Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания

Начало на блога

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни


Тук публикувам всичко, което ми е известно за обучението на кметовете да извършват заверки.

-

Посл. актуализация: 01.08.2017

Р. Стоянова

-

2008 г. Кратки и ясни указания за оформяне на пълномощно по чл. 37 от ЗЗД (със заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно) Tук с големи букви пише "С ДВА ПОРЕДНИ РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА", а не като в нашия случай с №2 и №2-А, при което №2-А никакъв го няма в регистъра на кметството (то няма и как да го има, защото регистрите се водят с цели поредни номера, а не с цифри и букви; фамозният №2-А най-вероятно е измислен от братовчеда на лъжепълномощника, който си е признал, че е писал заверката на съдържанието, но е излъгал, че уж кметът му бил диктувал; сега на братовчеда му се полага едно хубаво обвинение по чл. 308 НК, но тримата районни прокурори, ангажирани с нашия случай от лятото на 2013 г., безпомощно бърчат челца, сякаш никога не са учили право) Указанията са налични на 1-ва страница в Информационен седмичник на Общинска администрация гр. Смядово от 17.07.2008 (ако линкът не работи, натисни тук)  


-

2009 г. - Издадена е книгата "Наръчник за нотариалните удостоверявания в кметството", автор нотариус Анелия Карабенчева №010. Към днешна дата е спряна от продажба и не може да се намери в никоя книжарница. Според Дим. Танев, председател на Нотариалната камара, неколкостотин бройки са били раздадени безплатно на кметствата. Кметовете са около 6000 на брой, следователно не повече от 10% са получили безплатно книгата. От тези 10% едва ли повече от 1% са я прочели. Междувременно прочелите я са се сменили с нови, които едва ли знаят за съществуването на такава книга.

 

-

2015 г. Съобщение във вестник: "Обучават кметове на села от община Шумен как да заверяват документи"

 

-

 

2016 г. Заповеди на общински кметове (1, 2) задължават кметовете по селата да спазват разпоредбите на ЗННД и  ГПК. Към заповедите са приложени инструкции как се заверяват документи, например:

"Кметът  сравнява  правилно  ли  са  вписани  данните  от  документа  за самоличност в частния документ, който ще удостоверява. Ако има грешки те се отстраняват.
                        
При едновременно удостоверяване на подпис и съдържание на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, като единият екземпляр остава в деловодството, а другите се дават на лицето.  
                 
Кметът  проверява  и  съдържанието  на  документа,  чиито  съдържание удостоверява.  За  тази  цел  лицето,  което  ще  дава  пълномощно  за  разпореждане  трябва  да представи и документ за собственост. Кметът сверява дали вписания имот в пълномощното е същия както в документа за собственост. Ако има грешка в изписването на имота , тя се поправя по съответния ред.

Кметът е длъжен да провери дали нотариалното удостоверяване, което ще извърши не е нищожно. Кметът  трябва  да  се  убеди,  че  документа  не противоречи  на  закона  и добрите нрави /чл.574 от ГПК/.

Кметът трябва да провери дали лицето, чийто подпис ще удостоверява, не попада  в  кръга  на  лицата,  изброени  в  чл.3,  ал.1 от  настоящите правила,  на  които  кметът няма право да извършва нотариални удостоверявания /чл.575 ГПК/

Също така се извършва проверка дали  удостоверяването не се извършва при грешка, измама, заплашване или крайна нужда / чл.27 от ЗЗД/.

След като се направят горепосочените проверки лицето подписва  и двата екземпляра на документа и под подписа изписва трите си имена, след като кметът се убеди, че лицето знае какво подписва. Ако вече го е  подписало,  то  подвърждава  пред  кмета,  че
положения подпис е негов /чл.589, ал.2 от ГПК/

След  подписването  или  подвърждаването  на  положеният  вече  подпис  и изписването  на  имената  от  лицето,  на  документа  се  поставят  два    щемпела,  щемпел за удостоверяване на подпис и щемпела за удостоверяване на съдържанието.

Документа се извежда в общия регистър, изготвен по образец, съгласно разпоредбата  на  чл.7,  ал.2  от  Наредба  No32  (вж образец) за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори.  
                           1. Първо се извежда удостоверяването на подписа, като в графа „действие" се описва  подробно  съдържанието  на  пълномощното  и  регистрационния  номер  от  общия регистър се записва на щемпела за удостоверяване на подписа.
                           2.  Със  следващия  регистрационен  номер  в  общия  регистър  се  записва удостоверяването  на   съдържанието.  В  графа  „действие"  може  да  се  запише  само „удостоверяване  съдържанието  на  пълномощно  с  рег.No  /  от  дата".  След  това  се  изписва номер на акта и номер на тома.

18.4.2017, в. "Труд": Интервю с предс. на Нотариалната камара Димитър Танев - казва, че се работи по въпроса и кметовете ще въвеждат пълномощните в електронната система "Единство". Към днешна дата, 01.08.2017, това вече е факт - в Наредба № 32 добавиха член 9б:
-


Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) (1) Право на ограничен достъп за въвеждане на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 се предоставя на органите на местната администрация с нотариална компетентност съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
(2) Правото на ограничен достъп по ал. 1 се извършва с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал с предоставяне на потребителско име и парола.

-

Начало на блога

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/818

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.