08.02.2017 До админ. р-л на РП-Плевен - очакваме повдигане на обвинение

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

Subject: очакваме повдигане на обвинение
Date: Wed, 8 Feb 2017 02:15:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДо: Г-н Владимир Николов, Админ. р-л РП-Плевен, пр. №6962/2016

Копие до: горестоящи прокуратури, ВСС, ИВСС и представителство на ЕК в София - с молба за контрол

-

Отн. Бездействие в РП-Плевен

-

Уважаеми г-н Николов,

Все още не знаем нищо за хода на ДП № 2924/13. Близо година след отмяната на второто постановление за прекратяването му и самоотвода на пр. Маркович нямаме никаква информация. Не знаем кой е наблюдаващият прокурор, по кой член се води, има ли повдигнато обвинение, спряно ли е, не е ли спряно и т.н. Говоря от името на пострадалата (84-г. ми майка).

Обаждането по телефона на 06.02.2017, за което Ви писах, че ме притесни, не се повтори. Проверих номера в интернет - на РП-Плевен е. Значи наистина е бил пр. Здравко Луканов. Надявам се, че сте му предали да не ми звъни - нито на стационарния, нито на мобилния, нито в работно време, нито в извънработно. Комуникацията между пострадалата и РП-Плевен следва да бъде писмена, тъй като случаят е много сериозен.  

От ОП-Плевен и ВТАП са Ви изпратили вече общо 7 броя запитвания и указания - всички в периода 10.01.2017-02.02.2017 г. и всички във връзка със съобщението на сайта на ПРБ от 03.01.2017, че е издадено постановление за спиране. Отговор не са получили или поне на мен не ми е известно да са. В момента продължават да решават преписките си и сигурно ще изпратят още запитвания и указания. А съобщението за спиране продължава да си стои - вече повече от месец. Вие пък продължавате да твърдите, че разследването не е спирало и е под ръководството на трети наблюдаващ прокурор - пр. Здравко Луканов.

Не знам докога смятате да наблюдавате ДП № 2924/13, пр. № 3624/13 на РП-Плевен. Вече тече четвъртата година при срок от 2 месеца по НПК. Може би искате да изтече давността за търсене на наказателна отговорност? Или поне - давностният срок от 5 години за т.нар. добросъвестно владение на откраднатите през 2013 г. земи на майка ми - 3 дка гори и над 50 дка ниви?

Съдът още преди цяла една година се произнесе, че районният прокурор пренебрегва събраните доказателства, които според съда са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

За да разберете, че съдът е прав, ще Ви дам само един пример - с пълномощното от с. Гороцвет, Разградско.

В това пълномощно има текст, че е било заверено на 12.02.2013 под рег. №2 за подписа и рег. № 2-А за съдържанието. Вие в РП-Плевен имате копие от регистъра за нотариални удостоверявания, иззето от полицията на 12.09.2013. Виждате, че в регистъра няма номер 2-А (то и няма как да има, защото регистрите се водят с цели поредни номера). Какво означава това? Означава, че кметът е съставил официален документ с невярно съдържание (нотариалната заверка е официален документ, това поне би трябвало да знаете, иначе самото пълномощно си е частен документ).


Няколко думи за това, как се извършва заверка на пълномощно за разпореждане с имот. Нотариус Иванов 007 от Плевен го е обяснил пред разследващите (вж стр. 12 от постановлението за прекратяване на ДП №2924/13 от 30.10.2014 (отм.). Цитирам от постановлението: "подпис и съдържание се заверяват едновременно с последващи номера. Св. Иванов заявил, че кмета на с. Гороцвет явно не е правно грамотен, поради което е извел съдържанието на пълномощното с №2-А, а този номер е трябвало да бъде №3."

Нотариус Иванов правилно е посочил изискването на закона за едновременна заверка на подписа на упълномощителя и на съдържанието на пълномощното с поредни номера. Изискването е от 01.03.2008 (вж чл. 37 от ЗЗД и чл. 590, ал. 4 от ГПК).

А сега моля погледнете как изглежда регистърът на кметство Гороцвет, Разградско:

1. 18.01.2013 Любена Петрова Петрова - пълномощно
№2. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - пълномощно
№3. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация по ЗННД
№4. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация по ДОПК
№5. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация по ДОПК
№6. 12.03.2013 Фейме Алилова Мустафова - пълномощно
№7. 14.03.2013 Ресмие Юсуфова Рашидова - пълномощнои т.н. до №14, когато е иззето копието от регистъра.

