Документните престъпления в нашия случай на имотна измама

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 

Изпратен е на 23.03.2017 до ВТАП, ВКП, Гл. прокурор и ВСС под формата на справка към писмо до апел. пр. Лещаков от 23.03.2017, в което му обяснявам защо е невъзможно да обжалваме постановлението за спиране. Отговор, естествено, не е получен (пиша това на 16.04.2017).

 

-

Увод.  Всички прокурори твърдят, че нашият случай на имотна измама бил с голяма фактическа и правна сложност, затова го разследват вече четвърта година. Според адв. Хаджигенов, обаче, имотните измами са най-лесни за разкриване, защото престъплението е документирано черно на бяло и трябва само да се разгледат един-два-пет документа. Напълно споделям мнението на адв. Хаджигенов, изказано в предаването Как да се предпазим от имотни измами? по bTV, 10.12.2016: "Имотните измами са много лесни за хващане. Те са обичайно един, два, пет неистински документа, няма проблем със това. Това, което трябва да се направи, е да има смислена прокуратура, смислен орган, който да ги разследва, правилно да ги разследва тези деяния. Те, в общия случай, са с ниска правна сложност,  т.е. не е нужно да си кой знае какъв гений."

       В нашия случай има основно три документа за разглеждане - официални удостоверителни документи. Може би за прокуратурата щеше да бъде много по-лесно, ако някой гражданин беше подправил тези официални документи. За съжаление, документите са истински по см. на чл. 93, т.6 от НК, а неверните удостоверителни изявления са направени от самите длъжностни лица - кмета на с. Гороцвет, Разградско (в пълномощно), н-к зем. служба Д. Митрополия (в преписи от решения на ПК) и нотариус Иванов 007 (в два нот. акта за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013).    

-

За обща представа какво означава документно престъпление, вж ППВС 3/82 (т.1 и т.12) и НК - Документни престъпления (чл. 311 във вр. с чл. 212, ал. 2 и 4), както и чл. 282 от НК.

-

Ето едно примерно съдебно определение по чл. 243, ал. 4 от НПК с мнение за престъплние на длъжностно лице по чл. 311 НК във връзка с чл. 212 НК и евентуално с чл. 282 НК - РС-Монтана, 2010 (известно ми е, че по време на досъдебното производство съдът няма право да указва на прокурора срещу кого да повдига обвинение и по кой член):

-

"В случая свидетелят Димитров (кмет, бел. моя) е действал в качеството си н. длъжностно лице - кмет в кръга н. службата си е съставил официален документ - нот. заверка н. пълномощно №159/20.07.2001 г. в които е удостоверил неверни обстоятелства - ч. П. П. П. с. е явила лично пред него /заедно с брат си/ и.. е положила подпис пред него, ч. упълномощава трето лице /Николай Ставрев/ д. с. разпорежда с наследствената им земеделска земя /чл. 311 ал. 1 НК /.
Доказателствата установяват и.. евентуално извършено деяние по чл. 212 ал. 2 НК: н. горната дата, чрез съставяне н. фициален документ с невярно съдържание - нот. заверка №159/20.07.2001 г. н. пълномощно, Иван Димитров е удостоверил неверни обстоятелства, а именно, ч. подписите н. упълномощителите са положени от лицата вписани в пълномощното и.. по този начин съзнателно е дал възможност н. друго физическо лице - Николай Радоев Ставрев д. получи без правно основание чуждо движимо имущество сумата - поименни компенсационни бонове. При това съдържание н. пълномощното, определено Димитров е съзнавал, ч. със заверката н. същото дава право н. Ставрев д. получи чуждо движимо имущество, още повече, ч. като изпълняващ длъжността "кмет" н. него са му поверени функциите н. нотариус по заверката н. тези пълномощни. Текстът н. пълномощното е бил пред него при полагането н. заверката и.. така същият е бил наясно, ч. с това пълномощно Ставрев има право не само д. замени з. земя с ПКБ, д. получи същите, но и.. д. ги продаде, т. е. д. получи чуждо имущество. Съгласно разпоредбите н. ЗСПЗЗ тези бонове могат д. бъдат продавани и.. именно с това пълномощно Никола Костов е продал същите и.. с. е разпоредил със сумата в своя полза.
У. с. от заключението по тройната почеркова експертиза /л. 365 от ДП/ с. У., ч. и.. двата подписа срещу "упълномощители" са изпълнени от Никола Костов, който е починал н. 31.10.2001 г.
Доказателствата установяват и.. друго деяние - по чл. 282 ал. 2 НК /подсъдно н. Окръжен съд/"

