28.11.2017 До ДаллБогг във вр. с разпореждането на съда

Subject: Fwd: застрахователна измама
Date: Tue, 28 Nov 2017 16:49:42 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: info@dallbogg.com, rs_dobrich@abv.bg

-

ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ДАЛЛБОГГ,

Отговорихте ли на разпореждането на ДРС от 14.11.2017 да конкретизирате ответника си (приложено) или още се чудите кой е този Ваш ответник?

Ренета от Варна  http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1409

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.