05.01.2018 РС-Добрич отхвърля всички искове на ДаллБогг

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

 

 

Резюме. Супер решение! Браво на съдия Албена Колева! И на ответника - браво! А сега - внимание! - в хода на делото е разкрита фалшифицирана полица, най-вероятно от великия борец с "лавината от опити за застрах. измами"! Цитирам: "По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N *** отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица." ДаллБогг фалшификации! В моя случай - фалшив ответник, в тоя - фалшив стикер ...

 

-

https://dobrichrs.root.bg/2018/01/g/02634517/718c0517.htm

-

   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
           №
Гр.Добрич, 05.01.2018г.
        ДОБРИЧКИ  РАЙОНЕН  СЪД  ГРАЖДАНСКА  КОЛЕГИЯ  десети състав в проведеното на пети декември  две хиляди и седемнадесета година открито съдебно заседание в състав:
                                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ: АЛБЕНА  КОЛЕВА
         При участието на секретар  ДИАНА ЙОРДАНОВА  сложи за разглеждане гр.дело № 2718 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:
    Предявени са искове от  ЗАД „ ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД  срещу И.Ж.Г. за обявяване нищожността на застрахователен договор по полица N ***, издаден  на 16.08.2016г.  на осем основания в условията на евентуалност:
   1/противоречие със закона, заобикаляне на закона, накърняване на  добрите нрави;
    2/липса на съгласие във връзка  с представителната власт;
    3/липса на предписана от закона форма;
    4/липса на основание;
    5/липса на застрахователен интерес;
    6/привидност на застрахователния договор,
Както и иск за унищожаване на застрахователния договор поради измама при сключването му.
В срока по чл.131 ГПК ответникът е депозирал отговор.
1/Обстоятелства, от които произтичат правата и възраженията на страните: Застрахователна полица N ***oт  16.08.2016г.  за ***, рег.N ***, по която ответникът фигурира като собственик, а като обичаен водач  Б.С.- ***гражданин. Веднага след сключване на  договора превозното средство напуснало територията на Р България  и до момента се намирало във владението   на трети лица, също ***граждани. Ответникът формално бил собственик на автомобила. Сключването на полицата било „по занятие", с цел извличане на облаги чрез симулативно придобиване на собствеността, за да се спестят на действителните собственици - ***граждани разходи и такси в ***ори регистриране на автомобила. Така сключена застраховката увреждала фискалните интереси на България и ***.Правният интерес се обосновава с това , че при евентуално настъпване на застрахователното  събитие застрахователят е длъжен да изплати  застрахователното обезщетение, което  несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия  пасив.
Правни доводи на ищеца:Липса на застрахователен интерес, злоупотреба с право. Ответникът е привидно застрахован. Налице е заобикаляне на закона. Сделката се сключва реално, за да се избегне плащане на по-високи данъци  и екотакси в ***и плащане на застрахователна премия от българско застрахователно дружество.
По иска за унищожаемост- доводи: Застрахователят умишлено е въведен в заблуждение, като са укрити релевантни обстоятелства, имащи  значение за сключване на застрахователния договор. Укриването на ползвателя лишава застрахователя от възможността за определяне коректно на застрахователния предвид обичайното място на ползване на автомобила в ***.
На 08.03.2017г. настъпило застрахователно събитие със застрахования автомобил.
Възражения на ответника: По допустимостта на  исковете- липсвал правен интерес. Към момента на предявяване на иска интересите на ищеца  не били накърнени, тъй като не е претърпял непосредствени щети. Не е представил доказателства за застрахователно събитие от 08.03.2017г. Поради липса на подпис и на двете страни застрахователния договор е нищожен. Ищецът знае това и предявяването на настоящия иск било злоупотреба с права, респ.присъждане в негова полза на съдебно-деловодни разноски.
По основателността: Ответникът прави възражение за нищожност на застрахователния договор поради липса на съгласие - липсвали подписи и на двете страни.
Ответникът твърди следните обстоятелства: На 02.11.2010г. продал  автомобил с данни, подобни на процесния на трето лице - Т.С.-К.от ***. Автомобилът  - предмет на продажбата бил с рама N ***,  автомобилът- предмет на застрахователната полица бил с рама N ***. Двата автомобила не били идентични.
 2/Правна квалификация:
Предявени са в евентуалност искове по чл.26 ЗЗД и чл.27 ЗЗД.
Възражение на ответника по чл.26 ЗЗД за недействителност на застрахователния договор поради липса на съгласие- липсват подписи и на двете страни по договора.
3/Не се спори между страните:
-                              застрахователен договор по полица N ***oт  16.08.2016г. ;
-                              обстоятелството, че договорът не е подписан от ответника като собственик на автомобила;