(край на увода)

-

Следва  кратко представяне на трите основни документа с невярно съдържание в нашия случай. И трите влекат наказателна отговорност за документно престъпление по чл. 311 от НК, тъй като представляват удостоверителни изявления на длъжностни лица, направени в кръга на службата им, които не съответстват на обективната действителност - класическо лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (т.12). А тъй като и с трите е дадена възможност на други лица да получат без правно основание чуждо движимо и недвижимо имущество, прокурорът би могъл да повдигне обвинение и за документна измама по чл. 212, ал. 2 или 4 от НК поне срещу едно от тези лица (известно ми е, че като гражданин нямам право да казвам на прокурора срещу кого да повдига обвинение и по кой член).

-

1. Удостоверителното изявление на кмета, че е заверил съдържанието на пълномощното под рег. №2-А не отговаря на обективната действителност.       

            Доказателство: Регистър за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско - 2 страници. В него липсва отбелязване на каквато и да е заверка на съдържанието на пълномощното.

           Прокурорът разполага ли с доказателството? Да, още от 2013. Ние научихме чак на 03.10.2016, когато от РП-Плевен най-сетне ни изпратиха копие от регистъра. Почти веднага, на 06.10.2016, майка ми изпрати писмо до тогавашния набл. прокурор, което остана без отговор, а прокурорът внезапно беше командирован в РП-Пловдив със заповед на Гл. прокурор от 18.10.2016 (това за командировката научихме чак през февруари 2017 от админ. р-л на РП-Плевен).

           Защо прокурорът пренебрегва това доказателство? Не знам. Знам само, че пренебрегва и редица други доказателства, свързани с лъже-упълномощаването. Може би не е наясно как точно се заверява пълномощно? От 01.03.2008 има изискване за двойна заверка - не само на подписа на упълномощителя, но и на съдържанието на пълномощното. Как на практика става това, е обяснено много добре в инструкции от 2016 г. за обучение на кметове (намират се в края на статията Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания

           Колко време е необходимо за проверка на това доказателство? Само един поглед в регистъра. Той представлява всичко на всичко две страници и веднага се вижда, че няма рег. №2-А (то и няма как да има, защото регистрите се водят с цели поредни числа). 

          

-

          

2. Удостоверителното изявление на н-к зем. служба, че е заверила преписи от решения на поземлена комисия, не отговаря на обективната действителност.           

          Доказателство: Т.нар. заверени преписи - 3 страници. Съдържанието им се различава от съдържанието на оригиналните решения на поземлената комисия. Достатъчно е да се види, че имената на издателите са променени (поставена е забележка) и че подписите им липсват (липсва и каквото и да е обозначение, че изобщо някога са били подписвани).  Н-к зем. служба вече е дала показания, че не съхраняват оригиналите, не знаят дори имената на членовете на ПК, които са ги издали през 1994 г.

           Прокурорът разполага ли с доказателството? Да, още през 2014 сме предоставили оригиналите на прокуратурата и следствието за сравнение. Показанията на н-к службата са от 2015.  През 2016 в предаване по БНТ за нашия случай на имотна измама, председателят на Нотар. камара нарече лъже-преписите "документи с невярно съдържание". Предоставили сме на прокуратурата и "Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки.

           Защо прокурорът пренебрегва това доказателство? Не знам. Знам само, че пренебрегва и факта, че майка ми не се легитимира като собственик с решения на ПК и у-ния за наследници. Тя има нотариални актове, издадени въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК и същите у-ния за наследници (2 на брой, защото не е пряк наследник на лицето, посочено в решенията на ПК). Нотариалните й актове са вписани на нейно име в СлВп-Плевен. Не са били представени при изповядването на двете покупко-продажби в кантората на Плевенския нотариус.

