03.01.2018 До РП-Плевен - трета молба за у-ние, че предстои обвинение

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини януари 2018

-

Subject: Fwd: моля за у-ние, че предстои обвинение
Date: Wed, 3 Jan 2018 00:16:36 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bgЧестита Нова година!

ДО: РП-Плевен, пр. 3624/13, ДП 2924/13

КОПИЕ ДО: ОП-Плевен, пр. 42/15 и ВТАП, пр. 1755/14


Уважаеми пр. Луканов,

За трети път моля във връзка с проведения ни на 22.12.2017 г. разговор, да потвърдите писмено казаното по телефона, че ще има обвинение по ДП 2924/13. Същото ми е необходимо за представяне в гражд. дело.

С уважение,
Р. Стоянова, Варна, пострадала по ДП 2924/13 на мястото на покойната си майка


Прилагам извадка от констатациите и задължителните указания на Съда от началото на 2016, които близо 2 години стоят неизпълнени, както и списък на пренебрегваните години наред доказателства:

 "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016)

 Съдът се произнесе силно критично и по начина на водене на разследването:

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още:"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (!)."

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

Моля, обърнете внимание на констатацията на Съда, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)"

Тази констатация на Съда не е ли много сериозна? Прокурорът нали носи наказателна отговорност за неизпълнение на задълженията си по НПК?

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.


Списък на доказателствата, налични още от 2013 по ДП 2924/13 в РП-Плевен и пренебрегвани години наред:

1. Фалшифициран подпис на пострадалата върху единия екземпляр на пълномощното (пита се къде е експертизата? оставиха пострадалата ми майка 6 месеца да чака отговор до смъртта си! сега аз чакам тази експертиза девети месец вече; мълчат; вж писмото на майка ми от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицирания си подпис и помоли за експертизата му http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

2. Дописвани 4 от 5-те имота в пълномощното (2 експертизи; без правен извод);

3. Кметско пълномощно, заверено само на подпис (а за имот трябва и заверка на съдържанието) в разградско село на 120 км от дома на пострадалата жителка на гр. Варна от кмет, който по онова време е бил вече разследван от РП-Разград и осъден в края на същата 2013 година в окончателен съдебен акт за над 100 неприсъствени заверки - чл. 311, ал. 1 НК; освободен предсрочно от длъжност в началото на 2014;

4. Дописвана заверка на съдържанието на пълномощното ( показания и експертиза; без правен извод);

5. Измислен регистр. номер на заверката на съдържанието на пълномощното, несъществуващ в кметския регистър (без правен извод; вж същото писмо от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицираната заверка на съдържанието на пълномощното: http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

6. "Препис" от решение на ПК 7000/1994, който не е направен от оригинала (показания на н-к земед. служба; становище на предс. на Нотар. камара, че "преписът" е документ с невярно съдържание и че липсва документ за собственост при изповядване на сделката с 50-те дка ниви; без правен извод от прокурора);

7. "Препис" от решение на ПК С100/2000, който също не е направен от оригинала (изобщо не е коментиран от прокурор, защото в Плевен "разследват" само едната от двете сделки и упорито отвръщат очи от другата, а тя е много интересна, защото при нея горска територия от защитена зона е продадена като земеделска земя);

8. Два "нотариални акта за покупко-продажба" на нотариус Иван Иванов 007 от 14 и 18 март 2013, гъмжащи от пропуски и грешки - някои технически, други класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82;

9. Пострадала, която съхранява всички документи за собствеността си, в т.ч. нотариалните актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните решения на ПК и вписани в СлВп-Плевен;

10. Измамник-лъжепълномощник, който не е успял да се добере до нотариалните актове на "продавачката", тъй като пълномощното не дава права за снабдяване с каквито и да било документи за собственост;

11. Н-к зем. служба Д. Митрополия, която не знае, че не може да се издава препис от липсващ оригинал на документ за поземлена собственост (показания, че в зем. служба не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г., не знаят дори имената на членовете на ПК, които са заседавали през 1990-те и са издавали оригиналните решения, затова при поискване на препис разпечатват данни за имотите от информационната система на земед. служба и пишат имената на сегашните служители, като нарочно не поставят щемпела "Вярно с оригинала" и изрично отбелязват, че съставът на ПК е бил друг; правен извод от тези интересни показания няма)

12. Нотариус 007 Плевен, който не знае, че "документ" за собственост без подпис на издателя е чисто и просто един лист хартия без никаква удостоверителна стойност, независимо от това, че е заверен (криво-ляво заверен без "Вярно с оригинала" и без дата на заверката, но пък със забележка, че съставът на ПК е бил друг) - вж "документа" за собственост с бележки по него: стр. 1 - http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_1.jpg и стр. 2  -http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203%20_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_2.jpg

13.
Нотариус 007 Плевен, който не знае, че ако документът за собственост на праводателя не е вписан, нот. акт за покупко-продажба не се издава (чл. 586, ал. 4 ГПК - вж материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html)

14.
Нотариус 007 Плевен, който не знае, че решенията на ПК, въз основа на които са издадени КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 - вж материала "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА: http://softisbg.com/dannies_blog/post-127.html).

НАКРАТКО. Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007.

-

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини януари 2018

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1459

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.