Становище на Съвета на нотариусите 2015

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Резюме. Това становище на Съвета на нотариусите на Нотариална камара на Република България е дадено по повод Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен за обсъждане в Народното събрание на 23.01.2015г. Проектозаконът остана необсъден от НС. Тук публикувам извадки от това становище само като илюстрация на типичните фукни на нотариусите за това, какви големи гаранти на правната сигурност били. Абе какви гаранти са тези нотариуси, след като всеки може да ги излъже, като им донесе "документи" с фалшифицирани подписи и дори - в нашия случай - без подписи! Хм, хм, гаранти - друг път! 23.12.2016

-

Вж. Документите, с които е извършена имотната измама със земите на майка ми - около 3 дка гори и над 50 дка дългогодишно арендувани ниви

-

Из становището:


Нотариалната камара на Република България се противопоставя на част от предложените текстове в този закон, като счита, че с тях се нарушават основни принципи на регулация на отношения, свързани с обезпечаване и защита на обществения интерес.

-

Забележка. Нотариусите наистина би трябвало да защитават обществения интерес.

-

3.
Нотариалните удостоверявания, като вид охранително производство,
регламентирано в част Шеста на действащия ГПК, представляват особена юрисдикционна дейност, определят се за проява на така наречената „доброволна юрисдикция", и са част от установения публичноправен ред. В тази връзка като всяко съдебно производство, те
изискват участие на орган, който да движи производството и да постановява охранителния акт. В нотариалните производства органът, комуто държавата е предоставила действията по осъществяването на тази юрисдикция, е нотариусът. Функция от публичния характер на
нотариалната дейност, са прогласените в ЗННД и ГПК принципи, на които се подчинява тази дейност, като основните сред тях са законност, безпристрастност и независимост.

-


Забележка. Нотариусите наистина би трябвало да се ръководят от принципите законност, безпристрастност и независимост.

-


5.
Ограниченият брой на нотариусите прави възможна незабавната реакция на професионалната им организация по отношение на настъпили законодателни реформи, изискващи промени в начина и условията на работа; прави възможно своевременното унифициране на нотариалната практика, както и упражняването на непрекъснат вътрешен контрол относно изпълнението на изискванията на законите, който се извършва задължително ежегодно във всички нотариални кантори без изключение.  

-

Забележка. Незабавна реакция по отношение настъпили законодателни реформи ли? А защо Иван Иванов №007 през 2013 още не е научил за промяната в чл. 586, ал. 4 от ГПК, настъпила през 2008 (а май ще се окаже, че изискването, документът на праводателя да бъде вписан преди съставянето на нот. акт за сделка, е съществувало и преди 2008). Непрекъснат вътрешен контрол ли? А защо като изпратих молба до Нотариалната камара на 26.11.2014 г. за коментар по два нотариални акта на Иванов 007, получих отговор от 07.01.2015 без печат, само с подпис на адм. секретар Гергана Франсис (стр. 1 и стр. 2), в който тя ми обясняваше, че от молбата ми било ставало ясно, че съм била искала тълкуване на нормативен акт (ха-ха!): "Правомощията по тълкуването  съгласно ЗНА (Закона за нормативните актове) са предоставени  на органа, издал съответния нормативен акт". Разговарях с нея по телефона.  Отначало твърдеше, че това било становището на Съвета на нотариусите. От думите й излизаше, че най-компетентните нотариуси в България не правят разлика между нотариален акт и нормативен акт. Тя разбра, че е сбъркала и обеща да ми изпрати ново писмо. И новото беше неадекватно. Този път Франсис ме уведомяваше, че съгл. чл. 60 от Устава на Нотар. камара, споровете за материално право не са предмет на дисциплинарно производство (знам, че не са, такива спорове се решават в съда, знам и това, че предметът на дисципл. пр-ство е посочен в чл. 61 от Устава, но няма кой да чете собствения си устав). На всичко отгоре вторият отговор не беше на молбата ми от 26.11.2014, регистрирана под № 951/27.11.2014, а на някакъв измислен мой "сигнал, депозиран с вх. №1062/23.12.2014 г. срещу нотариус Иван Иванов" (ето го въпросният "сигнал" - писмо по ел. поща до Иванов от 23.12.2014 с копие до Нотар. камара: стр. 1 и стр. 2)

По въпроса за вътрешния контрол, вж Цялата кореспонденция с Нотар. камара Накратко, нямат нито вътрешен, нито външен контрол.

