08.06.2016 До пр. Кичева, РП-Плевен

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Subject:

по пр. 3624/13

Date:

Wed, 8 Jun 2016 16:43:46 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

To:

rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg
ДО: РП-Плевен, пр. 3624/13
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен (пр. 42/15), ВТАП (пр. 1755/14), ВКП (пр. 179/15) и Гл. прокурор (за сведение и съответни контролни действия)

Уважаеми служители от РП-Плевен,

Изпращам следните материали в помощ на разследването по ДП №2924/13 вр. пр. №3624/13 с набл. пр. Цонка Кичева:

 

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №7000/1994.

От този "препис" нотариус Иванов №007 се "уверил", че продавачът (майка ми) е собственик на продаваните имоти. "Преписът" няма никаква удостоверителна сила - липсват подписите на издателите му, липсва печатът на службата-издател и др. Това са основните реквизити на всеки документ - подписът и печатът. Документ без подпис и печат е проекто-документ без никаква удостоверителна сила. Докато не бъде подписан, не съществува в правния мир. Редица съдебни  решения постановяват нищожност, неистинност и т.н. на подобни "преписи" Н-к ОСЗ-Д. Митрополия вече е дала показания, че не съхраняват оригинала, не знаят даже имената на членовете на поземлената комисия, заседавала през 1994 и постановила решението. Освен това то не е последният (актуалният) документ за собственост на продавача (майка ми). Последният (актуалният) документ, с който майка ми се легитимира като собственик е  нот. акт на нейно име от 1999 г., издаден въз основа на решението от 1994. Прехвърлянето на собственост е законно, само когато се извършва с последния документ за собственост - пише го на сайта на Агенцията по вписванията (т.1). Изискването е на основание Закона за собствеността и Правилника за вписванията. Съгл. Тълкувателно решение на ВКС №7/2012 от 25.04.2013 г.  "основната цел на вписването е осигуряване на публичност" (т. 6), за да могат "третите лица обективно [...] да проверят съществува ли съответното право и кой е негов титуляр" (т.1). А съгл.чл. 586, ал. 4 от ГПК*в сила от 2008 г., прехвърлянето на собствеността е законно, само когато се извършва въз основа на вписан документ за собственост. От 2008 г. насам сделките с невписани документи за собственост са забранени! Решението на ПК не е вписано, обаче нотариус Иванов №007, без да го впише, направо съставил нот. акт за покупко-продажба. Впрочем, в този си вид, както е представено върху "преписа" - без нито един подпис - решението не става и за вписване, защото въпреки силно орязаните правомощия на съдиите по вписванията от същото това ТР на ВКС №7/2012 (вж линка по-горе), в него все пак е записано, че съдията по вписванията има право да откаже вписване, когато документът не е подписан: "Може да бъде отказано вписване на акт, който не е подписан, тъй като проверката за наличие на подпис е елемент от проверката на формата на акта." (т. 6)
* Чл. 586, ал. 4 от ГПК гласи: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

Вж "Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки Вж също Мнение на прокурор Ивета Маркович за "преписа" (налично в постановлението й за първото прекратяване на ДП-то, 30.10.2014)"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №С100/2000 г.

От този "препис" нотариус Иванов №007 се "уверил", че продавачът (майка ми) е собственик на продавания имот. "Преписът" няма никаква удостоверителна сила, защото не е направен от оригинала, а от друго, по-късно издадено решение на поземлената комисия със същата дата - нещо, което нотариуът е можел да забележи, без да е необходимо да го сравнява с оригинала, просто е трябвало да го прочете внимателно. Освен това решението на поземлената комисия от 2000 г. не е последният (актуалният) документ за собственост на продавача (майка ми), а прехвърлянето на собственост е законно, само когато се извършва с последния документ за собственост - пише го на сайта на Агенцията по вписванията. Изискването е на основание Закона за собствеността. Отгоре на всичко, решението на ПК не е вписано и съгл. чл.586, ал. 4 от ГПК*, нотариусът е трябвало първо да го впише, а после да съставя нот. акт. Обаче нотариус Иванов №007, без да го впише, направо съставил нотариалния акт за "покупко-продажба".   Чл. 586, ал. 4 от ГПК гласи: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." - вж "Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки    Пояснение за двете версии на това решение, изпратено до РП-Плевен на 20.11.2015 и потънало в забрава.


Пълномощно от 2013 г. - нескопосно скалъпено и заверено в отсъствие на майка ми от кмета на с. Гороцвет, Разградско. Кметът на Гороцвет, Иван Димитров, е осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки на подписи. Пълномощното с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки, Материали по кметското пълномощно, събрани в хода на ДП-то.

Материалите са налични и на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti.html

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна
0888 60 90 72

-

Update, 23.11.2016. За пълномощното излязоха нови любопитни факти.На 03.10.2016 получихме пратка от РП-Прокуратура - копия от документи, поискани на 22.06.2016:  пълномощното от архива на кметството (тук открихме фалшифициран подпис на майка ми, останал незабелязан от разследващите повече от три години) и копия от регистъра на кметството, в който се вписват извършените заверки (тук открихме, че заверката на съдържанието на пълномощното не е отразена - нещо, което също е останало незабелязано от разследването).На 06.10.2016 майка ми изпрати писмо до пр. Кичева, в което й благодари за изпратените материали и я уведоми за фалшифицирания подпис и липсата на отразяване в регистъра на кметството на заверката на съдържанието на пълномощното. Към днешна дата, 23.11.2016, още няма отговор.Пълномощното от архива на кметство Гороцвет с фалшифицирания подпис на майка ми 

Фалшифицираният подпис на майка ми на пълномощното от Гороцвет в едър план - ясно копие!

Фалшифицираният подпис и истинският подпис на майка ми един до друг с надпис от майка ми: "Фалшив!" и дата 06.10.2016

Регистърът на кметство Гороцвет, в който липсва вписване на заверка на съдържанието на пълномощното Оказа се, че и самият регистърът е незаконосъобразен - воден е в нарушение на чл. 7, ал. 2 от Наредба №32 за архивите на нотариусите, която гласи: "Общият регистър [...] се изготвя по образец съгласно приложение № 1."

Приложение №1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба №32 за архивите на нотариусите* изглежда така:

Образец за общ регистър

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Рег. № | Дата | Име                                   |       Съдържание

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                  | действие | акт № | том № | дело №

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*Цитираната наредба за архивите на нотариусите е издадена на основание ЗННД и ГПК. Кметовете са длъжни да я спазват - вж "Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания". 

-

А пък "регистърът" на кметство Гороцвет от 2013 г. изглежда така:


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Рег. № | Дата | Име                         | Вид документ | Дата |

------------------------------------------------------------------------------------------------------Забележка. Така са се водили регистрите до 01.03.2008 г. Близо пет години по-късно, в началото на 2013 г. кметът на Гороцвет, Разградско, сигурно още не е бил разбрал, че от 2008 задължително се заверява не само подписът на упълномощителя, но и съдържанието на пълномощното.
Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/851

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.