19.12.2016 До ВТАП и РП-Плевен от майка ми

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Subject: Re: На Ваш № 2924/2013г.
Date: Mon, 19 Dec 2016 21:53:54 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, rp@pl.prb.bgНа Ваш 1755/14 - 15.12.2016, изпратен до РП-Плевен с копие до мен

Уважаеми служители от ВТАП и РП-Плевен,

Във връзка с писмо, изпратено на 15.12.2016 от ВТАП до РП-Плевен с копие до мен (приложено), указващо приключване на разследването по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен в  законоустановения срок, моля предайте на пр. Кичева от РП-Плевен и на пр. Лещаков от ВТАП, че все още нямам информация дали изобщо е започвало разследване по моя случай на документна имотна измама с документни престъпления, така че не става ясно какво ще трябва да приключва.

Бих искала да напомня, че и миналата година се указваше приключване в законоустановения срок, каквото и да значи това (във всеки случай няма нищо общо с чл. 234 от НПК), имаше дори указания за насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007, но резултатът от разследването беше неудовлетворителен, меко казано.  

Според мен, прокурорите се държат като ученици двойкаджии, седнали на задните чинове, които си играят някакви игрички в час, вместо да внимават в материала. Сегашните учители дочувам, че нищо не можели да направят на такива ученици. Трябвало да ги търпят и дори да мълчат, защото ако им направят забележка, двойкаджиите могат да ги набият.
 
С риск да бъда "набита", моля да се обърне внимание, че днес се навършват точно три години от образуването на ДП №2924/13 или общо 3,5 години с 6-месечната предварителна проверка. Законосъобразният срок по чл. 234 НПК е доста по-кратък, а именно 2 месеца, като може да се удължава само в изключителни случаи.

НПК Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.
(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор.

Още веднъж с риск да бъда "набита", моля да се обърне внимание, че в моя случай няма нищо изключително. Елементарна документна измама. Има 1-2-5 документа за разглеждане. Работа не за 2 месеца, а за 2 дена или максимум 2 седмици, ако прокурорите са позабравили ученото за нотариалното производство и се налага да опреснят знанията си.

Вече нищо не смея да искам. Душата ме боли, боли, боли. Прокурорите ме убиват с поведението си на ученици-двойкаджии. Убиват ме.

С уважение,
Й. Найденова, 83 г. пострадала по ДП № 2924/13 на РП-Плевен
(това писмо е написано с помощта на дъщеря ми)

On 12/15/2016 10:41 AM, AP V.Tarnovo - official e-mail address wrote:No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/900

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.