29.11.2017 Ответницата "признава" иска на ДаллБогг

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

-

http://vratsa-rs.court-bg.org/index.php?im=52

Резюме. Ответницата "признава" иска по следния начин:  "Твърди, че никога не е притежавала процесния лек автомобил, нито е сключвала застрахователен договор с ищцовото дружество, нито е давала съгласие за неговото сключване. а становище за допустимост и основателност на исковите претенции. Сочи още, че подписът в представената към исковата молба застрахователна полица не е нейн, като някой е злоупотребил с нейните лични данни. С оглед предходното, моли съда да постанови решение при признание на иска, като обяви за нищожен процесния застрахователен договор. Счита, че с поведението си не е станала повод за образуване на настоящото производство,"
            ДаллБогг е прилъгвал и други граждани, изненадани от неочакван иск срещу тях, да го "признаят". Но не им казват директно "признайте иска", а ги уведомяват учтиво, че са пострадали от измама с личните им данни и им пробутват една декларация в смисъл "не съм подписвал/а тази полица". Като я подпишат, внасят "споразумение" и съдът обявява нищожност на застрах. договор .
    В моя случай, получих уведомително писмо от изп. директор на ДаллБогг и към него - декларация, която отказах да подпиша. Моят случай е описан в материала "ДаллБогг ме съди като застрахователен измамник"

