04.12.2017 РС-Добрич отхвърля всички искове на ДаллБогг

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

 

https://dobrichrs.root.bg/2017/12/g/02634517/354b0317.htm

                              Резюме. Съдът аргументирано отхвърля всички искове на ДаллБогг. Супер!

              -

                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

           №

        ДОБРИЧКИ  РАЙОНЕН  СЪД  ГРАЖДАНСКА  КОЛЕГИЯ  десети състав в проведеното на четвърти ноември  две хиляди и седемнадесета година открито съдебно заседание в състав:

                                                                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ: АЛБЕНА  КОЛЕВА

         При участието на секретар  ДИАНА ЙОРДАНОВА  сложи за разглеждане гр.дело № 2354 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Предявени са искове от  ЗАД „ ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД  срещу Ж.Д. К. за обявяване нищожността на застрахователен договор по полица N **** oт 30.03.2016г. на осем основания в условията на евентуалност:

   1/противоречие със закона , заобикаляне на закона , накърняване на  добрите нрави;

    2/липса на съгласие във връзка  с представителната власт;

    3/липса на предписана от закона форма;

    4/липса на основание;

    5/липса на застрахователен интерес;

    6/привидност на застрахователния договор,

Както и иск за унищожаване на застрахователния договор поради измама при сключването му.

 В срока по чл.131 ГПК ответникът е депозирал отговор.

1/Обстоятелства , от които произтичат правата и възраженията на страните: Застрахователна полица N **** oт 30.03.2016г. за лек автомобил ****, модел ********, по която ответникът фигурира като собственик , а като обичаен водач - Д.В.А.- ***гражданин.Веднага след сключване на  договора превозното средство напуснало територията на Р България  и до момента се намирало във владението на трети лица, също ***граждани. Ответникът формално бил собственик на автомобила. Сключването на полицата било „по занятие", с цел извличане на облаги чрез симулативно придобиване на собствеността, за да се спестят на действителните собственици - ***граждани разходи и такси в ***ори регистриране на автомобила.Така сключена застраховката увреждала фискалните интереси на България и ***.Правният интерес се обосновава с това, че при евентуално настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да изплати  застрахователното обезщетение, което   несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия  пасив.

Правни доводи на ищеца: Липса на застрахователен интерес, злоупотреба с право. Ответникът е привидно застрахован. Налице е заобикаляне на закона. Сделката се сключва реално, за да се избегне плащане на   по -високи данъци  и екотакси в ***и плащане на застрахователна премия от българско застрахователно дружество.

По иска за унищожаемост- доводи: Застрахователят умишлено е въведен в заблуждение, като са укрити релевантни обстоятелства, имащи  значение за сключване на застрахователния договор. Укриването на ползвателя лишава застрахователя от възможността за определяне коректно на застрахователния предвид обичайното място на ползване на автомобила в ***.

На 26.05.2016г. е настъпило застрахователно събитие с участие на застрахования автомобил

Възражения  на ответника: По допустимостта на  исковете- липсвал правен интерес. Исковете се предявявали след изтичане на  срока на действие на застрахователния договор. От 28.12.2009г. ответникът не бил собственик на автомобила. Същият бил продаден на трето лице - Г.Г.. Ответникът регистрирал  продажбата на МПС в дена на сделката в КАТ и предал всички документи на новия собственик. Така към датата на сключване на  застрахователната полица ответникът не бил собственик на автомобила. Твърди се, че ответницата не е сключвала процесния застрахователен договор.

2/Правна квалификация:

Предявени са в евентуалност искове по чл.26 ЗЗД и чл.27 ЗЗД.

Възражение на ответника по чл.42,ал.2 ЗЗД за недействителност на застрахователния договор като сключен без представителна власт.

3/Не се спори между страните:

-                              застрахователен договор по полица N **** oт 30.03.2016г.;

-                              обстоятелството, че договорът не е подписан от ответника като собственик на автомобила;

-                              обстоятелството, че  процесният договор  е сключен от лице без представителна власт.

         4/Спори се:- от кого и при какви обстоятелства е сключен /подписан  процесния договор в качеството на застрахован.

          По делото са представени писмени доказателства: Застрахователна полица N ****  от 30.03.2016г.: Удостоверение за търговска регистрация на ищцовото дружество; Договор за покупко-продажба на МПС от 28.12.2009г.

       В  първо съдебно заседание по делото страните поддържат съответно исковата молба и отговора. Представят споразумение относно правния спор. Ищецът поставя искане за произнасяне на съда по чл.237 ГПК.

     В представеното пред съда споразумение, подписано от процесуалните представители ищецът описва подадената исковата молба с наведените в нея основания за нищожност на застрахователната  полица. Ответницата  заявява  следните обстоятелства- не е давала съгласие за сключване на процесната полица, не е упълномощавала трети сключването й; разбрала за процесната полица по повод завеждане на делото; продала автомобила-предмет на застрахователната полица на 28.12.2009г. и към датата на сключване на полицата не е негов собственик ли ползвател; не е подписвала полицата. Ответницата заявява  изрично, че признава исковете за нищожност и заявява, че няма да има претенции по полицата, а ищецът заявява, че няма  да претендира от ответника разноски.

    Съдът намира, че е налице хипотеза на чл.237,ал.3,т.1-противоречие на признатото право на закона и добрите нрави, поради което не следва да се произнася при признание на иска, а по съществото на спора, където ще развие своите доводи по въпроса.

      След  като съобрази доводите на страните и обсъди доказателствата по делото съдът намира от фактическа и правна страна следното:

     Фактите: Представена е застрахователна полица N ****   за застраховка „Гражданска отговорност" от 30.03.2016г. за лек автомобил *******, със собственик- ответника - Ж.Д. К. и държател - Д.В.А. с адрес в ***. Ответникът представя  Договор за покупко-продажба на същия автомобил от 28.12.2009г., с нотариална заверка на подписите, с купувач- Г.Г..

