17.02.2017 От пр. Луканов до майка ми и мен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Това е първото писмо от кореспонденцията с поредния наблюдаващ прокурор по ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 на РП-Плевен

-

Сканиран оригинал на писмото

 

-

Резюме. Това е придружаващо писмо към постановление на пр. Здравко Луканов от 17.11.2016 за спиране на наказателното производство по ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 на РП-Плевен. И писмото, и постановлението са изведени на 20.02.2017. 

-

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
        Районна прокуратура град Плевен№ В-З624/2013г.
    20 FEB 2017

                        ДО
                        ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА
                        и РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                        гр.ВАРНА, ул."Георги Бакалов"№ 17
                        вх.7 ет.1,ап.80

Уважаема г-жо Найденова,
    Уважаема г-жо Стоянова
    Изпращам Ви екземпляр от постановление за спиране на Досъдебно производство № Д-2924/2013г. по описа на РП Плевен.
    Делото е образувано през 2013г. Наблюдаващи прокурори по него са били двама мои колеги, единия от които се е самоотвел, а другия е командирован в друга прокуратура. Водещия разследването също се с самоотвел и понастоящем разследва друг следовател. Делото е прекратявано два пъти. По Ваши жалби съдът е отменил тези постановления. Казуса Ви ми стана известен служебно през м.Ноември 2016г., когато делото ми е преразпределено. За запознаване с това, с което ми е възложено да работя, го изисках от водещия разследването и след получаването му установих, че случая действително е изключително сериозен, а самото дело е с голям обем и бих казал, че представлява фактическа и правна сложност.

С оглед оставащия не много дълъг срок за разследване - около два месеца - до м.Януари 2017г. прецених, че за да мога да се запозная подробно с делото, да формирам законосъобразна, правилна и адекватна позиция по случая, следва да го спра временно и след запознаване и формиране на позиция, да го възобновя, да дам указания, да бъдат извършени необходимите действия и то да приключи. Поне в досъдебната му фаза.

Действията Ви изразяващи се в ежедневни изпращания на писмени изложения на електронната поща на прокуратурата, адресирани до всички възможни нива, както и нежеланието Ви за друга форма за контакт, възпрепятстват това.


    гр.Плевен                     Прокурор в РП: (Подпис, не се чете)
    17.02.2017г.                        / Здравко В. Луканов /
            (Печат: Районна прокуратура, Плевен, Република България)

-

А сега - писмото по-отблизо, с коментар.


    Уважаема г-жо Найденова,
    Уважаема г-жо Стоянова
    Изпращам Ви екземпляр от постановление за спиране на Досъдебно производство № Д-2924/2013г. по описа на РП Плевен.
    Делото е образувано през 2013г. Наблюдаващи прокурори по него са били двама мои колеги, единия от които се е самоотвел, а другия е командирован в друга прокуратура. Водещия разследването също се с самоотвел и понастоящем разследва друг следовател. Делото е прекратявано два пъти. По Ваши жалби съдът е отменил тези постановления. Казуса Ви ми стана известен служебно през м.Ноември 2016г., когато делото ми е преразпределено. За запознаване с това, с което ми е възложено да работя, го изисках от водещия разследването и след получаването му установих, че случая действително е изключително сериозен, а самото дело е с голям обем и бих казал, че представлява фактическа и правна сложност.

-

Коментар. Това, че "случая[т] действително е изключително сериозен", е вярно (извършени са документни престъпления от няколко длъжностни лица: кмет, н-к зем. служба и нотариус).  И това, че "самото дело е с голям обем" също е вярно (набъбнало е както от множество излишни ПСД, като напр. разпити на прекупвачите на имотите, така и от приложени множество писма, изпратени от пострадалата в помощ на разследването). Но не е вярно, че делото "представлява фактическа и правна сложност" (вж материала Документните престъпления в нашия случай на имотна измама)

-


    С оглед оставащия не много дълъг срок за разследване - около два месеца - до м.Януари 2017г. прецених, че за да мога да се запозная подробно с делото, да формирам законосъобразна, правилна и адекватна позиция по случая, следва да го спра временно и след запознаване и формиране на позиция, да го възобновя, да дам указания, да бъдат извършени необходимите действия и то да приключи. Поне в досъдебната му фаза.

-

Коментар. Обясненията на пр. Луканов, че бил спрял производството, за да се запознае с делото, може и да са искрени, но подобни основания липсват в разпоредбите на НПК, а и се разминават с основанието за спиране, посочено в постановлението, приложено към това писмо - чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК (неразкриване на извършителя). Иначе изразът "поне в досъдебната фаза" звучи обнадеждаващо.

-

Действията Ви изразяващи се в ежедневни изпращания на писмени изложения на електронната поща на прокуратурата, адресирани до всички възможни нива, както и нежеланието Ви за друга форма за контакт, възпрепятстват това.


    гр.Плевен                     Прокурор в РП: (Подпис, не се чете)
    17.02.2017г.                        / Здравко В. Луканов /
            (Печат: Районна прокуратура, Плевен, Република България)

-

Коментар. Твърдението, че ежедневно сме били изпращали писмени изложения до всички възможни нива е малко преувеличено, меко казано, а оплакването, че не желаем "друга форма на контакт" като че ли е отзвук от две мои писма до админ. р-л на РП-Плевен - от 06.02.2017 и от 08.02.2017.

Справка за писмата до РП-Плевен в периода ноември-февруари, откакто той е наблюдаващ:

(само две писма са - едното е молба за хода на ДП-то, а другото е молба за изпращане на копие от протокола, с който от архива на кметството е иззето пълномощното. Останалите са напомняния за липса на отговор; накрая има и две молби от майка ми да получи копие от постановлението за спиране, което смятахме, че е от 03.01.2017, а се оказа, че било от 27.11.2016) 

15.11.2016 Майка ми се моли за информация по хода на ДП-то
23.11.2016 Напомняне от мен, че очаквам отговор още от 09.05.2016

27.11.2016 Майка ми се моли да получи копие от протокола

10.12.2016 Напомняне от майка за протокола
19.12.2016 Напомняне от майка ми за липса на инфо по хода на ДП-то

29.12.2016 Напомняне от майка ми за липса на инфо по хода на ДП-то

03.01.2017 Напомняне от майка ми за липса на инфо по хода на ДП-то

04.01.2017 Напомняне от майка ми за поискания на 27.11.2016 протокол

10.01.2017 Майка ми моли за проверка защо е спряно ДП-то и моли да получи копие от постановлението за спиране
13.01.2017 Напомняне от майка ми, че не е получила постановлението за спиране и няма никаква информация за хода на ДП-то-

Това е първото писмо от кореспонденцията с поредния наблюдаващ прокурор по ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 на РП-Плевен

-

 Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1093

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.