-

                                    Р Е Ш Е Н И Е  №
                гр. Враца, 29.11.2017 г.
  В ИМЕТО НА НАРОДА
ВРАЧАНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, пети граждански състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:
         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕЛЕНА ДОНКОВА
при секретаря Нина Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 4267 по описа на ВрРС за 2017 год. и за да се произнесе, съобрази следното:
Предявен е иск с правно основание чл.26, ал.2, предл.2-ро ЗЗД, а в условията на евентуалност искове с правно основание чл.26, ал.1, предл.1-во и предл.2-ро, предл.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, предл.4-то ЗЗД, във вр.чл.195, ал.1 КЗ /отм./, чл.26, ал.2, предл.5-то ЗЗД, чл.42, ал.1 ЗЗД и чл.29, ал.1 ЗЗД.
В исковата молба ищецът „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, гр.София, твърди, че на 31.10.2016 г. ответникът сключил застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в застрахователна полица № **********по отношение на лек автомобил марка „**********", без регистрационен номер, с № на рама ********** Поддържа, че като застрахован собственик фигурирал ответникът, но веднага след сключването на застрахователния договор  и до момента автомобила се намира във владението на други трети лица, най-често румънски или италиански граждани. Според ищеца собственикът на автомобила е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на „формално" притежаваното от него МПС. Твърди, че ответникът извършва забранена и заобикаляща закона „услуга" - изнасянето в „застрахован вид" в Италия, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност" на румънски автомобили с цел избягване на много по-високите по размер премии и еко такси,  посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Ищецът поддържа, че тази практика уврежда неговите интереси, както и тези на всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България и Италия. Правният си интерес от предявяването на исковете за прогласяване нищожност на застрахователната полица обосновава с факта, че ако нищожната/унищожаемата полица продължава да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуално настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Навежда твърдения, че вече е постъпила и информация за настъпило застрахователно събитие в периода на покритие на процесния договор.       
При изложените в исковата молба обстоятелства, ищецът счита, че има правен интерес да се обърне към съда с искане да бъде прогласена нищожност на сключения на 31.10.2016 г. застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в застрахователна полица № **********поради липса на съгласие - липса на подпис на застрахован в договора, както и без представителна власт за неговото сключване, тъй като застахователния договор не е сключен нито от собственика на автомобила, нито от лице, упражняващо фактическа власт върху него на законно основание, а от трето лице, което не е валидно упълномощено за това. В условията на евентуалност и при отхвърляне на иска на горното основание, моли съда да прогласи нищожност на процесния застрахователен договор поради противоречие със закона - неуведомяването на насрещната страна за обстоятелствата, свързани с действителния собственик и ползвател на автомобила, което противоречи на императивните разпоредби на чл.58 и чл.57, ал.2 КРБ, чл.8, ал.2 ЗЗД и чл.195, ал.1 КЗ /отм./; поради заобикаляне на закона - ответникът придобива привидно процесното МПС с цел да набави за себе си и за трети лица неправомерна облага - избягвайки данъчно облагане в Румъния и сериозна ощетяване на българския застраховател; поради накърняване на добрите нрави - действията на ответната страна, с цел извличане на облаги за себе си и трети лица, като се спестят значителни по размер данъци и такси, дължими в Румъния.; поради липсата на основание за сключване - интересът на ответника не е сключване на договори с цел застрахователна закрила, а „услужва" с името си с цел постигане на един противозаконен резултат; поради липса на предписаната от закона форма - в процесния договор липсва подпис за застрахован/застраховащ; поради липса на застрахователен интерес от страна на ответника по смисъла на чл.195, ал.1,2 и 3 КЗ /отм./, като частен случай на злоупотреба с право, водещ до нищожност на застрахователния договор; поради привидност на процесния договор, тъй като е сключен от подставено лице - привидно застрахован и унищожаемост, поради умишлено въвеждане в заблуждение на застрахователя от страна на застрахования, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключване на договора - 31.10.2016г. Претендира разноски.
В срока по чл.131 ГПК ответникът А.Л.В. е подала отговор, в който заявява, че признава изложените в исковата молба твърдения. Твърди, че никога не е притежавала процесния лек автомобил, нито е сключвала застрахователен договор с ищцовото дружество, нито е давала съгласие за неговото сключване. а становище за допустимост и основателност на исковите претенции. Сочи още, че подписът в представената към исковата молба застрахователна полица не е нейн, като някой е злоупотребил с нейните лични данни. С оглед предходното, моли съда да постанови решение при признание на иска, като обяви за нищожен процесния застрахователен договор. Счита, че с поведението си не е станала повод за образуване на настоящото производство, като с оглед признанието на иска, моли всички съдебни разноски да бъдат възложени в тежест на ищеца.
С оглед предходното с молба вх.№ 15919/17.11.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител е направил искане за произнасяне с решение, основаващо се на признанието на иска от ответната страна. 
Разпоредбата на чл.237, ал.1 ГПК предвижда, че когато ответникът признае иска, по искане на ищеца съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието.
Настоящият състав счита, че в случая са налице всички предпоставки за произнасяне с решение по реда на чл.237, ал.1 ГПК - ответникът е признал исковете, а ищецът е поискал съдът да постанови решение съобразно признанието. Спазени са и изискванията, установени в чл.237, ал.3 ГПК, а именно признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, а от друга страна, е такова, с което страната може да се разпорежда.
С оглед гореизложеното, исковете следва да бъдат уважени изцяло, като на основание чл.237, ал.2 ГПК, не е необходмо съдът да излага мотиви за това, съобразно направеното от страната признание.
По разноските:
Настоящият съд приема, че в случая направените от ищцовото дружество разноски по делото следва да останат в негова тежест, съгласно чл.78, ал.2 ГПК. Налице са и двете кумулативно дадени в тази норма предпоставки, за да бъдат възложени разноските на ищеца, а именно: с поведението си ответникът не е станал причина за завеждане на делото и е признал иска. За да достигне до този извод, съдът взе предвид изложените в писмения отговор от ответника твърдения /които не са оспорени от ищцовата страна/, че никога не е притежавала описания в застрахователната полица лек автомобил, не е сключвала процесния договор за застраховка, нито е упълномощавала други лица да сторят това, като се касае за злоупотреба с личните й данни. С оглед предходното, съдът счита, че с поведението си ответника не е станал причина за завеждане на делото, като е признал, че не е сключвал договор за застраховка „Гражданска отговорност", обективиран в застрахователна полица № **********от 31.10.2016 г.
Така мотивиран, съдът
                                                                      
 Р Е Ш И:
ОБЯВЯВА за нищожен на основание чл.26, ал.2, предл.2-ро ЗЗД застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в застрахователна полица № BG/30/116002795475/31.10.2016 г., сключен между „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Изгрев, ж.к.Дианабад, бул."Г.М.Димитров" № 1 и А.Л.В., ЕГН **********, поради липса на съгласие.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Враца в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

-

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1466

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.