31.12.2017 До предс. на РС-Добрич

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: Re: На Ваш 8762/20.12.2017
Date: Sun, 31 Dec 2017 07:49:06 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: Raionen syd - Dobrich <rs_dobrich@abv.bg>, rp@vn.prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, Висш съдебен съвет <vss@vss.justice.bg>, ivss@inspectoratvss.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, sofia_desk@bitelevision.comДО: Г-жа Анна Великова, предс. на РС-Добрич

КОПИЕ ДО: Други други компетентни институции и телевизия BiT

Уважаема г-жо Великова,

Благодаря за отговора (приложен), в който твърдите, че всичко е окей от страна на съда. Няма да споря с Вас, само ще Ви кажа, че сте пропуснали да отбележите, че ищецът е посочил несъществуващ адрес на ответника. Защо криете, че посоченият от "ДаллБогг" адрес на ответник не съществува? Вместо да върнете ИМ поради несъществуващ адрес, като евентуално обясните на ищеца, че  в ГПК няма хипотеза "несъществуващ адрес на ответника" и затова следва да се обърне към прокуратурата, Вие услужливо му намирате "ответник" с реален адрес (аз; но аз не съм ответник!). Несъществуващият адрес на ответника е вписан в документ (застрах. полица) - документно престъпление, Защо се държите като пръв приятел на ищеца, загрижен да му намери ответник? Знаете ли защо на "ДаллБогг" му трябва ответник? За да му стовари плащането на щетите по настъпилото застрахователно събитие, за което не Ви е представил никакви доказателства и Вие не сте се сетили да му ги изискате! В същия документ (застрахователната полица) е вписано, че ответникът е собственик на кола с посочен номер на рама и с 35 г. стаж като шофьор. Намереният от Вас "ответник" (аз) няма кола, няма книжка и няма нито ден шофьорски стаж. Много сте "услужливи", няма що! Моля Ви, престанете да издевателствате над мен, невинния възрастен гражданин!!! Да ме убиете ли искате? Казах Ви, че не издържам, ще получа инфаркт от набеждаването ми в застрах. измами с коли!

Пояснение. Разговаряла съм с кметство Росеново. Казаха ми, че в селото не съществува адрес ул. „Суха река" 5. Улиците са обозначени с номера, а не с имена. В Добрич имало ул. „Суха река". Вие представяте случая като обикновена невъзможност лицето да бъде намерено на посочения адрес, понеже вече не живее там, затова по искане на ищеца сте издирили служебно настоящия адрес на ответника и така сте стигнали до мен. Случаят е съвсем друг. Несъществуващият адрес на ответника е посочен в застрах. полица, приложена към ИМ. Разговаряла съм и с брокерите. Много са притеснени. Обясниха ми, че при застраховане по „ГО"  адресът се взема от талон на колата или от договор за покупко-продажба. Значи и в други документи фигурира несъществуващият адрес и фалшиви данни, че Рената от Росеново има кола и 35 г. стаж като шофьор (аз съм Ренета от Варна, нямам кола, нямам книжка, нямам нито ден стаж като шофьор). Някой е представил фалшив талон или фалшив договор за покупко-продажба, платил е премията и „ме" е застраховал със сбъркано име на несъществуващ адрес. Какъв ответник съм аз тогава? Ответник евентуално може да бъде този, който „ме" е е застраховал. Самият ищец, "Даллбогг",  признава, че съм пострадала от измама с личните ми данни - два пъти, в две писма. Съответно изпратих на съдията по делото и двете писма от ищеца до мен, като ѝ обясних, че нямам спор с „ДаллБогг", те самите го признават (приложено). А съдия Дженкова ми отговори (приложено), че ще кредитира „становището" ми при разглеждане на спора ми с „ДаллБогг". Спор ли? Какъв спор?
    Моля помолете колегата си съдия Дженкова да не ме вкарва насила в някакъв несъществуващ спор между мен и „ДаллБогг". 

    Моля Ви също така да поговорите с колегите си - всички колеги, не само със съдия Дженковаю - на тема "застрахователен договор Гражданска отговорност", като им обясните, че всеки застрах. договор „ГО" се състои от цял комплект документи - 2 екземпляра на полицата (по един за застрахователя и застрахования), Зелена карта, Контролен талон на Гаранционния фонд с холограмен знак, на който пише, че е неразделна част от застрах. договор, квитанция за платена премия и стикер от три части - едният се залепва на предното стъкло на колата, другият - върху екземпляра на полицата, който се съхранява при застрахователя, а третият - върху Контролния талон на обозначеното за това място - чл. 345, ал. 1 и чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането (нов, в сила от 01.01.2016), и чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 49/16.10.2014 на КФН (посл. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.) Аз поисках от „ДаллБогг" заверени копия от документите по застрах. договор, който оспорват, но те мълчат и не отговарят.
   Целта на такъв разговор е всички Ваши колеги в съда да научат, че ако им се падне да решават дело с иск за нищожност на застрах. договор „ГО" , следва да изискат целия комплект документи по оспорвания от ищеца договор, а не да се задоволяват само с едно съмнително незаверено копие от застрах. полица, която дори в оригинал няма никаква доказателствена стойност, както е направила съдия Дженкова по дело 3307/17.   


С уважение,

Ренета Стоянова, Варна, набедена за ответник по дело 3307/17 на РС-Добрич

Още информация за набеждаването ми е налична на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

-

 

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1442

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.