09.05.2016 Нотариалните актове на Иван Иванов 007 в нашия случай на имотна измама

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

                                                                       ***

За документите от своя архив - две нотариални дела за сделки на 14 и 18 март 2013 - нотариус Иван Иванов 007 твърди, че са изрядни. Повтори го и в националния ефир на 21.07.2016 - по БНТ 1, в "Открито" с Валя Ахчиева на тема "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" Разбира се, 007 има пълното право да настоява, че документите са изрядни. Може спокойно да лъжесвидетелства и пред надлежните органи, без страх от наказателно преследване, защото ако каже истината, би обвинил себе си в престъпление.* Оригиналните документи за имотите на майка ми могат да се видят тук.

*Чл. 292, ал. 1 от НК. За престъпление по чл. 290 и 291 (лъжесвидетелство, бел. моя, Р.С.) наказуемостта отпада: 1. когато лицето, ако каже истината, би обвинило себе си в престъпление.

--------

 

1. Нотариални актове за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013 г. на г-н Иван Иванов, рег. № 007 Плевен

 

1.1. Наши бележки по нотариалните актове

Ние сме от пострадалата страна и сами сме си направили разследването, докато чакаме прокуратурата да се размърда. Тези бележки са изпратени на набл. прокурор на 09.05.2016 г. на хартия с нотариално заверени подпис и съдържание. Оставени са БЕЗ ОТГОВОР и до ден днешен, въпреки няколкото напомнящи писма, последното от които - на 10.05.2017  до сегашния, трети поред, набл. прокурор (бел. моя, 09.01.2018)

-
Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки. Около 3 дка горска територия от защитена зона по НАТУРА 2000 е била продадена като земеделска земя на крупен земевладелец-арендатор, добър познат на пълномощника. Нотариус Иванов 007 се е уверил, че продавачката (майка ми) е собственик на продавания имот от невписано решение на поземлена комисия, вместо от вписания ѝ нотариален акт. Невписаното решение на ПК е било представено в препис (ксеро-копие). Ксеро-копието не е било направено от оригинала, а от друга, по-късна версия на решението. Издаването на различни версии на едно и също решение за един и същ имот е било обичайна практика в поземлените комисии през 90-те години. През 1999 г. тогавашният депутат Светослав Лучников, сега покойник, казва пред Народното събрание: "Маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи." Цялото му изказване можете да прочетете тук (много е интересно).

-


Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки. Около 50 дка дългогодишно арендувани ниви са били продадени на майката на пълномощника. Тук нотариус Иванов 007 се е уверил, че продавачката е собственик на продаваните имоти също от невписано решение на ПК, вместо от вписания ѝ нотариален акт. Този път невписаното решение на ПК е било представено в препис, който очеизвадно не е бил направен от оригинала - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката". Нотариалния ѝ акт пък не  само е бил вписан, но е имало и образувани партиди за 3 от 4-те откраднати ниви - партиди 21368, 21374 и 21378, всички от 13.01.2009 г.

-

1.2. СТАНОВИЩА на компетентните органи по нотариалните актове

Становище на районен прокурор Ивета Маркович - постановление от 13.01.2015 ( стр. 1, стр. 2 и стр. 3) В отговор на молба от пострадалата прокурорът да предяви иск по чл. 537, ал. 3 ГПК за отмяна на нот. актове от март 2013, наблюдаващият районен прокурор се произнася "компетентно" (на стр. 2): "В хода на разследването по воденото досъдебно производство са били събрани достатъчно факти и обстоятелства затова, че издадените Нотариалните актове са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали."