-

Не знам защо двама наблюдаващи прокурори не са забелязали, че заверката на съдържанието на пълномощното не е изведена в регистъра. Ние във Варна получихме копие от този регистър твърде късно - чак в началото на октомври 2016, когато набл. прокурор Кичева ни го изпрати. На 06.10.2016 пострадалата (84-г. ми майка) изпрати писмо до пр. Цонка Кичева, в което писа и за регистъра, и за пълномощното от архива на кметството (приложено). Отговор не е получила и досега - 08.02.2017, а доколкото разбрахме от Вашето писмо от 03.01.2017, пр. Кичева вече не е набл. прокурор по ДП №2924/13, пр. №3624/13 на РП-Плевен.

Освен това, правно-неграмотният "заверител" от с. Гороцвет, Разградско, отдавна вече не е кмет. Осъден е в края на 2013 по чл. 311, ал.1 НК за над 100 неприсъствени заверки на подписи върху пълномощни за прехвърляне на пенсионни партиди (при тях се заверява само подписът). Присъдата му е потвърдена от ОС-Разград на 19.12.2013, освободен е предсрочно от длъжност в началото на 2014. По времето, когато е "заверявал" пълномощното на майка ми, вече е бил разследван от 7-8 месеца. Тези неща са известни в РП-Плевен, но се премълчават.    

Неприсъствените заверки на пълномощните за пенсионните партиди са били извършвани в края на 2011. За тях кметът си е понесъл отговорността чрез осъждането му в края на 2013.

Крайно време е бившият кмет на Гороцвет да си понесе отговорността и за незаконосъобразното заверяване на съдържанието на пълномощното на майка ми. При това, и нейният подпис е бил заверен неприсъствено от въпросния кмет на с. Гороцвет, Разградско - вж забележката в края на това писмо за т. нар. "нотариален туризъм" и произнасянето на съда при последното засега прекратяване на ДП-то - на 24.07.2015, минало през съдебен контрол на 01.02.2016 в РС-Плевен и на 01.03.2016 - в ОС-Плевен. 

Съдът се признесе, че няма причини да не се вярва на пострадалата (майка ми), тъй като нейните показания са "неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство [20.12.2013] и до настоящия момент [01.03.2016]" и че са събрани достатъчно доказателства "за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице".  

-

НАКРАТКО. Очакваме повдигане на обвинение - поне срещу бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско.С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,


Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на пострадалата 84-год. жена от Варна по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/ 
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от пострадалата (84-г. ми майка) до мл. пр. Цонка Кичева от 06.10.2016

Забележка съгл. текста:

Какво означава "нотариален туризъм"?

Хора от големи градове (Варна, в случая с майка ми), по правило много възрастни, много болни и много трудно-подвижни, в т.ч. и инвалиди (като майка ми), "пътуват" до разни селца на 50-100 км от дома си (в случая с майка ми - на 120) да заверяват пълномощни за подготовка на документи за сделки и последваща продажба на всичките им имоти. Всъщност, "нотариалният туризъм" не съществува. Възрастните, болни хора никъде не пътуват, а стават жертва на измамници, които идват в дома им и ги прилъгват да се подпишат, без да прочетат документа. Само в главите на некадърни следователи, прокурори и съдии може да се формира "правният извод", че горките градски дядо или баба са ходили на майната си във възможно най-забутаното село за заверка на пълномощно, с което дават права на кого ли не (в случая с майка ми - на бегло-познато лице от София, при положение, че си има и син, и дъщеря, и 4-ма пълнолетни внуци, и утвърдена от години пълномощница-роднина, която изпраща рентата от 50-те дка ниви)

В интерес на истината, при второто прекратяване на ДП-то Съдът в Плевен написа на 01.02.2016, че няма логика в това, майка ми да ходи в Гороцвет за заверка на пълномощното и че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (вж определението на съда от 01.02.2016 - http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf):

"Показанията на свидетелката (майка ми, бел. моя, Р.С.) са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

 Вж още: Духът на закона в чл. 83 от ЗННД, Становище на Съвета на нотариусите и предаването на Валя Ахчиева от 22.12.2016 "Да впишеш имот във Франция"

-

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1034

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.