27.11.2017 Разпореждане на ДРС

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

Сканиран оригинал на съдебното разпореждане

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ
                                № ..........
                    град Добрич, 27.11.2017 год.

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Добричкият районен съд, гражданска колегия, шести състав в закрито съдебно заседание на двадесет и седми ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ ДЖЕНКОВА

разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №3307/2017г. по описа на ДРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е образувано по искова молба с вх. № 15191 от 08.09.2017г. от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД - София, представлявано от Т. Веков и Ж. Христозов - изпълнителни директори, чрез редовно упълномощен адвокат.
    По делото е постъпило становище от г-жа Ренета Тодорова Стоянова, вх.№ 30319/24.11.2017г. Последната сочи, че е жертва на измама, че не е участвала в никакви правоотношение с ищеца, с личните и данни е злоупотребено. Излагат се упреци към „съда" в лицето на съдия- докладчика, че два пъти посочил ответника вместо това да се извърши от ищеца.
    След проверка по делото настоящия докладчик установи, че с първоначалната молба като ответник е въведено лице, отговарящо по ЕГН с това на г-жа Стоянова. Налице е разминаване в една от буквите на собственото име на ответника. С оглед изясняване на това разминаване и след служебно извършена справка в НБД „Население", съдът е предприел необходимите процесуални действия да укаже на ищеца да конкретизира точно данните на конституирания от него ответник. За да не увреди процесуалните права на ответната страна съдът е отменил и разпореждането, с което се дава срок за отговор на исковата молба.
    Към момента съобщението до ищеца не е върнато по делото, респективно, не са отстранени нередовностите на исковата молба по уточняване данните на ответника. След уточняването им съдът Е ДЛЪЖЕН да продължи съдопроизводствените действия и да изпрати документите по делото на ответника посочен от ищеца за отговор. (съдът сякаш предварително е сигурен, че ищецът ще отстрани нередовностите по исковата молба и не забелязва, че с молбата си от 14.11.2017 ищецът е задраскал цялата си искова молба - вж задрасканата искова молба,  бел. моя,  Р.С.)
    Следва да се има предвид, че при данни за измама, каквато твърди г-жа Стоянова гражданския съд не може да преустанови съдопроизводствените действия. Едва след влизане в сила на присъда срещу конкретно лице, последната е задължителна за гражданския съд. 

Настоящия състав е уведомен от Председателя на районен съд Добрич, че за наведените твърдения от г-жа Стоянова относно данни за престъпление е сигнализирана Районна прокуратура гр.Добрич. (съдът греши - при разкриването на престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гр. дело, делото се спира незабавно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК; не се чака нито присъда, нито съдебно производство, нито досъдебно - вж Определение  №  169  от 18.02.2015 на ОС-Хасково по възз.частно гр.д. № 46/2015, в което се цитира Решение № 116 от 15.05.2013 г. на ВКС по гр. д. № 745/2012 г., IV г. о., ГК)
    С оглед горното

                        РАЗПОРЕДИ:

    Становище от г-жа Ренета Тодорова Стоянова, вх.№ 30319/24.11.2017г. да се приложи по делото. Последното ще се кредитира от съда при разглеждане на спора (спор ли? какъв спор?) относно действителността на процесния застрахователен договор. (няма такъв спор между "ДаллБогг" и мен; спор може да има, само ако някой  твърди, че полицата е валидна; аз нямам мнение, не е моя работа да се изказвам по чужди полици) 


    Настоящото разпореждане да се връчи на двете страни (какви страни? няма страни, ищецът още не е посочил ответника си!)


                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: (Подпис, не се чете)

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1413

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.