                       Бележка. Прокурорът греши (бел. моя, Р.С.). Нотариалният акт задължително трябва да бъде истински по см. на чл. 93, т. 6 от НК (да е подписан от нотариуса, който го е издал), за да може да се разглежда съдържанието му и да се определи, дали е вярно или невярно (лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82) По-нататък прокурорът твърди, че нотариалните актове "отразяват действителна воля на издателя". И тук греши. Нотариалният акт отразява волята на страните, а не на издателя. Накрая прокурорът завършва с още едно погрешно твърдение - "самия издател са именно лицата, които са ги подписали". Издателят на нотариалния акт е единствено нотариусът. Това е така, тъй като нотариалният акт е официален удостоверителен документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК, какъвто се издава само от длъжностно лице по см. на чл. 93, т.1 от НК. Никой друг, освен нотариуса, няма право да издава нотариален акт. Вж Материали за нотариалното производство

-

Становище на окръжен прокурор - постановление от 07.07.2015 (стр. 1 и стр. 2),  В отговор на обжалване на постановлението на районния прокурор, окръжният го потвърждава с аргумента (на стр. 2): "До приключване на разследването по делото [по чл. 212, ал. 1 НК] и произнасянето по същество на спора не би следвало да се поставя въпроса за прилагане на разпоредбата на чл. 537 ал.3 от ГПК. Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона и дали е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл.537 ал.3 от ГПК."  Значи "едва след ..." ? Изискването на чл. 14 от НПК няма никакво значение за окръжния прокурор!

НПК Чл. 14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона. (2) Доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила.

                               Бележка. Година по-късно, вече след влизане в сила на "съответния съдебен акт", се обърнах към Омбудсмана с молба за съдействие да получа дългоочакваното произнасяне от прокуратурата по нотариалните актове на Иванов №007, за грешките в които бях уведомила и зам. гл. прокурор. Омбудсманът ми отговори, че е бил информиран от прокуратурата, че институцията не можела била да се произнесе, "тъй като постановените от институцията актове са били обжалвани пред съда", т.е. има влязъл в сила съдебен акт. След което Омбудсманът добави: "За същото сте била уведомена на предоставения от Вас адрес с писмо изх. №179/08.03.2018 г. на Върховната касационна прокуратура." Да, наистина съм била уведомена с такова писмо и то лично от зам. гл. прокурор. Уведомяването започваше с думите:  "В резолюция до Вас от 18.12.2015 г. подробно съм посочила, че по постановлението [...] прокуратурата няма право да се произнесе, защото същото не е било проверено по съдебен ред, а съгласно чл. 243 ал. 9 НПК служебен контрол от страна на горестояща прокуратура може да се извърши само по отношение на постановление, което не е проверено от съда." (вж отблизо несвързания текст от постановлението на зам. гл. прокурор)

-

Становище на апел. прокурор от ВТАП - постановление от 14.04.2016 В отговор на обжалване на постановлението на окръжния прокурор, апелативният го потвърждава с аргумента, че прокурорът може да предявява иск за отмяна на нот. акт, но не е длъжен, още по-малко пък - ако е сезиран от гражданин.  Изглежда апел. прокурор смята, че глаголът "може", използван в закона, означава "ако иска", а този глагол в юридическия смисъл означава "е оправомощен" (вж отблизо този текст от "компетентното" произнасяне на апел. прокурор). След като обяснява, че "претенциите за нарушаване на добрите практики при изготвяне на нотариалните актове не са обстоятелства, за наличието или разрешаването на които да има влязъл в сила съдебен акт или решение на съответен компетентен орган", апел. прокурор завършва почти нападателно: "Освен това жалбоподателят не е обосновал и посочил причината, поради която съответните заинтересовани лица не са предприели действия за защита на нарушените им, според тях, права, поради което да е възникнало основание за намеса на Прокуратурата на РБ." (вж отблизо и този текст от "компетентното" произнасяне на апел. прокурор) Апел. прокурор изглежда не знае, че откакто ВКС излезе с ТР №3/2012 от 29 ноември 2012, ние, гражданите сме лишени от всякаква възможност да искаме отмяна на нот. акт за покупко-продажба - вж пример № 12, така че не ни остава нищо друго, освен да сезираме ПРБ. Както и Нотариалната камара, което направих още на 26.11.2014, но така и не получих отговор.

