18.12.2017 До предс. на РС-Добрич

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: Fwd: Re: РС-Добрич нарушава правата ми
Date: Mon, 18 Dec 2017 22:56:40 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, rp@vn.prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДО: Г-жа Анна Великова, Председателя на РС-Добрич

КОПИЕ ДО: РП-Варна пр. 14049/17, СГП (моля да не се прилага по преписка 19310/17!) и др. компетентни органи

Уважаема г-жо Великова,

Напомням, че все още не съм получила отговор на писмото си до Вас от 13.11.2017, приложено тук по-долу. Вече втори месец ДРС и "ДаллБогг" ми налагат несвойствената роля на ответник по дело срещу несъществуващ застрах. измамник с цел обявяване нищожност на застрах. договор,. Целта е ясна - да се освободи 'ДалБогг" от плащане на щетите по ПТП с колата от застрах. полица и да ги стовари на друг (на мен?!? ). Ищец и съд действат задружно във вреда на случаен гражданин с цел да го набедят за ответник! Много ми е чудно защо съдия Дженкова е приела приложеното към исковата молба незаверено копие от застрах. полица, след като в приложението към тази ИМ копието е описано като заверено, както и защо съдията не е забелязала, че това копие е направено от застрах. полица, която не е подписана от издателя - застрахователя/брокера, т.е. представлява проекто-документ без никаква удостоверителна сила? Отделно, че незавереното копие е без никаква гаранция относно верността му с оригинала. Най-учтиво Ви моля да обърнете внимание на съдия Дженкова, че не бива да приема незаверено копие, след като ищецът го е описал като заверено в приложение към ИМ. Другото, на което Ви моля да ѝ обърнете внимание  че върху това незаверено копие липсва отрязък № 2 от стикера, а той е задължителен реквизит на полицата съгл. чл. 487 КЗ и Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (вж справката по-долу). И третото, на което Ви моля да ѝ обърнете внимание, е, че върху това незаверено копие липсва подписът на застрахователя/брокера, а той е най-важният реквизит на всеки застрах. договор съгл. чл. 345, ал. 1, т.11 КЗ и чл. 332, ал. 4 КЗ (вж справката по-долу). И въобще, защо трябва аз да страдам заради небрежността или правната неграмотност на съдията?

След справката прилагам и едно изключително разумно, прекрасно аргументирано съдебно решение от 01.12.2017 на РС-Русе. То е приложимо и към "моя" случай, тъй претенциите на "ДаллБогг" срещу мен, т.е. срещу фантома Рената от Росеново, който се опитват да заменят с мен, са същите.

С уважение,
Ренета от Варна, 60 г., унизена и травмирана от набеждаването ми за ответник по дело срещу страшен застрахователен измамник, регистрирал и застраховал огромен брой коли на свое име "изцяло по занятие" като подставено лице ("сламен човек") в "услуга" на румънски граждани в нарушение на българското и румънското законодателство. Ще умра от притеснения, тревоги и безсъние - вж материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html


СПРАВКА
КЗ (нов) - Удостоверяване на сключването на застрахователен договор
Чл. 487. (1) Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица, издадена по реда на чл. 575, ал. 1, и знак, който се издава от Гаранционния фонд (това е стикерът).

КЗ (нов) - Съдържание на застрахователния договор

Чл. 345. (1) Застрахователният договор съдържа: т. 11 подписите на страните.

КЗ (нов) - Изисквания за сключване на застрахователни договори от разстояние
Чл. 332, ал. 4 ЗК. При сключване от разстояние на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите чрез страница в интернет на застраховател или застрахователен посредник писмената форма се смята за спазена и без подпис на застраховащия, ако той е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея чрез същата страница, с кредитна или дебитна карта, издадена на името на застраховащия. В случая по изречение първо застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен, в срок три работни дни, да предостави на застраховащия застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник, придружена от знак по чл. 487 и сертификат "Зелена карта"За Ваше улеснение при изготвянето на отговор, предоставям следната информация:. по чл. 488. В този случай подпис на застраховащия върху застрахователната полица не е необходим. За да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, застраховащият, който е потребител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от същия закон, е длъжен да върне на застрахователя, съответно застрахователния посредник, получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1.        

