23.11.2016 До пр. Кичева - напомняне по пр. 3624/13

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 
Subject: напомняне по пр. 3624/13
Date: Wed, 23 Nov 2016 22:41:52 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To:

rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg

До: пр. Цонка Кичева, РП-Плевен, пр. №3624/2013

Копие до: пр. Антонова - пр. 42/15 на ОП-Плевен, пр. Лещаков - пр. 
1755/14 на ВТАП, пр. Найденов - пр. 179/15, ЗГП Богданова и Гл. прокурор

От: Ренета Т. Стоянова, Варна, дъщеря на пострадалата по ДП 2924/2013 на 
РП-Плевен


Уважаема прокурор Кичева,

Напомням Ви, че вече седми месец очаквам Вашето произнасяне по два 
нотариални акта, съставени от г-н нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 
2013 г., копия от които Ви изпратих на 09.05.2016 г. заедно с 
обяснителни бележки на грешките в тях и на пропуските в действията на 
г-н нотариуса при съставянето им, като Ви помолих да прецените дали 
става дума за небрежност или престъпление (приложение 1).


Очаквам също така и Вашето произнасяне по т.нар. преписи от решения на 
поземлена комисия, копия от които Ви изпратих на 08.06.2016 г. заедно с 
обяснителни бележки на грешките в тях, допуснати от служителите в зем. 
служба, и на пропуските в действията на г-н нотариуса при приемането им 
(приложение 2).

Произнасянията Ви са важни за гражданското дело, както Ви обясних при 
разговора ни по телефона през м. септември.


Благодаря предварително.

Оставам на Ваше разположение с пълно доверие в юридическата Ви 
компетентност.

С уважение,

РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕГН **********
ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна 9010
моб. 0888609072
стац. 052988600
email: rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста:

1. Приложение 1: Писмо от 09.05.2016 
http://softisbg.com/dannies_blog/pismo_do_pr_conka_kicheva_09052016.pdf
2. Приложение 2: Писмо от 08.06.2016 
http://softisbg.com/dannies_blog/08062016-do-pr-kicheva-rp-pleven.html


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/861

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.