         4/Спори се:- от кого и при какви обстоятелства е сключен /подписан  процесния договор в качеството на застрахован, както и дали касае собствен на ответника автомобил.
В съдебно  заседание страните поддържат становищата си. Ответникът  чрез процесуален представител настоява, че искът е недопустим поради липса на правен интерес. Твърди, че няма нищо общо нито с колата -предмет  на застрахователната полица, нито е сключвал  договора-предмет на спора с  ищеца. Ответникът оспорва наличие на застрахователна полица със страна ответника.
Ищецът настоява, че е налице правен интерес от водене на делото. Твърди, че ответникът фигурира в застрахователната полица-предмет на спора. Уточнява в съдебно заседание, че предявява главен иск по чл.26,ал.2 ЗЗД-липса на съгласие поради липса на подпис в полицата. Ответникът възразява срещу допустимостта на този иск поради липса на активна правна легитимация. Доводът-след като ищецът не оспорва собствената си воля, няма право да води такъв иск срещу ответника
     По делото са събрани писмени доказателства.
     След като съобрази доводите на страните и обсъди доказателствата по делото , съдът намира от фактическа и правна страна следното:
Фактите:
         Представена е застрахователна полица N ***от 16.08.2016г. за застраховка „Гражданска отговорност" за лек автомобил марка ***, модел , рег.N   ***, със собственик- ответника -  И.Ж.Г. и държател - Б.С. с адрес в ***. Автомобилът е индивидуализиран в полицата с рама ***
        Ответникът представя  Договор за покупко-продажба на същия автомобил от 02.11.2010г., с нотариална заверка на подписите, с купувач- Т.С.-К., гражданин на ***. В договора автомобилът - идентичен модел и марка, със същите регистрационни данни е индивидуализиран с рама ***.
     Представен е от ищеца оригинал на процесната застрахователна полица със стикер на Гаранционен фонд. По искане на ответника е представена писмена информация от Гаранционен  фонд за това, че към полица N ***отговаря стикер N ***.Към стикер N ***/ този,  на оригинала на полицата, представен от ищеца - л.66/ отговаря друга полица, издадена от ищцовото дружество с N ***.
    Ищецът представя  частен  писмен документ за заведена щета   по повод настъпило в ***застрахователно събитие на 24.02.2017г.. Като застраховащ е посочен ответника.
   Правни изводи:
       Доказателствата по делото сочат, че към датата на сключване на застрахователната полица-предмет на спора - 16.08.2016г. ответникът не е собственик на лек автомобил марка ***, модел , рег.N   *** , за който се отнася полицата. Правото на собственост върху автомобила е прехвърлено с  валиден договор за покупко-продажба на трето лице на 02.11.2010г. Липсва идентичност е рамата на автомобила-предмет на полицата и за договора на покупко-продажба, поради което не  може да обоснове извод, че ответникът е бил собственик на автомобила-предмет на процесната застрахователна полица.
     Застраховани лица по Задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на основание чл.257, ал.2 от Кодекса за застраховане  са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва  моторното превозно средство на законно основание. Обект за застраховане е гражданската отговорност на  застрахованите физически и юридически лица за причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторните превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
      По делото  не се доказва, че е налице валидно застрахователно правоотношение между страните по делото по застрахователна полица N *** за застраховка „Гражданска отговорност" от 16.08.2016г. Към датата на застрахователната полица ответникът не е собственик на автомобил -предмет  на полицата. Няма данни полицата да е регистрирана в Гаранционен фонд. По информация на Гаранционния фонд N на стикера на оригинала на процесната полица съответства на друга застрахователна полица.
     Следователно ответникът няма качеството  застраховано лице по смисъла на Кодекса  за застраховането. Доказателствата по делото сочат, че не е налице правоотношение между ищеца и ответника по делото.
     Действително ответникът признава, че не е подписвал процесната полица. Твърденията на ищеца за обстоятелствата по сключване на договора не се доказват. Това поставя въпроса за добросъвестността на застрахователя при сключване на договор с ответника след промяна в собствеността на  автомобила -предмет на застрахователната полица, при липса на данни за подпис както на застрахования, така и на застраховащия на застрахователната полица.
   Според Решение на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г. с предмет преюдициално запитване, отправено  от Supremo Tribunal de Justica/ Върховен съд , Португалия/  чл.3,апр.1 от Първа директива и чл.2, пар.1
