляр - с фалшифицирания подпис на клетата ми пострадала майка, покойница от 15.03.2017 г.

 -

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО ДОКУМЕНТИ ОТ ВТОРОСТЕПЕННА ВАЖНОСТ

Данъчна оценка на имот № 551024 с номерирани грешки и към тях обяснителни бележки. От петте у-ния за данъчна оценка тази е с изцяло невярно съдържание. Иначе и петте са с невярно съдържание относно собственика на имотите и документа, с който се легитимира.

-

Скици - и 5-те неистински (по см. на чл. 93, т.6 НК), и 5-те и с невярно съдържание по отношение на документа, с който се легитимира собственикът, а едната и по отношение на площта на имота. Служителка от зем. служба е дала показания, че ги е подписала вместо експерта, чието име стои върху тях. Това се е получило от много бързане да издадат скиците за час-два, за да остане време същия ден да издадат още и преписите, техническите характеристики, а също и за данъчните оценки от общината. Затова и не са се обърнали към лицензираната геодезистка фирма, сключила договор с МЗХ за извършване на технически услуги и подръжка на КВС.

 -

 

ВАЖНО!

Прехвърлянето на собственост е законно, само когато се извършва с последния документ за собственостпише го на сайта на Агенцията по вписванията (т.1, Необходими документи). Изискването е на основание Закона за собствеността и Правилника за вписванията (принципа за поредност на вписванията), както и на ЗСПЗЗ, ПЗР, § 23, който в прав текст гласи, че след издаване на констативен нотариален акт (КНА) въз основа на решение на ПК, решението на ПК се обезсилва (вече няма силата на КНА, губи я). По-подробни обяснения и точни цитати се намират в писмо до Нотариална камара от 18.08.2017.

-

Законът забранява на нотариуса да издава нотариален акт въз основа на невписан документ за собственост! Това гласи императивната разпоредба на чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." Забраната съществува от много отдавна - още от 1927 г.. В предишния ГПК е била чл.  (вж статията на председателя на Нотариалната камара Димитър Танев от 2016 г. "Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност" и интервюто му в "Дефакто" на същата тема от 31.12.2016, снабдено с коментар). В нашия случай, дори в кантората на нотариус Иванов 007 да са били представени оригиналните решения на ПК (той така ги е описал в нотариалните актове - като оригинални решения, а не като преписи), съгл. чл.586, ал. 4 от ГПК, Иванов е трябвало първо да ги впише, а после да съставя нот. актове. Обаче Иванов, без да ги впише, направо е съставил нотариални актове за "покупко-продажба", а след това в предаване на Валя Ахчиева по нашия случай, излъчено на 21.07.2016, безотговорно заяви в националния ефир: "Така или иначе е имало вписан нотариален акт. И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение." (вж цялото му изказване по телевизията, снабдено с коментар) Такова профанско изказване е недопустимо за българския Нотариус, който принадлежи към т.нар. Латински нотариат, т.е. е Гарант на правната сигурност - вж книгата на Д-р П. Раймундов, "Документни имотни измами", издателство за правна литература "Фенея, София, 2013 г., стр. 145-148: "Ролята на нотариуса за законосъобразното извършване на сделки с недвижими имоти".  Аз лично не смятам, че нашият нотариат е Латински, но това си е мое мнение - вж статията "Латински нотариат ли?   

-

 

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1473

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.