РС Плевен МОТИВИ към НОХД 1202/2011г

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Типично дело по чл. 212, ал.1 НК за движимо имущество: с фалшиви документи взема кредит от банка, като подписва поръчителите. Несъставомерно е по 212 обаче, понеже няма умисъл за присвояване. Счита се за банално, леко документно престъпление. Прекратяват делото поради изтекла давност.

 

-

Източник: http://rspleven.eu/docs/0170f511_20292911.htm

-

За състав на чл. 212, ал. 1 НК е необходимо не само да е съставен документ с невярно съдържание или неистински или преправен, но и да е използуван с цел заблуждаване на лицето, пред което се представя, и реално да е получено обществено имущество без правно основание. Когато деецът е използувал такъв документ пред длъжностното лице и го е заблудил в истинността на същия и е получил суми, но намерението му не е било да ги присвои, а е поел задължение да ги върне изцяло или на части, не е налице престъпление документна измама по смисъла на чл. 212, ал. 1 НК / Решение № 57 от 19.II.1982 г. по н. д. № 45/82 г., I н. о./

За да е налице престъпление по чл. 212 НК, освен изискването да бъде използуван документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, е необходимо и намерение полученото без правно основание обществено имущество да бъде присвоено. Когато по горния начин се получава заем от ДСК, взаимоспомагателна каса или др. и деецът има намерение да изплати заема по установения ред, извършеното от него деяние не е престъпление по чл. 212 НК." „Съдът е приел, че престъплението по чл. 212 НК е осъществено, щом като подсъдимата е подписала поръчителите и щом като е използувала неистински и с невярно съдържание документ и е получила сумата по заем от ДСК. Както се изтъква в предложението, съдът не си е поставил въпроса, каква е била целта на подсъдимата - да присвои ли получената като заем от ДСК сума, или да ползува този заем с намерение да го изплати на съответните вноски. В чл. 212 има две основни изисквания - да се ползува неистински или с невярно съдържание документ и, на второ място, намерение получената без основание сума да се присвои. Съдът следваше да събере доказателства, подсъдимата започнала ли е изплащане на съответните вноски, което е единственият указател за нейното действително намерение."/ Решение № 273 от 18.VII.1983 г. по н. д. № 279/83 г., II н.о./

Когато деецът използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ със съзнание, че се получава обществено имущество, за което има фактическо основания, и че не се нанася щета на държавата кооперацията или обществената организация, не е налице субективният състав - прекият умисъл, елемент от състава на документната измама по чл. 212, ал. 1 НК. И това е така, защото престъплението по чл. 212, ал. 1 НК е умишлено престъпление. При него деецът използва документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи, за да заблуди длъжностните лица, в чиято фактическа власт е общественото имущество, относно основанието за плащане, предаване и др., и го получава без правно основание с цел да го присвои за себе си. Когато деецът използува документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ със съзнание, че се получава обществено имущество и че не се нанася щета на държавата, кооперацията или обществената организация, не е налице субективният състав - прекият умисъл като елемент от състава на документната измама по чл. 212, ал. 1 НК." /Решение № 366 от 8.VII.1977 г. по н. д. № 356/77 г., I н. о../ Документите с невярно съдържание, неистинските или преправените документи, чрез използуването на които е получено без правно основание държавно, кооперативно или друго обществено имущество с намерение да бъде присвоено, трябва да доказват основанието за плащане или за предаване на това имущество. /Решение № 294 от 10.VI.1977 г. по н. д. № 272/77 г., II н. о./ Документите с невярно съдържание, неистинските или преправените документи, чрез използуването на които е получено без правно основание държавно, кооперативно или друго обществено имущество с намерение да бъде присвоено, трябва да доказват основанието за плащане или за предаване на това имущество. /Решение № 294 от 10.VI.1977 г. по н. д. № 272/77 г., II н. о./

Горното даде основание на съда да приеме, че липсва съставомерно престъпление по чл. 212, ал.1 от НК, поради което е подсъдимият бе оправдан по това обвинение.

Като се има предвид състава на престъплението по чл. 212, ал.1 от НК, съдът , който категорично отхвърли съставомерността на това деяние, прецени дали не е налице престъпление по чл. 316 от НК, което е субсидиарно по отношение на чл. 212, ал.1 от НК.

Няма доказателства,че подсъдимият е внесъл поправките в документа,той само го е използвал. Предвид на това, е налице престъпление по чл.316,вр.чл.309 ал.1 от НК.Деянието е извършено на 29.12.2003г.

(прекратяват поради изтекла давност)

 

 

 

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1892

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.