08.01.2018 До РС-Добрич, ВСС, РП-Варна, ГФ, Омбудсман и Предст. на ЕК в София

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: ДаллБогг се "шегува" със съда?
Date: Mon, 8 Jan 2018 18:47:10 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, rp@vn.prb.bg, IC@gfund.bg, GF <GF@gfund.bg>, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu

-

Уважаеми компетентни лица,

Заповядайте списък на около 150 еднотипни дела на ДаллБогг за обявяване нищожност на задължителните застраховки "Гражданска отговорност" http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html

Много повече са, но толкова съм намерила публикувани  досега. ДаллБогг като че ли се възползва от това, че съдиите не са запознати с ТР 5/14 от 12.12.2016, което накратко гласи, че никой няма право да внася ИМ за оспорване на чужд подпис, и прави точно това в неговите измислени дела - оспорва подписите на ответниците. С почти 100% успех! Другото, което "Даллбогг" твърди като ищец, е, че собственикът на колата не бил упълномощил лицето, което било сключило застраховката "ГО", а пък за "ГО" не се изисква никакво упълномощаване - чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ (нов, в сила от 01.01.2016). И за водача на МПС-то също не се изисква - чл. 477, ал. 2 от КЗ.

Тези негови дела сякаш са някакъв експеримент с българската правосъдна система за доказване липсата на професионализъм сред съдиите.

Р. Стоянова, Варна, 0888 60 90 72
Моят случай: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1469

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.