21.12.2017 До РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини декември 2017

-

Subject: пр. 3624/13 - граф. експертиза?
Date: Thu, 21 Dec 2017 10:23:42 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To:

rp pl <rp@pl.prb.bg>


По пр. 3624/13, ДП 2924/13

Здравейте,

Докъде стигна назначаването на граф. експертиза на подписа на пострадалата върху двата екземпляра на пълномощното? Готова ли е? От 06.10.2016 сме изискали заверено копие от нея. Втора година я чакаме. Трябвало е да се направи още през 2013.

Поздрави,

Ренета Стоянова, Варна

0888 60 90 72

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1448

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.