06.02.2017 От дъщерята на пострадалата до админ. р-л на РП-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

Резюме. Уведомявам админ. р-л на РП-Плевен за притесненията си от телефонното обаждане на лице, представящо се за пр. Здравко Луканов.
Subject: притеснена от тел. обаждане от 064802140
Date: Mon, 6 Feb 2017 18:45:56 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu
-

До: Г-н Владимир Николов, Админ. р-л РП-Плевен, пр. №6962/2016

 Копие до: горестоящи прокуратури и представителство на ЕК в София - с молба за контрол

-

Уважаеми г-н Николов,

 

 Около 16 ч. на 06.02.2017 г. от тел. 064802140 на стац. тел. 052988600 ме е търсило лице, представящо се за пр. Здравко Луканов от РП-Плевен. Съпругът ми е вдигнал телефона и е обяснил, че съм в час по английски език. Пр. Луканов, или лицето представящо се за него, е казал, че ще ме потърси вечерта на мобилния ми телефон.


Силно съм притеснена от това обаждане, тъй като не съм сигурна, че лицето действително е било това, за което се представя. Моля да потвърдите, че действително съм била търсена от пр. Здравко Луканов.

Притесненията ми се основават на обстоятелството, че вече четвърта година в РП-Плевен се укрива сериозно престъпление - документна имотна измама със земите на майка ми в Плевенско, извършена през 2013 г. със съдействието на бившия кмет от с. Гороцвет, Разградско, осъден в края на същата  година за над 100 неприсъствени заверки, н-к ОСЗ-Д. Митрополия и нотариус Иванов 007-Плевен.

Поради това очаквам комуникацията между РП-Плевен и пострадалата 84-год. жена от Варна (майка ми) да се провежда официално в писмен вид - най-добре директно с мен, нейната дъщеря, тъй като майка ми е възрастна и немощна. За целта съм упълномощена надлежно на 28.05.2014, като пълномощното е изпратено в РП-Плевен на 07.06.2014 и валидността му - потвърдена с постановление на пр. Ивета Маркович от 12.06.2014. За съжаление, с писмо до мен от 25.02.2015 г. същият прокурор се отметна от написаното в постановлението си и оттогава майка ми напразно моли да не бъде лишавана от повереник в лицето на дъщеря си, но отговор не получава.     

Използвам случая да Ви напомня, че майка ми все още не е получила отговор от Вас на жалбата си срещу пр. Ивета Маркович, изпратена на 27.12.2016, по която е образувана пр. 6962/16 по описа на РП-Плевен. Изпратили сте й само уверения, че в РП-Плевен се работи законосъобразно и не се толерира бездействието (приложена коресп. между Вас и пострадалата ми 84-г. майка).

Междувременно, ако бъда потърсена довечера, ще се опитам да запиша разговора - с разрешение на лицето, представящо се за пр. Луканов - и ще Ви го изпратя за справка.

 

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на пострадалата 84-год. жена от Варна по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/ 
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста: Кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен във връзка с жалба срещу прокурор от РП-Плевен, изпратена на 27.12.2016 от пострадалата ми 84-г. майка до админ. р-л на РП-Плевен с копие до горестоящи прокуратури - http://softisbg.com/dannies_blog/---69622016----.html:

-

27.12.2016 Жалба до Админ. р-л на РП-Плевен с копие до горестоящи - Жалбата е от пострадалата (майка ми) срещу прокурор от РП-Плевен. Започва с думите "Г-жа Ивета Маркович, бивш набл. прокурор по ДП №2924/13, е укривала 2,5 години, че в регистъра за нотариални удостоверявания на с. Гороцвет, Разградско, копие от който е било иззето по надлежния ред на 12.09.2013 г. (приложено), липсва отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощно от 12.02.2013 със заверен подпис под №2 и съдържание под №2-А, том I, акт №2.", след което са изброени в 10 точки ключови моменти от разследването, игнорирани от прокурора.

-

03.01.2017 От админ. р-л на РП-Плевен до майка ми  Това писмо от админ. р-л на РП-Плевен е получено във Варна на 16.01.2017 в отговор на жалбата от 27.12.2016. Макар че не отговаря на самата жалба, дава интересна информация - пак имаме нов набл. прокурор: Здравко Луканов. Не става ясно, обаче, кога се е отвела мл. пр. Кичева и дали е имало и други отводи. Образувана е още една преписка - № 6962/2016.