-
6.
С цел повишаване на качеството на услугата "нотариално удостоверяване" и на правната сигурност, на основание чл. 28б от ЗННД Нотариалната камара създаде със свои средства единна информационна система с ограничен и контролиран достъп, в която се съдържа база данни - част от служебните архиви, която представлява гаранция за гражданите, особено при извършване на сделки с недвижими имоти чрез пълномощник, с
оглед възможността за незабавна онлайн проверка на автентичността на пълномощното и неговото евентуално оттегляне. С подобна база адвокатурата не разполага и не може да създаде такъв вид правна сигурност за гражданския оборот. Няма и основание за предоставяне на достъп на адвокатите до създадената база, не само поради това, че тя е частна собственост на Нотариалната камара, но и защото това би противоречало на Закона за защита на личните данни.

-

Забележка. Нотариусите постоянно се фукат с информационата си база - регистър "Единство", частна собственост на Нотар. камара, и постоянно забравят, че на 6 000 кмета - десет пъти повече от броя на нотариусите - също са възложени нотариални функции. Тези 6 000  кмета не само нямат достъп до прословутата информационна база, която била създавала "такъв вид правна сигурност за гражданския оборот", но са и лица с ниска или напълно липсваща правна култура. Не е известно колко от тях се занимават с "нотариален туризъм"*, но съдейки по лавината жалби, искове и дела за имотни измами с кметски пълномощни,сигурно никак не са малко.

-

*нотариален туризъм -  хора от големи градове (Варна, в случая с майка ми), по правило много възрастни, много болни и много трудно-подвижни, в т.ч. и инвалиди (като майка ми), "пътуват" до разни селца на 50-100 км от дома си (в случая с майка ми - на 120) да заверяват пълномощни за подготовка на документи за сделки и последваща продажба на всичките им имоти. Всъщност, "нотариалният туризъм" не съществува. Възрастните, болни хора никъде не пътуват, а стават жертва на измамници, които идват в дома им и ги прилъгват да се подпишат, без да прочетат документа. Само в главите на некадърни следователи, прокурори и съдии може да се формира "правният извод", че горките градски дядо или баба са ходили на майната си във възможно най-забутаното село за заверка на пълномощно, с което дават права на кого ли не (в случая с майка ми - на бегло-познато лице от София, при положение, че си има и син, и дъщеря, и 4-ма пълнолетни внуци, и утвърдена от години пълномощница-роднина, която изпраща рентата от 50-те дка ниви)В  заключение Нотариалната камара е категорична, че в действащото законодателство на РБ е създадена система от устройствени и процесуални норми, следваща традициите на позитивното ни право, които чрез регламентиране принципите на дейност и организация на частните нотариуси, гарантират в максимална степен сигурността на гражданския оборот и защитават субективните права от посегателства и смущения. Предоставянето на нотариални функции на неограничен кръг правни субекти е заплаха за тази сигурност и ще доведе до разрушаване на градения с десетилетия стабилитет на нотариалните удостоверявания.

-

Забележка. Нищо не гарантират! Докато нотариусите продължават с удоволствие да приемат селски пълномощни, подписани от жители на големи градове, а прокурорите и съдиите като замаяни да цитират чл. 83 от ЗННД: "Когато в населеното място няма нотариус, кметът има право ..." и т.н., няма гаранция! Уж големи юристи, уж големи експерти, пък да не схващат, че изразът "в населеното място" се отнася до населеното място, където живее упълномощителят, а не където живее кметът. Разпоредбата на чл. 83 ЗННД е създадена за улеснение на хората, които живеят далече от нотариус, за да не се разкарват, особено когато са възрастни и болни. Тази разпоредба не е създадена, за да тече поток от възрастни и болни хора в обратната посока - от градовете към селата.

         Що се касае до опасността от "предоставянето на нотариални функции на неограничен брой правни субекти", нотариусите няма защо да говорят в бъдеще време - белята вече е станала с предоставянето на такива функции на 6 000 кмета по села и паланки. 

-


Председател на Съвета на нотариусите
Красимир Катранджиев
(за Красимир Катранджиев, вече бивш председател на НК, вж. кратката ми кореспонденция с него в раздела "Кореспонденция с Нотар. камара", бел. моя, 23.12.2016)

-

Вж също и кореспонденцията ми с нотариус Иван Иванов 007 от Плевен (Иванчо Глупака, както си го наричам галено, задето, с убедеността на кръгъл глупак, изтъпани невежеството си и по телевизията чак)

-

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/907

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.