Често споменавани в този блог законови разпоредби

Начало на блога

Обратно към Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

 

Чл. 537, ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона." вж. Проф. д-р Петър Раймундов, "Правомощията на прокурора по чл. 537, ал. 3 от ГПК и
За отмяната на нотариалните актове на Иванов 007 по член 537, ал. 3 от ГПК

(NB! Тълкувателното решение, с което се забрани отмяната на нотар. актове за покупко-продажба, не се отнася за ал. 3 от чл. 537 ГПК; то касае само ал. 2 - вж Пример № 12)

-

Чл. 574 от ГПК: "Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия."

 Член 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

 Чл. 311, ал. 1 от НК: "Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6."

-

ППВС 3/82 - За документните престъпления - Постановление на Пленума на Върховния съд № 3 от 1982 г. - все още валидно и често цитирано. Съдържа много хубави обяснения за разликата между истински документ и документ с невярно съдържание. Наблюдаващият прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен не знаеше, че има такава разлика и се произнесе с правно-неграмотно постановление. Всички горестоящите прокурори го потвърдиха, затова заедно влязоха в списъка под № 26. Маркович вече си даде отвод, но сътворените от нея глупости останаха, останаха и потвържденията им. 

-

ППВС 8/78 По някои въпроси на документната измама по чл. 212 НК Постановление на Пленума на Върховния съд № 8 от 1978 г. - също все още често цитирано в съдебната практика. Съдържа много хубави обяснения за разликата между заблудено и ощетено лице. В това постановление пише, че извършителят на документна измама по чл. 212, ал. 1 НК заблуждава съответното длъжностно лице, в резултат на което се нанася щета на "социалистическата собственост". Ако заменим "социалистическата собственост" с пострадалото лице, получаваме днешното разпределение на ролите - измамникът заблуждава съответното длъжностно лице или служител (адресат на заблуждението), в резултат на което се нанася щета на пострадалото лице, ощетеното лице (адресат на измамата). Вж също статията "Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК"

NB! 26.02.2018, Прес-офис, Новини и официални съобщения на ВКС: Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС е образувала Тълкувателно дело № 1/2018 г. - дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на 42 постановленията на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 - 1994 г., сред които и ППВС № 8/1978 г., изм. и доп. с ППВС № 7/1989 г. - относно някои въпроси на документната измама - чл. 212 НК (бел. блогър, 11.01.2021)


-

 

Чл. 51 от ЗНА. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта.
(2) Тълкуването се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен тълкуваният акт. За действието на тълкуването се прилага чл. 50.

-

 

Начало на блога

Обратно към Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

 

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1897

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.