-

Становище на върховен прокурор - писмо до мен В отговор на обжалване на постановлението на апел. прокурор, върховният прокурор ме уведомява, че оставя без внимание жалбата ми и че апел. прокурор също не е следвало да се произнася, тъй като постановленията, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура (чл. 200 от НПК) - Окръжна, в нашия случай. Постановлението на ОП-Плевен е било окончателно и не е подлежало на обжалване. От това писмо за пръв път научих за разпоредбата на чл. 200 от НПК. След това се сетих, че само преди няколко месеца, на 21.10.2015, този същият пр. Найденов от ВКП се беше произнесъл с постановление по друго обжалвано постановление на апел. прокурор, което също не подлежеше на съдебен контрол. Тогава беше похвалил апелативния прокурор, че правилно бил потвърдил постановлението на окръжния. Следователно, върх. прокурор беше научил съвсем наскоро за разпоредбата на чл. 200 от НПК. Заради напредъка му в изучаването на НПК, включих този върх. прокурор в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под  № 16.

-

Становище на д-р Петър Раймундов - не по нашия случай, а по принцип: ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК. Проф. д-р П. Раймундов е бивш прокурор от ВКП и признат експерт по документните имотни измами, автор на книгата "Документни имотни измами", изд. "Сиела", 2013. "Идеята на закона е прокурорът да упражнява правомощията си по чл. 537, ал. 3 ГПК [...] в интерес на обществото, - казва проф. Раймундов, - за да има сигурен и законосъобразен нотариален ред". По-нататък проф. Раймундов изрично подчертава, че: "Прокурорът може да бъде сезиран да упражни правомощията си по чл. 537, ал. 3 ГПК, само ако засегнатите трети лица не са упражнили правото си на иск, включващо по предмет и правомощията на прокурора". Накратко, точно обратното на становището на апел. прокурор.

-

Декларация, приета на Националната конференция "Имотни измами - проблеми и противодействие" - 31 октомври 2008 г., София  "6. Прокуратурата на РБ да повиши взискателността си по отношение на разследване и преследване на престъпността, свързана с недвижимите имоти и да използва правомощията си по чл. 537 ал. 3 от ГПК ( чл. 431, ал.3 от ГПК - отм .) като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона.
Съдилищата да сигнализират за образуване на наказателните производства в случаите на констатирани подправени документи и лъжесвидетелство; 7 . Висшият адвокатски съвет и Нотариалната камара да бъдат безкомпромисни по отношение на дисциплинарната отговорност на техни членове, петнящи името на професиите, замесвайки се в престъпленията против собствеността, като включително поискат законодателни промени. (
за решението от т. 7 Нотар. камара да бъде безкомпромисна, вж. яловата ми кореспонденция с Нотариалната камара)

-

Декларация, приета на Национална кръгла маса „Имотни измами" - 17 юни 2011 г. , София "Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона." Декларацията е приета единодушно от представителите на следните органи и неправителствени и други организации: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Софийска апелативна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Районен съд гр.Варна, Окръжна прокуратура гр. Габрово, Национална агенция по приходите, Нотариална камара, Камара на частните съдебни изпълнители, Съюз на юристите в България, Асоциация на прокурорите, Асоциация на съдиите по вписванията, Национален съюз на юрисконсултите, Център за изследване на демокрацията.

-

Годишен доклад на Омбудсмана за 2015 г. стр. 178
"Омбудсманът на Република България приветства модела на партньорството на институциите  и  неправителствените  организации  по  примера  на Националната конференция „Имотни измами - проблеми и противодействие" от 2008 г. и кръгла маса „Имотни измами", състояла се през 2011 г. В подкрепа на изразеното обществено очакване  изпълнението  на  заявените  намерения  е  необходимо  да  продължи  със системни мерки относно: Прилагане
правомощията на прокуратурата за обявяване на нищожност на увреждащите сделки на предвидените основания."

-

ВАЖНО! Дори в оригинал решенията на ПК за нашите земи нямат силата на КНА, тъй като въз основа на тях са издадени КНА - ЗСПЗЗ, ПЗР § 23. "Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове." За повече информация - вж Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? (Бърз отговор: Да, но само тези, въз основа на които не е издаден КНА)

-

И още нещо:

Френско-български семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016  На този семинар предс. на Нот. камара изнася доклад на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот", в който се съдържат три важни за нашия случай информации: 1. че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нот.акт, ако актът на праводателя не е вписан, 2. че българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК и 3. че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост.

-

 

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1472

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.