Кореспонденция с РП-Плевен по преписки 3624/2013, 6989/2014, 6100/2015 и 6962/2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


 

Кореспонденция с РП-Плевен по преписки 3624/2013, 6989/2014, 6100/2015 и 6962/2016

 

С РP-Плевен по преписка №3624/2013

         с наблюдаващ прокурор Ивета Маркович - от 19.05.2014 до 08.03.2016 (започната от мен, приключена поради самоотвод на прокурора в средата на март 2016)

         с наблюдаващ прокурор Цонка Кичева - от 09.05.2016 до 06.10.2016  (започната от мен, приключена поради командироване на прокурора в РП-Пловдив със заповед на Главния от 18.10.2016, за което научихме чак през февр. 2017, затова до 21.02.2017 са изпращани писма до прокурора)

         с наблюдаващ прокурор Здравко Луканов - от 17.02.2017

(започната от него с писмо от 17.02.2017, изведено на 20.02.2017, получено на 27.02.2017)

-

С Районна прокуратура-Плевен по преписка №6989/2014, пр. Дияна Илиева - от 23.12.2014 до 16.01.2015, общо около 3 седмици (една от многото излишни преписки по случая). Дияна издаде едно заблудено постановление от 16.01.2015 за отказ да образува ДП: стр 1 и стр.2, което беше потвърдено от всички горестоящи прокуратури - вж пример №28.

--

С Районна прокуратура-Плевен по преписка №6100/2015, пр. Венцислав Фердинандов - и тази преписка се оказа излишна, въпреки че имаше прекрасни шансове да прерасне в едно хубаво ДП срещу нотариус Иванов №007. Образувана през декември 2015 по повод писмо от ВАП от 10.11.2015, с което препращат мой сигнал за документно престъпление на нотариус Иванов №007. Около пет месеца по-късно, на 25.04.2016, след като мълча през цялото време и нито веднъж не ме призова да дам показания по сигнала си, пр. Фердинандов издаде едно правно неграмотно постановление от 25.04.2016 за отказ да образува ДП.

-

Кореспонденция с РП-Плевен по пр. №6962/2016, админ. р-л на РП-Плевен Вл. Николов Образувана по повод жалба срещу пр. Ивета Маркович, изпратена от майка ми до админ. р-л на РП-Плевен с копие до горестоящи прокуратури и ВСС

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/740

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.