Решение № 7 от 17.07.2008 г.на ОС-В. Търново по в.гр.д. № 406/2008 г.

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук се изреждат множество нередности не само по упълномощаването, но и по изповядването на сделка за покупко-продажба на имот през 90-те години на миналия век. Първоинстанционният съд е счел, че всичко това са дреболии и сега въззивният потвърждава решението му. Не знам, да плаче ли човек или да се смее ли на тази чудна комбинация от кметско-нотариално-съдебни простотии? Хубавата новина е, че нещата полека-лека се оправят .

-

Източник:  http://vt.court-bg.org/img/File/2008-07/20084100500628%20DK%209000%2015-07-2008.htm

-
С решение  № /04.2008 г. по гр.д. по описа за 2007 г. ВТРС е отхвърлил предявените искове от С.С. против Т. и И.С.  за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот [...]. В жалбата  се прави оплакване за незаконосъобразност на атакуваното решение. Не е налице редовно упълномощаване по смисъла на закона, поради което сделката е нищожна. Налице е процесуално нарушение, т.к. са разпитани свидетели, въпреки че не са били налице основанията за допустимост на свидетелските показания. Моли съда да отмени обжалваното решение.  В нотариалният акт не е посочен номера на пълномощното на ищеца (как ли се е уверил нотариусът в представителната власт на адв. К?). С писмо № /10.2007 г. на службата по вписванията се установява, че нотариалното дело е унищожено и не може да бъде представено пълномощното на ищеца. Представено е по делото писмо № /03.2008 г. на Кметство с. П., от което се установява, че в книгите при кметството е било вписано пълномощно №  от 11.1994 г. от ищеца, без да е отбелязано името на упълномощеното лице и съдържанието на пълномощното (и в нашия случай не е отбелязано името на упълномощеното лице, нито съдържанието на пълномощното). Разпитан   пред първата и втората инстанция, адв. К. е потвърдил  факта, че е бил упълномощен и че пълномощното на ищеца е било късно представено, поради което то не е било описано в нотариалния акт (как ли наистина се е уверил нотариусът в представителната власт на адв. К?). Ищецът не се е възползвал от възможността да оспори официалният документ изходящ от Кметство с. П., че в книгите на кметството е било записано пълномощно № от 1994 г. Същият е могъл да докаже  какъв документ, ако не процесното пълномощно е било заверено от кмета на с. П. на въпросната дата, т.е. могъл е да докаже положителният факт, че на тази дата е бил заверен друг документ от него. След като пълномощното е било унищожено, видно от горепосоченото писмо от Службата по вписвания,т.е. не по вина на страната, то са допустими свидетелските показания Адв.К. безспорно установява, че такова пълномощно му е било представено, включително и при изповядване на атакуваната сделка и този факт е бил удостоверен от Нотариуса (безспорно  е бил установен единствено фактът, че "в нотариалния акт не е посочен номера на пълномощното на ищеца" - това е траги-комичното положение на ситуацията). От нарушението  на задължението на Нотариуса да опише в нотариалния акт представените документи не може да се направи извода, че такова не е представено т.е. че липсва упълномощаване.

            Вярно е, че нотариусът може да пропусне да опише представеното пълномощно в края на нотариалния акт - там, където се изреждат представените документи, но не е вярно, че може да изповяда сделката, без изобщо да види пълномощното и без да го опише в нотариалния акт.
            Представям си каква сценка се е разиграла в деня на сделката - нещо такова сигурно:
           - Добър ден! Аз съм адв. К, пълномощник на продавача, а това - купувачите.
            - Лични карти и пълномощни, моля!
            - Заповядайте!
            - Такааа. А пълномощното, колега, къде е?
            - Еей, забравил съм го! Че и не се сещам къде го оставих ...
            - Нищо, колега, верваме ви. Ще минем сделката и така. Те в службата по вписванията не проверяват. Давайте да четем и да подписваме. Нали носите проекта на нотариалния акт?
            - Разбира се, заповядайте!
            - Добре. Такаа, всичко е наред. Сега да го изчетем.
            - Ами то няма нужда, ние си го знаем, давайте да се подписваме, че всички бързаме.
            - Купувачите, съгласни ли сте, наясно ли сте с правните последници?
            - Да, да, съгласни сме, всичко ни е ясно.
            - Подписвайте тогава, такааа ... Хайде, честито! Елате след три дни да си получите вписаните екземпляри.
            - Аз кога да намина да донеса пълномощното?
            - Когато ви е удобно. Абе и да не го донесете, няма проблем.

-

Още по темата: Какво? Латински нотариат ли? и За отговорността на нотариуса

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1807

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.