01.11.2017 Поредна молба за оттегляне на иска срещу мен

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Вж предишните молби: първата, втората, третата и четвъртата.

-

ДО: Ръководството на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД

КОПИЕ ДО: КФН (към рег. №91-02-1360 от 30.10.2017), ГФ, РП-Варна, Омбудсман, Представителство на ЕС в София, БНТ 1 - за Валя Ахчиева (с благодарност  за хубавото предаване за пострадалата ми майка, излъчено на 21.07.2016 по БНТ 1 - "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама")

КОПИЕ ДО: СГП (да не се прилага към преписка 19310/2017 моля, тъй като не е за имотната измама със земите на майка ми!)

Уважаеми дами и господа от "ДаллБогг",

Вие сте завели дело срещу застрахователен измамник за обявяване нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица "ГО" № BG/30/117000182705 от 05.01.2017, като погрешно сте посочили за ответник мен - невинна гражданка, пострадала от кражба на ЕГН. По данни от сайта на Гаранционния фонд с колата е станало ПТП на 08.06.2017, Протокол 0131717. Разговарях с ГФ. Оттам потвърдиха, че аз съм вписана като собственик. Вие не сте ме информирали за станалото ПТП. Не сте информирали и съда, само бегло сте споменали, че на територията на Румъния е настъпило застрахователно събитие с тази кола (номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470). Сега искате от мен аз да се явя в съда и да кажа, че не съм подписвала застрах. договор, обективиран в застрах. полица "ГО" № BG/30/117000182705 от 05.01.2017, за да сме се били освободили от правните последици - както Вие, така и аз. Но ако застрах. договор бъде прогласен за нищожен, само Вие ще се освободите от правните последици, които се състоят в заплащане на щетите по ПТП-то от 08.06.2017, а за мен ще стане страшно, защото ГФ ще заплати щетите вместо Вас, след което ще заведе регресионен иск срещу мен, за да си върне платените суми и аз ще бъда осъдена да плащам щети, които дори не знам на каква стойност са, нито кой ги е предявил, нито с какви документи.   

Затова за пореден път Ви моля за оттеглите иска си срещу мен. Аз не съм Вашият ответник.

В случай, че продължите да настоявате, че аз съм Вашият ответник по гр. д. № 3307 от 08.09.2017 по описа на РС-Добрич, настоявам да не ме възпрепятствате да изпълня разпореждането на Съда да представя всички доказателства, които са ми известни, за да се защитя като ответник, което е мое право по закон. Вие самите сте поискали Съдът да задължи "насрещната страна да представи всички документи, касаещи статута, промяната в собствеността и регистрацията на процесното МПС (всякакви прехвърлителни договори, както и всички издадени пълномощни за управление на автомобила) - стр. 10 от Вашата искова молба до Добричкия съд. Вие разполагате с тази информация, затова от Вас я искам.


Затова отново настоятелно моля да ми изпратите:
1. Заверено копие от Протокол № 0131717 за ПТП-то на 08.06.2017, както и от всички съпътстващи го документи, с които разполагате.
2. Заверено копие от Вашия екземпляр на застрахователна полица: BG/30/117000182705, издадена в 11:59 ч. на 05.01.2017 г. в офиса на "Адмирал Иншуранс Брокер" (сега - "Мусала Иншурънс Брокер") с адрес гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2, ап. 4 с втората част на стикера, от квитанцията и от зелената карта.
3. Декларация, надлежно подписана и подпечатана, че ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" АД няма абсолютно никакви претенции към мен.
4. Извадка от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника, описана като приложение №6 към исковата молба - стр. 11, тъй като сте пропуснали да я приложите. От РС-Добрич ме информираха, че не е налична при тях.

Моля също така за разяснение, какви правни последици смятате, че може да има една фалшива полица? Визирам написаното от Вас: "
Целта на воденото съдебно производство по гр. д. № 3307/2017 г. по описа на РС Добрич, ГК, VI състав е да се установи, че други лица са създали измамната схема и Вие, и ние да се освободим от правните й последици." Никой не може да претендира застрахователно обезщетение с тази фалшива полица именно защото е фалшива и следователно няма никаква опасност нито за вас, нито за мен. Ако някой случайно много настоява за изплащане на обезщетение по нея, можете да му откажете и тогава да се съдите - той като ищец, вие като ответник. Такава е обичайната практика.

       

Очаквам Вашия незабавен отговор!

Ренета Т. Стоянова, Варна (пълните ми данни и цялата ни кореспонденция досега са налични на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html
 
-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1380

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.