27.10.2017. Втора молба за оттегляне на иска срещу мен

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

Втората молба е изпратена до адв. Горано и юрк. Велков от ДаллБогг. Вж първата.

-

ДО: адв. Тихомир Горанов и г-н Иван Велков от ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве"

КОПИЕ ДО: Адвокатска колегия-Варна, РП-Варна, РС-Варна и Висш адв. съвет, "Открито" с Валя Ахчиева

Уважаеми господа,

При вчерашния ми разговор с г-н Велков не изяснихме въпроса, кой е решил, че Рената с пост. адрес в с. Росеново, Добричко и Ренета с пост. адрес в гр. Варна (аз) са едно и също лице. Първо си помислих, че деловодителката на съда в Добрич е допуснала някаква грешка, но се консултирах и разбрах, че това не е просто грешка, а промяна на името и адреса на ответника. Това може да се извърши само от лице, което има разследващи функции, а деловодителката няма такива. Г-н Велков каза, че и Вие нямате разследващи функции. Бихте ли моля ми обяснили как и кога стигнахте до извода, че аз съм Вашият ответник по гр. д. № 3307/2017, заведено на 08.09.2017 в РС-Добрич?

Вчера от РС-Варна ми отговориха писмено, че в деловодството на РС-Варна няма заведено дело срещу мен. Естествено, че няма. Въпросът е защо няма, щом твърдите, че ответникът Ви (аз) е от Варна?

Справка: чл. 105 ГПК - Обща местна подсъдност

Чл. 105. Искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.


Другото, което Ви моля да обясните, е защо по телефона ме уверявате, че става дума за дребна работа, че само трябва да се явя в съда и да кажа, че нямам кола, след като в ИМ ответникът е описан като член на ОПГ? При подобен случай с дело, заведено от "ДаллБогг Живот и здраве" в РС-Видин през 2016 [в оригиналното писмо бях написала годината погрешно като 2009, бел. моя, 31.10.2017] за прогласяване нищожността на застрах. полица (приложено), съдът е разпоредил материалите да се изпратят на прокуратурата.

В тази връзка Ви моля да обясните, как да разбирам отказа Ви да оттеглите иска си против мен? Като признание, че не съществува иск против към мен или като закана да ми създадете още неприятености?

Очаквам Вашия незабавен писмен отговор, както ми обеща г-н Велков още вчера.

Заедно с отговора си моля да ми изпратите и "извадката от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника", описана като приложение №6 към исковата молаба, тъй като сте пропуснали да я приложите. Получих само приложение №3 "Заверено копие на Застрах. полица №BG/30/117000182705 от 05.01.2017", като изобщо не се забелязва копието да е заверено, затова пък се забелязват пропуски в работата на застрах. посредник "Адмирал Иншуранс Брокер" ООД, Варна.

Ренета Т. Стоянова, Варна  (пълните ми данни са в края на писмото от 25.10.2017 тук по-долу)

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл текста:
1. Документите, които получих вчера от РС-Варна, бюро "Призовки" - съобщение до ответника, съдебно разпореждане, искова молба с приложения към нея (само едно приложение), където ответникът е описан като член на ОПГ, който се занимава с измами "по занятие": http://www.softisbg.com/rennies_blog/2017/10/syobshtenie_razporezhdane_iskova_molba_polica_s_kradeno_egn.pdf

2. РС-Видин, Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е от 30.12.2016г. по гр.д. № 1962 по описа на съда за 2016, с което материалите по делото са били изпратени в прокуратурата "С оглед изнесените данни за нарушение на данъчното законодателство и други правонарушения, съдът намира, че ще следва да  изпрати препис от исковата молба на РП - Видин": http://www.rs-vidin.com/spravki/12461-razporezhdane-po-grd-1962-2016.html


-

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1376

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.