18.01.2017 От админ. р-л на РП-Плевен до майка ми

Резюме. Всички жалби и искания се били приобщавали към делото. Стандартът на работа в РП-Плевен бил в съответствие със законовите изисквания. Админ. р-л не можел бил да се намесва във вътрешното убеждение на прокурора, дори когато то противоречи на закона. Разследването било продължавало (да, ама не, както казваше покойният Петко Бочаров;  спряно е с постановление от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017; Владко не знае какви ги вършат разпасаните му подчинени). В РП-Плевен по никакъв начин не се било толерирало бездействието или незаконосъобразното поведение (на това му се вика wishful thinking на английски език).  

Писмото в PDF

 

          ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                 
       Районна прокуратура град Плевен


№ В-6962/2016
Дата 19-01-2017


                                         ДО
                                         Г-ЖА ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА
                                        
град Варна, област Варна,
                                                 ул. "Георги Бакалов" № 17, вх.7,
                                                 ет.1, ап.80.


    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,


    
Във връзка с Ваше писмо, получено в Районна прокуратура град Плевен на 18.01.2017 година, отново Ви уведомявам, че всички подадени от Вас жалби и искания са приобщавани към материалите по делото. По случая е упражняван както съдебен контрол, така и контрол от страна на по-горните прокурорски инстанции.
    Стандартът на работа в Районна прокуратура град Плевен е в съответствие със законовите изисквания.
    Относно останалите, изложени от Вас твърдения, то същите са относими към съществото на делото и предмета на доказване. Компетентен да се произнесе по тях и да направи правна оценка на събраните доказателства е единствено наблюдаващият прокурор. Преценката дали конкретно лице да бъде привлечено към наказателна отговорност за извършено престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс на Република България също трябва да бъде направена от наблюдаващия прокурор.
    В качеството ми на Административен ръководител на Районна прокуратура град Плевен нямам правомощия да се намесвам във вътрешното убеждение на прокурорите по конкретни дела и преписки. Решенията на прокурорите, обективирани в съответните актове, подлежат на контрол по законоустановения ред от страна на съда и по- горните прокурорски инстанции.
    Разследването по делото продължава, като ако имате искания за извършване на конкретни действия по разследването и събиране на нови доказателства, следва да ги адресирате към наблюдаващия прокурор.
    В Районна прокуратура град Плевен по никакъв начин не че толерира бездействие или незаконосъобразно поведение.18.01.2017 год.     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ (Подпис, не се чете)
град Плевен            РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП- ПЛЕВЕН:
                                                /Владимир Николов/
                                    (Печат: Районна прокуратура, Плевен, Република България)

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов" № 25, ет. 5; телефон/факс: О64/82-33-78, e-mail: rp@pl.prb.bg

-

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1018

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.