09.11.2017 До РС-Добрич с копие до ВСС и др.

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

ДО: Г-жа Анна Великова, Председател на Районен съд гр. Добрич
КОПИЕ ДО: ВСС/ИВСС - Съдийска колегия и СГП, Представителството на ЕК в София, г-жа Мая Манолова - Омбудсман на РБ и г-жа Валя Ахчиева, за предаването "Открито", БНТ 1 (моля, всеки да се самосезира според компетенциите си)

-


ПОЧИТАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ДОБРИЧ,
-
Отн.
РС-Добрич нарушава правата ми

-

Във връзка с разговора ни по телефона на 07.11.2017, Ви уведомявам писмено, с приложени документи, че деловодител П. Димитрова от РС-Добрич си е позволила - без знанието на съдията по делото - да посочи мен като ответник по гр. дело № 3307 от 08.09.2017 в РС-Добрич, понеже ЕГН-то на посочения от ищеца ответник Рената от с. Росеново съвпада с моето. Но аз не съм Рената, а Ренета и не съм от с. Росеново, а от Варна! Г-жа Димитрова не е съобразила - и не е в компетенциите ѝ на деловодител да съобразява - че искът касае правоотношения по застрахователен договор, обективиран в приложената към исковата молба застрах. полица № BG/30/117000182705 от 05.01.2017, в която като застрахован е посочена именно несъществуващата Рената от Росеново с моето ЕГН.

-

Както правилно изтъкнахте по телефона, съдът няма право да посочва ответника, а точно това е станало в случая.

-

Докато се ориентирам какво става, без малко да получа инфаркт! Вече не съм млада, на 60 години съм. Откакто на 25.10.2017 ми звъннаха по телефона, че имам призовка като ответник по дело в РС-Добрич, нямам миг спокойствие.

-

Разговаряла съм с кметство с. Росеново. Оттам ми казаха, че в селото няма адрес ул. "Суха река" 5. Улиците в селото са обозначени с номера, а не с имена. В гр. Добрич имало улица "Суха река". А посоченият от ищеца пост. адрес на ответника е именно с. Росеново, общ. Добрич-селска, ул. "Суха река" 5. Същият несъществуващ адрес е посочен и в приложената към исковата молба застрах. полица.

-


Свързала съм се с ищеца (застрахователя ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД) и съм получила официален отговор - Уведомително писмо от 27.10.2017, подписано от г-н Росен Младенов, Изп. директор на "ДаллБогг"  (приложено). В уведомителното писмо се казва: "В настоящия случай е налице измама свързана с използването на личните Ви данни".

-

По-нататък в същото писмо от г-н Изп. директор на "ДаллБогг" се казва, че при вътрешно разследване, проведено от Комитета по риска на дружеството, е било установено, че се сключват "привидни застрахователни договори, без да се представят пред брокери/агенти каквито и да било документи. В много от случаите - продължава изп. дир. Младенов, вписаните като застраховани лица са несъществуващи, юридически или физически лица - несобственици на застрахованото МПС", "вписаните данни в застрахователните договори са неверни, тъй като е отразена информация от представено пред брокерите Свидетелство за регистрация (част I) на МВР ("Талон"), който документ е неистински - неавтентичен и неверен. Налице е брутално нарушаване на правата и интересите на гражданите, които без тяхно знание са вписани в Талони и застрахователни полици, както и наглото и безцеремонно потъпкване на закона - КЗ и НК, чрез документни престъпления, поради умисъл или небрежност."

-

Както Ви казах по телефона, случаят е за прокуратурата.

-

Вчера от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна получих официално удостоверение УРИ № 819000-41991/екз. № 2 от дата 08.11.2017, че на мое име и ЕГН няма регистрирано МПС, бивша, настояща и/или предстояща моя собственост. А в исковата молба ответникът е описан като застрахователен измамник "изцяло по занятие", регистрирал и застраховал на свое име "огромен брой автомобили", "подставено лице ("сламен човек"), действащ в престъпен сговор с румънски граждани с цел ощетяване на застрахователя (ищеца).

-

Както знаете, ищецът "ДаллБогг" води множество гражд. дела срещу застрах. измамници за обявяване нищожност на застрахователни договори, обективирани във фалшиви застрахователни полици - вж приложената справка от интернет, където делата са публично достъпни. По думите на изп. дир. Младенов в същото уведомително писмо (приложеното), воденето на такива гр. дела е единственият предвиден ред за противодействие на "лавината от опити за реализиране на застрахователни измами и безапелационното нарушаване правата на невинните граждани", но аз съм се консултирала с адвокат и той ми е обяснил, че този предвиден ред не е достатъчен. Необходимо е също така да се извадят от гражданския оборот и съпътстващите ги фалшиви договори за покупко-продажба, фалшиви лични карти, фалшиви талони на МВР и т.н. - всички документи, които вървят с една кола. Иначе с тези фалшиви документи пак и пак ще се сключват фалшиви застрах. договори, а с фалшиви шофьорски книжки могат да се карат коли от неправоспособни шофьори и да стават още повече катастрофи.

