30.12.2017 До ВСС

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: Re: отговор по сигнал
Date: Sat, 30 Dec 2017 02:55:30 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>ДО: Г-жа Олга Керелска, Предс. на Комисия по проф. етика към Съдийска колегия на ВСС, преписка с вх. № ВСС-15059/27.11.2017 г.

Уважаема г-жо Керелска,

Благодаря за отговора (приложен), но погрешно сте разбрали, че аз твърдя, че застрах. договор е нищожен. Аз не твърдя нито че е нищожен, нито че не е нищожен, а само че съм набедена за ответник по дело срещу измислен застрах. измамник за обявяване нищожност на застрахователен договор. За набеждаването ми главна отговорност носят колегите Ви от РС-Добрич, защото адресът на ответника в „моя" случай не съществува.
    Посоченият адрес на ответника е с. Росеново, общ. Добрич-селска, ул. „Суха река" 5. Разговаряла съм с кметство Росеново. Казаха ми, че в селото не съществува адрес ул. „Суха река" 5. Улиците са обозначени с номера, а не с имена. В Добрич имало ул. „Суха река". Колегите Ви представят случая като обикновена невъзможност лицето да бъде намерено на посочения адрес, понеже вече не живее там, затова по искане на ищеца са издирили служебно настоящия адрес на ответника и така са стигнали до мен. Случаят е съвсем друг. Несъществуващият адрес на ответника е посочен в застрах. полица, приложена към ИМ. Разговаряла съм и с брокерите. Много са притеснени. Обясниха ми, че при застраховане по „ГО"  адресът се взема от талон на колата или от договор за покупко-продажба. Значи и в други документи фигурира несъществуващият адрес и фалшиви данни, че Рената от Росеново има кола и 35 г. стаж като шофьор (аз съм Ренета от Варна, нямам кола, нямам книжка, нямам нито ден стаж като шофьор). Някой е представил фалшив талон или фалшив договор за покупко-продажба, платил е премията и „ме" е застраховал със сбъркано име на несъществуващ адрес. Какъв ответник съм аз тогава? Ответник евентуално може да бъде този, който „ме" е е застраховал. Имената му са налични в квитанцията за платена премия. Поискала съм я от „ДаллБогг". Мълчат и не отговарят. Само ми писаха, че съм пострадала от измама с личните ми данни - два пъти. Съответно изпратих на съдията по делото и двата им отговора, като ѝ обясних, че нямам спор с „ДаллБогг", те самите го признават (приложено). А съдия Дженкова ми отговори (приложено), че ще кредитира „становището" ми при разглеждане на спора ми с „ДаллБогг". Спор ли? Какъв спор?
    Моля помолете колегата си съдия Дженкова да не ме вкарва насила в някакъв несъществуващ спор между мен и „ДаллБогг". 

    Моля Ви също така да се изкажете компетентно за незавереното копие от застрах. полица, приложено към ИМ. Вече Ви писах за това съмнително копие, но Вие сте подминали с мълчание този важен въпрос. Повтарям, че съдия Дженкова е приела копие от застрах. полица без заверка „Вярно с оригинала", без специалният знак на Гаранционния фонд (отрязък № 2 от стикера) и без подпис на застрахователя/брокера, т.е. дори в оригинал полицата няма никаква доказателствена стойност. Съмнителната полица е единственият „документ",  приложен като доказателство за сключения  застрах. договор, чиято нищожност се претендира от ищеца.
    Пояснение. Всеки застрах. договор „ГО" се състои от цял комплект документи - 2 екземпляра на полицата (по един за застрахователя и застрахования), Зелена карта, Контролен талон на Гаранционния фонд с холограмен знак, на който пише, че е неразделна част от застрах. договор, квитанция за платена премия и стикер от три части - едният се залепва на предното стъкло на колата, другият - върху екземпляра на полицата, който се съхранява при застрахователя, а третият - върху Контролния талон на обозначеното за това място - чл. 345, ал. 1 и чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането (нов, в сила от 01.01.2016), и чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (посл. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.) Аз поисках от „ДаллБогг" заверени копия от документите по застрах. договор, който оспорват, но те мълчат и не отговарят.
    Моля за компетентното Ви становище по въпроса, като се разглежда иск за нищожност на застрах. договор „ГО" , не следва ли съдията да изиска целия комплект документи по оспорвания от ищеца договор, а не да се задоволява само с едно съмнително незаверено копие от застрах. полица, която дори в оригинал няма никаква доказателствена стойност?


С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, набедена за ответник по дело 3307/17 на РС-Добрич

Още информация за набеждаването ми е налична на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

-----------------------------------------------------------------------

On 28.12.2017 12:21, Висш съдебен съвет wrote:

Уважаема г-жо Стоянова,

 

Изпращаме Ви на прикрепен файл отговор по преписка с вх. № ВСС-15059/27.11.2017 г.

 

Приятен ден.

---------------------------------------------------------------------------------------

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1440

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.