30.10.2017. Четвърта молба за оттегляне на иска срещу мен

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

-

Изпратена в отговор на писмото от юрк. Велков от същата дата.

-

ДО: Г-н Иван Велков, юрист-консулт на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД
КОПИЕ ДО: Г-н Росен Младенов, изп. директор на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД
КОПИЕ ДО: КФН (към рег. №91-02-1360 от 30.10.2017), ГФ, РП-Варна, Омбудсман, Представителство на ЕС в София, БНТ 1 - за Валя Ахчиева (с благодарност  за хубавото предаване за пострадалата ми майка, излъчено на 21.07.2016 по БНТ 1 - "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама")

Уважаеми господин Велков,

Получих отговора Ви от днес (приложен тук по-долу). За съжаление е крайно неудовлетворителен. Продължавате да настоявате, че аз съм ответникът по дело № 3307/2017 в РС-Добрич за обявяване нищожност на застрах. договор, обективиран в полица "ГО" № BG/30/117000182705 от 05.01.2017 и то при положение, че Вие самият ми пишете, че и аз, както и Вие сме потърпевши - "потърпевши от настоящата застрахователна измама сте както Вие, така и "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД". За Вас не знам, но аз наистина съм потърпевша от измама! Не точно от застрахователна измама, а от измама с кражба на ЕГН, но все пак съм потърпевша. Благодаря за признанието.

Сега Ви моля да разберете, че искът против мен, потърпевшата, е абсурден. Също така абсурдно е да искате от ответника си да твърди пред съда, че полицата НЕ е истинска. Вашият ответник може да бъде само този, който твърди обратното, а именно, че полицата е истинска. Такъв спор може да възникне между застраховател и застрахован заради изплащане на застрахователно обезщетение след ПТП например. В случая има ПТП на 08.06.2017. За него е съставен Протокол № 0131717. Данните са публични и общодостъпни на сайта на Гаранционния фонд с търсене по номера на рамата на колата VSSZZZ7MZ2V513470. Днес разбрах това и изпитах още по-силен шок.  

Веднага се обадих на Пътна полиция и оттам ми казаха, че при ПТП се представят един куп документи - талон, шофьорска книжка и пр. и пр. Не знам защо продължавате да измъчвате мен, пострадалата от кражба на ЕГН, при положение, че имате целия този куп документи, представени заедно със застрахователната полица за изплащане на застрахователно обезщетение.
За пореден път Ви моля да оттеглите иска си против мен. Аз не съм Вашият ответник и нямам нищо общо с Вашите спорове за изплащане на застрахователни обезщетения, оспорване истинността на полици и обявяване по съдебен ред нищожността на застрахователни договори. Пак днес от РС-Добрич ми казаха, че водите такива дела "на килограм".

А ако продължите да настоявате, че аз съм Вашият ответник по гр. д. № 3307 от 08.09.2017 по описа на РС-Добрич, настоявам да не ме възпрепятствате да изпълня разпореждането на Съда да представя всички доказателства, които са ми известни, за да се защитя като ответник, което е мое право по закон. Вие самите сте поискали Съдът да задължи "насрещната страна да представи всички документи, касаещи статута, промяната в собствеността и регистрацията на процесното МПС (всякакви прехвърлителни договори, както и всички издадени пълномощни за управление на автомобила) - стр. 10 от Вашата искова молба до Добричкия съд. Вие разполагате с тази информация, затова от Вас я искам.


Настоятелно моля да ми изпратите по-конкретно,:
1. Заверено копие от Протокол № 0131717 за ПТП-то на 08.06.2017, както и от всички съпътстващи го документи, с които разполагате.
2. Заверено копие от въпросната фалшива застрахователна полица: BG/30/117000182705, издадена в 11:59 ч. на 05.01.2017 г. в офиса на "Адмирал Иншуранс Брокер" (сега - "Мусала Иншурънс Брокер") с адрес гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2, ап. 4. Както вече Ви писах, приложеното към ИМ до РС-Добрич е незаверено копие, т.е. няма никаква доказателствена стойност. Мислех, че е възможно да го получа от "Мусала Иншурънс Брокер", но днес лично г-жа Ваня Дамянова, управител на брокерската фирма ме информира, че при тях не се пазят копия от полиците. Всичко изпращат на Вас.
3. Декларация, надлежно подписана и подпечатана, че ЗАД "ДаллБогг Живот и здраве" АД няма никакви претенции към мен за плащане на съдебни разноски, адвокатски хонорари и т.н., нито сега, нито за в бъдеще. Вие сте го написали в имейла, за което благодаря, но имейлите нямат същата доказателствена стойност, като подписаните и подпечатани документи.
4. Извадка от ел. система на Застрахователя с данни за броя застраховани автомобили в периода 2015-2017 на името на ответника, описана като приложение №6 към исковата молба - стр. 11, тъй като сте пропуснали да я приложите. Днес от РС-Добрич ме информираха, че не е налична при тях.

Моля също така за разяснение, какви правни последици смятате, че може да има фалшивата полица? Визирам написаното от Вас: "Целта на воденото съдебно производство по гр. д. № 3307/2017 г. по описа на РС Добрич, ГК, VI състав е да се установи, че други лица са създали измамната схема и Вие, и ние да се освободим от правните й последици." Моят адвокат ми каза, че никой не може да претендира застрахователно обезщетение с тази фалшива полица именно защото е фалшива и следователно няма никаква опасност нито за вас, нито за мен. Ако някой случайно много настоява за изплащане на обезщетение по нея, можете да му откажете и тогава да се съдите - той като ищец, вие като ответник. Такава била обичайната практика.
       
Очаквам Вашия незабавен отговор и оттегляне на иска срещу мен, потърпевшата от кражба на ЕГН, за което благодаря предварително.

Ренета Т. Стоянова, Варна (пълните ми данни са в писмото ми от 25.10.2017 по-долу)
Прилагам хронология на кореспонденцията досега
(следваха писмата от 25-ти до 30-ти, бел. моя, 31.10.2017)

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1378

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.