-

Специално в "моя" случай, едно такова дело може да има много сериозни последици за мен, ако не бъде прекратено поради ненадлежен ответник и липса на спор, тъй като от Правната дирекция на Гаранционния фонд получих информация - публично достъпна и на сайта им, че колата, описана в застрах. полица № BG/30/117000182705 от 05.01.2017 с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470 е претърпяла ПТП на дата 08.06.2017, при което е съставен Протокол за материални щети № 0131717. В разговор по телефона от ГФ потвърдиха, че ако застрах. договор, обективиран в застр. полица BG/30/117000182705 от 05.01.2017, бъде обявен за нищожен, което е целта на ищеца по гр. дело № 3307/17 на РС-Добрич, ГФ ще плати щетите, след което ще заведе регресен иск срещу ответника (срещу мен?!?).

-

Така към унижението, че деловодител Димитрова ме е набедила за ответник, занимаващ се със застрах. измами "изцяло по занятие", както пише в исковата молба, се добавя и опасността да бъда осъдена да плащам неизвестно какви щети. По информация в интернет, исковете за материални щети са за 4-5 хил. лв, а за нематериални - 50-100 хиляди, понякога и повече.

-

За прецизност, както казвате Вие, съдиите, моля обърнете внимание на съдията по делото, че ищецът не е приложил към исковата молба нито един документ за ПТП-то на 08.06.2017, въпреки че е споменал някакво "настъпило застрахователно събитие на територията на Румъния" (стр. 3, параграф 5 от ИМ вх. № 15191/08.09.2017)

-

Освен че не е приложил нито един документ за настъпилото застрахователно събитие, ищецът не е приложил и описаното в Приложение № 3 заверено копие от застрах. полица, която е предмет на спора между ищеца и фантома-ответник от с. Росеново, чието ЕГН съвпада с моето. Към исковата молба е приложено само едно копие без заверка "Вярно с оригинала", на което липсва подпис на застрахователя/брокера, т.е. копието е направено от недовършен документ (проектодокумент). Не е ясно от кой екземпляр е направено това копие - дали от екземпляра, който брокерите са дали на застрахования, или от екземпляра, който брокерите са изпратили на застрахователя, заедно с квитанцията за платената премия. Ищецът не е представил копие нито от квитанцията за платената премия, нито от втория отрязък от стикер № 56514935, който остава при застрахователя, нито от зелена карта № 713517. Не е представил и описаната в Приложение № 6 извадка от електронната система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника.

-

И още нещо - на стр. 2, параграф 1 от исковата молба е написано, че обичайният водач в "процесната застрахователна полица" е румънски гражданин, без да е посочено името му, а на стр. 3 - че "в полицата не е посочен обичаен водач", което отговаря на действителната картина в приложеното незаверено копие от "процесната застрахователна полица", където ясно се вижда, че графата "обичаен водач" е оставена празна/непопълнена. В исковата молба има и други противоречия. Изобщо цялата е много странно написана. Прилича повече на обвинителен акт срещу член на организирана престъпна група. А най-странното е, че ищецът знае всичко за ответника, само името и адреса му - не.

-

С оглед на всичко гореизложено, моля деловодител Димитрова да бъде наказана за превишаване на правомощията ѝ, образуваното гр. дело № 3307/17 - прекратено, а материалите по него - предадени на прокуратурата за установяване на документно престъпление.

-

Очаквам да ме уведомите за предприетите мерки.

-

Благодаря предварително.

-

Моля за възможно най-бърз отговор, за да не бъда изненадана с неприсъствено съдебно решение, както става в повечето такива случаи, а след известно време - и с призовка като ответник по дело за дължими суми по щети, каквито не съм причинявала, ако не и направо с връчване на изпълнителен лист за доброволно изпълнение на задължения, каквито нямам.

-

И много Ви моля, не ме карайте да изпращам отговор като ответник по делото, както ми казахте по телефона. Аз не съм ответник по никакво дело! Това, че Вашата деловодителка "компетентно" ме е посочила за ответник, не ме прави ответник, а нарушава правата ми! И то не лично от името на г-жа Димитрова, а от името на РС-Добрич!

-

С почит към отговорната професия на Съдията,

-

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Кратко въведение в случая "Застрахователна измама"

Справка за всички документи, които ми бяха връчени на 26.10.2017 от бюро "Призовки" към РС-Варна в качеството ми на "ответник", какъвто не съм

Справка за около 50 дела от същия тип, повечето решени неприсъствено в полза на ищеца застраховател.

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1384

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.