От Втора директива трябва да се тълкуват в смисъл да не допускат национална правна уредба, която в обстоятелствата по делото би имала за последица противопоставимостта спрямо трети пострадали лица на нищожността на договор за застраховка Гражданска отговорност за МПС, произтичаща от първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на собственика и лицето, което обичайно управлява  съответното МПС или от обстоятелството, че  лицето, за което  или от името на което  е сключен договорът за застраховка не е имало икономически интерес от сключването му.
  В  съответствие с посоченото решение съдът намира, че  при липсата на доказано валидно застрахователно правоотношение с ответника поради промяна в правото на собственост на процесния автомобил, предявените искове за нищожност и унищожаемост  подлежат на отхвърляне. Ответникът не е имал към датата на застрахователната полица икономически интерес от сключването му, тъй като не може да бъде застраховано лице по смисъла на Кодекса за застраховането-чл.257,ал.2.
   Не така стои въпросът при ищеца. Нищожността на застрахователната полица освобождава застрахователя от отговорност за заплащане на обезщетение за вреди, настъпили от пътно-транспортно произшествие с автомобила, за който се отнася процесната полица. Така отговорността се прехвърля на Гаранционния фонд.
     Нарушава се основен принцип в правото - Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest/ Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение/. При сключване на търговска сделка, каквато е застрахователната, ищецът следва на основание чл.302 ТЗ  да полага грижа на добър търговец, което означава да положи дължимата грижа  за сключване на валидна сделка, от която произтича отговорността му за плащане. Противното означава, че настоящия иск е предявен в нарушение на чл.3 от ГПК, касаещ добросъвестност на страните при упражняване на процесуалните им  права.
     I.По иска по чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД- нищожност поради липса на съгласие. Искът е неоснователен.
   Според чл.344, ал.1 КЗ застрахователният договор е формален, сключва се в писмена форма, което е условие за неговата валидност. Задължителен реквизит са подписите на страните. От правна страна застрахователният договор е търговска сделка и приложение намира разпоредбата на чл.293,ал.3 ТЗ и страната не може да се позовава на нищожността на търговската сделка, ако от поведението й може да се заключи, че не е оспорвала действителността  на изявлението. Така, макар и формата да е опорочена поради липсата на подпис на някоя от страните, при данни, че застрахователят е инкасирал  застрахователна премия от застрахования, завел е щетата и пр., е налице липса на оспорване в хипотезата на чл.293, ал.3 ТЗ  от страна на застрахователя и той не може да се позовава на нищожност на договора.
   Неоснователни са доводите на ищеца за нищожност на застрахователния договор поради сключването му от ответника като мним пълномощник на действителния собственик- ***гражданин. Според Тълкувателно решение N 5 от 12.12.2016г. на ВКС по тълк.дело N 5/2014г., т.2 на недействителността на договора поради сключването му от лице, действало като мним пълномощник, може да се позове само лицето, от името на което е сключен договора, т.е. мнимо представлявания. Ищецът не е легитимиран да се позовава на това обстоятелство като недействителност на договора. Доводите на ответника в това отношение са състоятелни.
II. По иска по чл.26, ал.1 ЗЗД- нищожност на застрахователния договор поради  противоречие със закона.Искът е неоснователен.
   Доводите на ищеца се основават на твърдението, че не бил уведомен за това, че автомобилът ще се управлява в Р ***, от ***гражданин, което имало значение за преценката на застрахователния риск и оттам на вземането на решение за сключване на процесния застрахователен договор. На първо място, както бе посочено, не се доказа, че договорът е сключен от ответника, за да му се вмени задължението за съобщаване на застрахователя на обстоятелства, имащи съществено значение за преценка естеството и размера на риска. На второ място, самата полица съдържа данни за завишена застрахователна премия /от 154,84 лв. на 330 лв./, което е индиция за извършена от застрахователя преценка за  завишен застрахователен риск.
 III.По иска по чл.26, ал.1 ЗЗД- нищожност на застрахователния договор поради заобикаляне на закона. Искът е неоснователен.
     Твърдението на ищеца е, че ответникът е придобил привидно правата  върху процесното МПС с цел неправомерна облага за себе си и трето лице- ***гражданин чрез избягване на данъчно облагане в Р ***и увреждайки български застраховател. Тези доводи на ищеца  кореспондират с накърнени чужди публични  права, респ.фискални интереси на чужда държава. Съдът намира, че доводи за нищожност с подобни твърдения, са несъстоятелни.Валидно сключената в България полица „Гражданска отговорност" има действие в целия Европейски съюз. Допълнително отговорността на водачите на  МПС с валидна гражданска отговорност се покрива и от застраховка „Зелена карта". В тази връзка представеният от ищеца частен писмен документ съдържа данни за наличие на „Зелена карта" за процесния автомобил и по процесната застрахователна полица, а според информацията от Гаранционния фонд, по разглежданата застрахователна полица  в Информационен център към фонда, няма данни за зелена карта N ***.
