04.01.2018 До изп. дир. Младенов, юрк. Велков и адв. Горанов

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: ИМ срещу "мен" - правно-неграмотна и злонамерена
Date: Thu, 4 Jan 2018 17:05:52 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: adv_goranov@abv.bg, i.velkov.hq@dallbogg.com, info@dallbogg.com, Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu


-

ДО: Изп. дир. на ДаллБогг Росен Младенов, юрк. Иван Велков и адв. Тихомир Горанов

КОПИЕ ДО: Други компетентни институции и лица с молба да се самосезират според компетенциите си


Господа Младенов, Велков и Горанов,

Исковата Ви молба срещу "мен" издава въпиюща правна неграмотност и злонамереност. Тя е от същия тип, като внасяната от "ДаллБогг" стотици пъти в различни съдилища. Все едни и същи искове - по чл. 26, ал. 1, пред. 1,2,3 ЗЗД; чл.26 ал.2 пред. 2 във вр. с чл. 42 от ЗЗД; чл. 26, ал. 2, пред. 4 във вр. чл. 289 ТЗ и вр. чл, 8, ал. 2 ЗЗД; чл. 349, ал.1,2 и 3 КЗ (нов); чл.26 ал. 2 предл. 5 ЗЗД и чл. 29, ал. 1 ЗЗД. Все един и същ текст - че веднага след застраховането, колата била напуснала България, че ответникът бил подставено лице ("сламен човек"), че регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли в услуга на румънски граждани изцяло по занятие, че нарушавал законодателството на България и Румъния, че ощетявал или щял бил да ощети застрахователя, фиска и пр. и пр. Накратко, нещо като лош преразказ на статията от 2012 г. "Бизнес дама - собственик на 420 румънски коли", налична онлайн. Случаят с "бизнес дамата" обаче е бил разглеждан в наказателно производство, а не в гражданско.

Главният иск в тези Ваши дела обикновено е "липса на съгласие и/или представителна власт". И по "моето" се очертава същият. Такъв иск обаче може да предяви единствено лицето, чийто подпис е фалшифициран - Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК, т.е. никой не може да внася иск, с който да оспорва чужд подпис.

Застраховката "ГО" е задължителна и всеки може да застрахова всекиго без никакво упълномощаване - чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ (нов, в сила от 01.01.2016).

И за водача на МПС-то също не е необходимо упълномощаване от собственика - чл. 477, ал. 2 от КЗ.

Към ИМ срещу "мен" не е приложено никакво доказателство, че съм описаният на 11 страници измамник, закононарушител, подставено лице ("сламен човек"), никакво доказателство, че съм ощетила или съм щяла била да ощетя "ДаллБогг" и пр. и пр. грозни обвинения.

Приложено е само едно копие от застрах. полица, което е без подпис на брокера и без специалния знак на ГФ (отрязък № 2 от стикера), т. е. дори в оригинал няма никаква доказателствена стойност. Освен това застрах. договор не се състои само от една полица, а от цял комплект документи - 2 екземпляра на полицата (по един за застрахователя и застрахования), Зелена карта, Контролен талон на Гаранционния фонд с холограмен знак, на който пише, че е неразделна част от застрах. договор, квитанция за платена премия и стикер от три части - едният се залепва на предното стъкло на колата, другият - върху екземпляра на полицата, който се съхранява при застрахователя, а третият - върху Контролния талон на обозначеното за това място - чл. 345, ал. 1 и чл. 487, ал. 1 от Кодекса за астраховането (нов, в сила от 01.01.2016), и чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (посл. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.)

На 02.01.2018 получих от ГФ разпечатка от "Подробна информация за протокола" по ПТП-то от 08.06.2017, изпратена на 21.12.2017 (приложена). На нея се вижда, че файлът, създаден на 04.08.2017 от номер "30" ("ДаллБогг"), е бил редактиран от него на 20.12.2017 в 22:11:39 ч., т.е. късно вечерта, преди на следващия ден ГФ да ми изпрати исканата информация, затова помолих ГФ да изиска информация директно от МВР, като Ви изпратих копие от писмото с поредна молба да оттеглите иска си срещу мен.

Адресът на измислената Ви ответница не съществува.  От РС-Добрич е следвало да Ви върнат ИМ още през септември, когато са установили, че посоченият от Вас адрес ул. 'Суха река" 5 в с. Росеново, Добричко, не съществува, но са си затворили очите и са изпълнили устното Ви нареждане да Ви издирят ответник по ЕГН-то от полицата. Оттам насетне несъществуващият адрес вече е тема табу.

Другата тема табу е ПТП-то с колата. Съдът си затваря очите и за това, че не сте представили никакво доказателство за ПТП-то, дори и датата не сте посочили. Аз я научих от сайта на ГФ, а от Пътна полиция ми казаха, че при ПТП се представят един куп документи. Който Ви е представил документите за ПТП-то, сред които и полицата, с него спорете в съда. Той сигурно твърди, че е валидна.

Напомням, че нямам никакъв спор с "ДаллБогг" за каквито и да било застраховки. Нямам кола, не съм шофьор, не съм търсила застрахователна закрила от "ДаллБогг", нито ще я потърся. 

-

Откакто на 01.11.2017 Ви уведомих, че знам за ПТП-то и съм наясно с опасността от регресен иск срещу мен за плащане на щети, които нито съм причинила, нито знам на каква стойност възлизат, Вие мълчите и се криете. Държите се като измамници!

-

Веднага оттеглете правно-неграмотния си и злонамерен иск срещу "мен"!

-

Ренета Т. Стоянова, ЕГН ...
Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
стац. тел. 988 600
моб. тел. 0888 60 90 72

-


Блог за делото на "ДаллБогг" срещу мен - "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник": http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

Списък на около 100 еднотипни дела на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрах. договори:  http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

      

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1455

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.