              Колко време е необходимо за проверка на това доказателство? Само един поглед в края на лъже-преписите - там, където липсват подписи на членовете на поземлената комисия, издали решенията. И още няколко минути за успоредно изчитане на текстовете.  

-

3. Удостоверителното изявление на нотариуса, че се е уверил в изпълнението на особените изисквания на закона, не отговаря на обективната действителност.

            Доказателство: Нотариалните актове за измамните покупко-продажби от 14 и 18 март 2013 на нотариус Иванов 007. В тях, отзад на гърба им, има списък на документите, които се прилагат като доказателство за изпълнението на особените изисквания на закона. Ясно се вижда, че и двете сделки са изповядани с решения на ПК и у-ния за наследници. Дори да се приеме, че това са документите, с които се легитимира собственикът (а те не са - собственикът се легитимира с нотар. актове на свое име), решенията на ПК не са вписани в имотния регистър на Агенцията по вписванията. В ГПК съществува забрана за приемане като доказателство на легитимиращ документ за собственост на невписан акт - чл. 586, ал. 4. Забраната съществува само по отношение на нотариуса.         

           Прокурорът разполага ли с доказателството? Да, още при подаване на сигнала за имотна измама на 06.06.2013 беше приложен нот. акт на майка ми за 50-те дка зем. земи. Два пъти сме изпращали нотариално заверени писма до прокурора: на 10.12.2014 и на 09.05.2016. Предоставили сме и Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки, както и Нот. акт от 18.03.2013  с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

           Защо прокурорът пренебрегва това доказателство? Не знам. Знам само, че пренебрегва и редица други доказателства, свързани с изявленията на нотариуса в нотариалните актове. Може би от колегиалност?

           Колко време е необходимо за проверка на това доказателство? Няколко часа, макс. ден-два, ако прокурорът има нужда да опресни познанията си по нотариално производство. Справка: ГПК, Нотариални производства. Вж също информативния материал  Особените изисквания на закона (в нотариалното производство, през призмата на една имотна измама) от раздел Нотариално производство - правила и пропуски.

-

Забележка, 16.04.2017. За нотариуса трябваше да наблегна на това, че е приел не просто невписани документи за собственост в препис, а превдопрепис от неподписани документи за собственост,  като цитирам д-р Раймундов, стр. 64-65 от книгата му "Документни имотни измами": "Неподписаният документ няма нито правни, нито фактически последици, защото не е в състояние да предизвика последиците, за които е предвиден. Тук не става дума само за доказателствено значение на неподписания документ, което очевидно не е налице, става въпрос за невъзможността да настъпят тези правни и фактически последици, които законът свързва с един документ. Неподписаната диплома за висше образование не може да породи правомощия на нейния приносител, които правният ред предвижда за лица, завършили висше образование. Неподписаният болничен лист не може да породи предвидените в закона правни последици за неговия приносител, а именно да ползва отпуск по болест и да получава болнично обезщетение. Неподписаният официален документ не отговаря на изискванията на по чл. 93, т.5 НК, защото не е ясно дали е издаден от компетентно длъжностно лице, в кръга на службата му по установения ред и предвидената форма за това. Неподписаният официален документ може да съставлява само етап от окончателното издаване на официален документ, когато е положен и подписът на компетентното лице. Неподписаният официален документ на практика е на практика един незавършен ъв фактическия си състав документ и затова представлява по-скоро проект за официален документ."     

        И пак да приложа извадката от съдебни решения за неподписани решения на поземлена комисия, както и показанията на н-к ОСЗ-Д. Митрополия - с молба за компетентна преценка. Може би ще бъде добре да поясня, че преди н-к ОЗС да направи горните самопризнания, пр. Ивета Маркович се беше произнесла правно-неграмотно за тези псевдо-преписи,  както и че около две години след нейното произнасяне, председателят на Нотариалната камара каза, че това са документи с невярно съдържание - категорично. 

           Не знам дали си струва да включа и въпиющо правно-неграмотното становище на Лиляна Кузманова от Инспектората на МП: "Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала."  Да не си помислят, че се заяждам? Особено ако добавя, че "и първокурсник от ЮФ знае, че неподписан документ е проекто-документ. Като заклет преводач с 15-годишен опит, аз също го знам", както съм го написала в пример № 33.

-

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1099

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.