  IV.По иска по чл.26, ал.1 ЗЗД  - нищожност на застрахователния договор поради накърняване на добрите  нрави.
   Твърденията на ищеца за извличане на облаги за себе си от страна на ответника, накърнявайки публични частни интереси са идентични. Съответно идентични са и съображенията на съда, развити по-горе. Искът е неоснователен.
 V.По останалите искове по чл.26 ЗЗД за нищожност на застраховатекния договор поради липса на форма, липса на основание, липса на застрахователен интерес и привидност, съдът вече развити доводи и намира, че не е необходимо да ги преповтаря поотделно за всеки иск. И тези искове са неоснователни.
VI.По иска по чл.29,ал.1 ЗЗД- унищожаемост на застрахователния договор поради измама. Искът е неоснователен.
    Твърдението на ищеца е, че ответникът като застрахован умишлено е въвел в заблуждение застрахователя чрез укриване на релевантни обстоятелства-безконтролно прехвърляне на собствеността чрез съчетание от множество прикрити и привидни сделки, предоставяне владението на процесния автомобил на трети лица-граждани на различни държави. Отново се въвеждат доводи за липсата на преценка на  застрахователния риск поради укриване на действителния собственик и ползвател на автомобила.
  Твърденията на ищеца за прехвърляне на собствеността чрез съчетание от множество прикрити и привидни сделки, предоставяне владението на процесния автомобил на трети лица-граждани на различни държави не се доказва по делото. Налице е само една продажба, преди датата на сключване на застрахователния договор. В процесната полица е отразен както собственика /друг е въпроса, че ответника не е бил собственик към датата на сключване на застрахователния договор/, така и ползвателя. По отношение на застрахователния риск съдът разви доводи. Фактът, че застрахователната премия е завишена, сочи, че такава преценка е направена.
     В  заключение проверката, извършена от съда служебно, по електронен път, на сайта на Гаранционен фонд сочи, че към датата на исковата молба, през периода на действие на застрахователния договор така, както е посочено в процесната полица, няма валиден договор „Гражданска отговорност" за автомобила-предмет на полицата. Това обаче не променя изводите на съда, че за липсата на валидна застрахователна полица следва да се ангажира отговорността на ответника на сочените в исковата молба основания.
   Предвид изхода на спора и на основание чл.78,ал.3 ГПК в полза на ответника съдът присъжда разноски в размер на 800 лв. -  адвокатско възнаграждение.
  С тези мотиви съдът
                                          Р Е Ш И :
  ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ***** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните  по полица N ***от 16.08.2016г. поради липса на съгласие и липса на представителна власт.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ***** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните  по полица N ***от 16.08.2016г. поради противоречие със закона.
ОТХВЪРЛЯ  предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ***** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните по полица N ***от 16.08.2016г. поради заобикаляне на закона.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ****** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните по полица N ***от 16.08.2016г. поради накърняване на добрите нрави.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН **** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните  по полица N ***от 16.08.2016г. поради липса на основание.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ***** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните  по полица N ***от 16.08.2016г. поради липса на предвидената в закона форма.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН **** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните по полица N ***от 16.08.2016г. поради липса на застрахователен интерес.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ***** за обявяване нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните по полица N ***от 16.08.2016г. поради привидност при условията на персонална симулация.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.срещу И.Ж.Г. ЕГН ****** за  унищожаване на застрахователен договор „Гражданска отговорност" между страните  по полица N ***от 16.08.2016г.  поради измама.
ОСЪЖДА ЗАД „ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД ЕИК *** гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М.и Б.И.ДА ЗАПЛАТИ на И.Ж.Г. ЕГН ****** направените по гр.дело N 2718/2017г. по описа на РС Добрич разноски в размер на 800 лв./ осемстотин лева/- адвокатско възнаграждение.
    Решението подлежи на обжалване пред ДОС  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                          Районен съдия:

-

 

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1463

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.