    На 26.05.2016г. в гр.А., ***е настъпило ПТП   с описания автомобил. Представен е частен писмен документ с превод на български език.

 Според представено Удостоверение за идентичност на имена Ж.Д.К. и Ж.Д. К. са имена на едно и също лице.

    Правни изводи: 

       Доказателствата по делото сочат, че към датата на сключване на застрахователната полица-предмет на спора - 30.03.2016г. ответникът не е собственик на лек автомобил *******, за който се отнася полицата. Правото на собственост върху автомобила е прехвърлено с  валиден договор за покупко-продажба на трето лице на 28.12.2009г.

     Застраховани лица по Задължителната застраховка „Гражданска отговорност"  на основание чл.257,ал.2 от Кодекса за застраховане  са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва  моторното превозно средство на законно основание. Обект за застраховане е гражданската отговорност на  застрахованите физически и юридически лица за причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и /или използването на моторните превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

      По делото  не се доказва, че е налице валидно застрахователно правоотношение между страните по делото по застрахователна полица N ****   за застраховка „Гражданска отговорност" от 30.03.2016г., което следваше да се докаже от ищеца. Към датата на застрахователната полица ответникът не е собственик на автомобил *******, което се доказва с представения от него договор за покупко-продажба.

     Следователно ответникът няма качеството  застраховано лице по смисъла на Кодекса  за застраховането.

     Действително ответникът признава, че не е подписвал процесната полица. Твърденията на ищеца за обстоятелствата по сключване на договора не се доказват. Това поставя въпроса за добросъвестността на застрахователя при сключване на договор с ответника след промяна в собствеността на  автомобила -предмет на застрахователната полица, при липса на данни за подпис както на застрахования, така и на застраховащия на застрахователната полица.

   Според Решение на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г. с предмет преюдициално запитване, отправено  от Supremo Tribunal de Justica/ Върховен съд , Португалия/  чл.3,апр.1 от Първа директива и чл.2, пар.1

От Втора директива трябва да се тълкуват в смисъл да не допускат национална правна уредба, която в обстоятелствата по делото би имала за последица противопоставимостта спрямо трети пострадали лица на нищожността на договор за застраховка Гражданска отговорност за МПС, произтичаща от първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на собственика и лицето, което обичайно управлява  съответното МПС или от обстоятелството, че  лицето, за което  или от името на което  е сключен договорът за застраховка не е имало икономически интерес от сключването му.

  В  съответствие с посоченото решение съдът намира, че  при липсата на доказано валидно застрахователно правоотношение с ответника поради промяна в правото на собственост на процесния автомобил, предявените искове за нищожност и унищожаемост  подлежат на отхвърляне. Ответникът не е имал към датата на застрахователната полица икономически интерес от сключването му, тъй като не може да бъде застраховано лице по смисъла на Кодекса за застраховането-чл.257,ал.2.

   Не така стои въпросът при ищеца. Нищожността на застрахователната полица освобождава застрахователя от отговорност за заплащане на обезщетение за вреди, настъпили от пътно-транспортно произшествие  с автомобила, за който се отнася процесната полица. Така отговорността се прехвърля на Гаранционния фонд.

     Нарушава се основен принцип в правото-Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest/ Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение/. При сключване на търговска сделка, каквато е застрахователната, ищецът следва на основание чл.302 ТЗ  да полага грижа на добър търговец, което означава да положи дължимата грижа  за сключване на валидна сделка, от която произтича отговорността му за плащане. Противното означава, че настоящия иск е предявен в нарушение на чл.3 от ГПК, касаещ добросъвестност на страните при упражняване на процесуалните им  права. Същото се отнася и за уреждане на отношенията с ответника със „споразумение" и искане за произнасяне на съда при признание на иска.

      Изложеното обосновава преценката на съда за произнася по съществото на спора, а не в хипотезата на чл.237 ГПК.

     По  възражението  на ответника за нищожност на осн.чл.42,ал.2 ЗЗД: Между страните не е възникнало облигационно правоотношение. Ответникът може да се позове на нищожност при наличие на правен интерес. Съдът намира, че такъв в случая не е налице. Поради това възражението няма да бъде разгледано.

   На основание чл.78,ал.3 ГПК  в полза на ответника съдът присъжда разноски в размер на  2100 лв.- адвокатско възнаграждение съгласно Договор за правна помощ,  който в частта на декларираното от страните плащане има характер на разписка.

    С тези мотиви съдът

                                             Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявените от ЗАД „ ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД   ЕИК ... гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М. и Б.И. срещу  Ж.Д. К./ К./ ЕГН ********** ***  искове  за обявяване нищожността на застрахователен договор между страните  по полица N **** oт 30.03.2016г. на осем основания в условията на евентуалност: противоречие със закона, заобикаляне на закона, накърняване на  добрите нрави;липса на съгласие във връзка  с представителната власт; липса на предписана от закона форма; липса на основание; липса на застрахователен интерес; привидност на застрахователния договор, както и иск за унищожаване на застрахователния договор поради измама при сключването му.

ОСЪЖДА ЗАД „ ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД   ЕИК ... гр.С., представлявано от изпълнителните директори Р.М. и Б.И. ДА ЗАПЛАТИ  на   Ж.Д. К./ К./  ЕГН ********** ***   сторените по гр. дело N 2354/2017г. по описа на РС Добрич разноски - 2100 лв./ две хиляди и сто лева/- адвокатско възнаграждение.

       Решението подлежи на обжалване пред ДОС  в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                          Районен съдия:

-

 

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1431

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.