-

17.01.2017 От майка ми до админ. р-л РП-Плевен с копие до горестоящи  В отговор на неговото писмо от 03.01.2017, получено вчера, майка ми пак моли за проверка. Започва с "благодаря за Ваше писмо № В-6962/2016 от 03.01.2017 (приложено), в което пишете, че към настоящия момент разследването продължава под наблюдението на пр. Здравко Луканов. Аз не знаех, че пак имаме нов набл. прокурор. Мислех, че още е мл. пр. Цонка Кичева и че тя е издала на 03.01.2017 постановление за спиране на моето ДП №2924/13, образувано през далечната 2013." После втвърдява тона. Накрая пак завършва меко - "с уважение", "благодаря предварително" и т.н.

-

18.01.2017 От админ. р-л на РП-Плевен до майка ми Николов пак твърди, че всички жалби и искания се приобщават към делото. Изтъква, че стандартът на работа в РП-Плевен е в съответствие със законовите изисквания и че в РП-Плевен по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение. Обяснява, че админ. р-л не може да се намесва във вътрешното убеждение на прокурора и че прокурорските актове подлежат на контрол от съда и по-горните прокурорски инстанции. Разследването било продължавало. 

-

25.01.2017 От майка ми до админ. р-л на РП-Плевен  Обяснява, че не критикува и не оспорва работата на РП-Плевен като цяло, а се оплаква от работата на конкретен районен прокурор по конкретен случай - разследването на документната имотна измама, от която пострада през 2013 г.

        По повод повторните уверения на админ. р-л, че всички нейни жалби и искания са приобщавани към материалите по делото, заявява: "Може да са приобщавани (прибирани в кашона), но отговор не е изпращан." И пита: "А материалите в помощ на разследването "приобщавани" ли са? Аз и близките ми сме изпратили много материали в помощ на разследването  (вж справката в края на писмото). И по тях отговор няма. Къде отидоха всички те? Кой ги укри? Ние полагаме усилия да помогнем за разкриване на престъплението, а пр. Маркович мълчи. И не само тя, ако това Ви успокоява."

        За оправданията с вътрешното убеждения на прокурора цитира Раймундов и чл. 14 от НПК, като добавя, че съдът и горните инстанции няма как да контролират нещо, което липсва в прокурорския акт (прокурорът го е премълчал, пренебрегнал).      

         За контрола от съда и по-горните прокуратури, напомня, че при последния засега съдебен контрол през февр.-март 2016, съдът е забелязал, че прокурорът пренебрегва редица факти, затова е отменил акта на пр. Маркович с тежките думи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

        След което пита админ. р-л на РП-Плевен:  "Не Ви ли прави впечатление, че през цялото време, докато е била набл. прокурор по моя случай, пр. Маркович е прикривала престъплението срещу поземлената ми собственост в Плевенско - около 3 дка гора и над 50 дка дългогодишно арендувани ниви?"
         Писмото завършва с  обобщение: "НАКРАТКО. Моля за проверка на забавеното с години разследване поради бездействие на пр. Маркович и укриване от нея на съществени факти и веществени доказателства. Ако не е Ваше задължение да обърнете внимание на сигнала ми, моля да ме уведомите към кого да се обърна за съдействие."

-

31.01.2017 На сайта на ПРБ се появява съобщение, че преписка №6962/16 е прекратена на 25.01.2017. Както винаги, на съобщението пише: "Данните са актуални към предходния работен ден". 

-

01.02.2017 От майка ми до админ. р-л на РП-Плевен Във връзка със съобщението за прекратяване на преписката, препраща писмото си от 25.01.2017, като се извинява за закъснението от един ден и моли да бъде "отключена" преписка № 6962/16.

-

На 02.02.2017 На сайта на ПРБ се появява съобщение, че преписката е прекратена на 01.02.2017. За втори път. Съвсем скоро я бяха прекратили - на 25.01.2017 - и сега пак!

-

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1032

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.