     Забележка. Подробни обяснения за знака по чл. 487 КЗ  (стикера) са налични в НАРЕДБА № 49 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г.), издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.          
            Наредба № 49/16.10.2014 на КФН

                      Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Застрахователят снабдява лицето, което е сключило задължителната застраховка, със знак, издаден от Гаранционния фонд. (2) Знакът по ал. 1 съдържа запазената марка на Гаранционния фонд, уникален номер и датата, на която изтича срокът на застраховката. При разсрочено плащане на премията знакът по ал. 1 удостоверява и срока, за който е платена застрахователната премия.                                                       
                        Чл. 11. (1) Знакът по чл. 10 представлява самозалепващ се стикер с три отрязъка, съответно № 1, № 2 и № 3, с еднакъв номер и контролен талон, като:
          1. отрязък № 1 се залепва върху предното стъкло на моторното превозно средство от страната на водача, така че да е осигурена добра видимост;
        2. отрязък № 2 се залепва върху екземпляра от застрахователната полица, който се отчита и съхранява при застрахователя;
          3. отрязък № 3 се залепва върху контролния талон на обозначеното за това място.


Трябва да се намери собственикът на колата! Само той може да се позове на недействителност на договора "ГО", който "ДаллБогг" иска да бъде обявен за нищожен, защото съгл. ТР № 5 от 12.12.2016 на ВКС, "висящата недействителност при договор сключен от лице без представителна власт е установена в защита на мнимо представлявания и само той може да се позове на нея. Насрещната страна по договора и третите лица не могат да се позовават на тази недействителност. При мотивирането на това разрешение ОСГТК на ВКС сочи: „Не на последно място, възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот."


РЕШЕНИЕ гр.Русе, 01.12.2017 г. (прекрасно аргументирано решение):

http://www.justice-ruse.org/rcourt/2017/12/g/03634517/895b1417.htm

Резюме. РС-Русе аргументирано отхвърля всички измислени искове на ДаллБогг за обявяване нищожност на застрах. договор. Става дума за задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Два момента заслужават специално внимание в това решение:

1. "Сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължително- чл. 483 ал.1 от КЗ. Договорът за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите" може да се сключи както от собственика на автомобила, така и от всяко трето лице, различно от собственика- чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ."

2. "Искът за нищожност поради липса на съгласие  във връзка с липса на представителна власт е неоснователен. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК висящата недействителност при договор сключен от лице без представителна власт е установена в защита на мнимо представлявания и само той може да се позове на нея. Насрещната страна по договора и третите лица не могат да се позовават на тази недействителност. При мотивирането на това разрешение ОСГТК на ВКС сочи: „Не на последно място, възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот."

С уважение, тревога и притеснение,
Ренета от Варна, която ДРС приема за Рената от Росеново с несъществуващ адрес в добричкото село (за да услужи на 'ДалБогг" да се освободи от плащане на щети по ПТП?) 
-


-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: РС-Добрич нарушава правата ми
Date: Mon, 13 Nov 2017 16:29:56 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>


ДО: Г-жа Анна Великова, Председателя на РС-Добрич

КОПИЕ ДО: СГП (моля да не се прилага по преписка 19310/17!) и др. компетентни органи

КОПИЕ ДО: Г-жа Валя Ахчиева, 'Открито", БНТ 1

Уважаема госпожо Великова,

Благодаря за своевременния отговор (приложен), от който става ясно, че отговорността за нарушаването на правата ми е изцяло на съдия Дженкова. Моля съдия Дженкова да бъде наказана за следните нейни пропуски:

- не е забелязала, че върху приложеното към ИМ копие от застрах. полица липсва подпис на застрахователя/брокера, следователно липсва и сключен застрах. договор, а искът е за обявяване нищожността му; как се "разваля" несключен договор?

- не е забелязала, че върху приложеното към ИМ копие от застрах. полица липсва заверка "Вярно с оригинала", следователно липсва Приложение № 3 "Заверено копие" и т.н.;

- не е забелязала, че липсва и Приложение № 6 към ИМ - справка за броя коли на името на ответника за периода 2015-2017 г.

Прилагам удостоверение от Пътна полиция, че на мое име не се води никаква кола.

Заради затворените очи на съдия Дженкова аз от три седмици съм в обяснителен режим, че не съм застрахователен измамник, което ми причинява огромни притеснения и тревоги. Нито съм млада, на 60 години съм вече, нито съм в отлично разположение на духа, тъй като пета година се разправям по друга линия с друга измама, имотна, от която през 2013 пострада клетата ми майка, покойница от март тази година. Не издържам вече на напрежението!

Моля да получа възможно най-скоро официално уведомление, че съм освободена от нелепата роля на ответник по дело срещу застрахователен измамник за разваляне на несключен договор.

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, Варна

-

-      

On 13.11.2017 14:28, Raionen syd - Dobrich wrote:
(на 13.11.2017 ми изпратиха като прикачен файл писмото от 13.11.2017 на предс. на РС-Добрич в отговор на моето от 09.11.2017)
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1445

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.