20.12.2017 От предс. на РС-Добрич

Сканиран оригинал
-


                    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                    РАЙОНЕН СЪД-ДОБРИЧ


[№ 8762 20.12.2017 г. гр. Добрич]
                    ДО
                    Г-жа Ренета Тодорова Стоянова
                    Град Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
                    Ел. поща: rennie@softisbg.com


        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    По повод постъпило на електронната поща на съда писмо, изпратено от Вас на 18.12.2017г., с което настоявате за отговор на предходно Ваше писмо, изпратено също по електронна поща на 09.11.2017г., Ви уведомявам следното:
    Справката с книжата по гр. дело № 3307/2017г. установява, че след 13.11.2017г., когато Ви е изпратен отговор на писмо, заведено във входящия дневник на съда с № 19236 от 09.11.2017г., съдия-докладчикът е предприел всички необходими процесуални действия за уточняване на пасивната процесуална легитимация по спора - с разпореждане от 14.11.2017г. е отменил разпореждането си от 08.09.2017г. по чл. 131 от ГПК и е дал указание на ищеца в едноседмичен срок да посочи точно трите имена на лицето, срещу което предявява исковете си, с предупреждението, че при неизпълнение исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото - на прекратяване. Препис от разпореждането е връчен на ищеца на дата 22.11.2017г. и той на 29.11.2017г. (в срок) е представил писмена молба, с която е уточнил името на ответницата - Ренета Тодорова Стоянова с ЕГН 5707304036. На 30.11.2017г, съдът е постановил ново разпореждане по чл. 131 от ГПК, препис от което е изпратен на посоченото от ищеца за ответник по делото лице.
    Оплакванията Ви във връзка с процесуални нарушения на съдия-докладчика по допускане и приемане на писмени доказателства не намират основание в материалите по делото. Производството се намира на етап изпращане на исковата молба и приложенията към нея на ответника и подаване на отговор на исковата молба от ответника. След изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, съдът следва на основание чл. 140, ал. 1 от ГПК да пристъпи към подготовката на делото в закрито заседание като се произнесе и с определение по допускане на доказателствата. Произнасяне на съда по допускането на представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства по делото няма и твърдяните от Вас нарушения от съдия-докладчика не са допуснати.
    Както изисква разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от ГПК, съдът е посочил на ответника задължителното съдържание на отговора (в т.ч. правото на оспорване на представени от ищеца с исковата молба документи), указал му е последиците от неподаването на отговор и от неупражняването на права, както и възможността да ползва правна помощ при необходимост н право на това. Съдът има задължението да разгледа и реши спора, с който е сезиран чрез предявения иск, като извърши необходимите процесуални действия по движението и приключване на делото, като не той, а ищецът посочва ответника по делото. Всички въпроси, касаещи пасивната процесуална легитимация, редовността на исковата молба, допустимостта на иска, необходимостта и относимостта, а също и истинността на представените доказателства, са от компетентността на съдебния състав (като дейност по правоприлагането) и следва да бъдат отнесено пред него в предвидената в закона процесуална форма. Доколкото за пореден път с адресирано до административния ръководител на съда писмо по електронна поща изразявате становище по въпроси, които подлежат на разглеждане в рамките на съдебното производство, копие от писмото Ви е докладвано по делото. Следва да имате предвид, че защита на правата си страните по гражданските дела - лицата, от чието име и срещу които се води делото, следва да осъществяват съобразно предвидения процесуален ред, като при необходимост могат да ползват правна помощ.

    С уважение,

        АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -ДОБРИЧ: (Подпис, не се чете)
                                        АННА ВЕЛИКОВА

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1441

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.