Имотни измами - проблеми и противодействие 2008, част 2

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

ИМОТНИ ИЗМАМИ - ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 2008, част 2

Нотариален бюлетин бр. 3 от 2008 г. - тук е публикуван пълният текст на Декларацията. Има и прекрасно слово на предс. на Нот. камара Димитър Танев, което за съжаление се разминава с поведението му в реална ситуация на имотна измама - вж кореспонденцията ми с Нот. камара и изказването на Дим. Танев в предаването за нашия случай по БНТ ("Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016)На 31 октомври 2008 г. в Съюза на юристите в България с участието на Президента на Р България се проведе национална конференция на тема "Имотни измами - проблеми и противодействие".

Форумът бе организиран от Съюза на юристите в България и Министерство на правосъдието със съдействието на Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата на Р България, Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Р България и „АПИС - България".

В конференцията участваха и зам. министрите на правосъдието Илонка Райчинова и Сабрие Сапунджиева, председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, зам. главният прокурор Валери Първанов, зам. директорът на Националната следствена служба Румен Георгиев, председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и др.

Докладите и дискусията на конференцията засегнаха наболелите проблеми, предизвикани от рязко увеличения брой измами със собствеността.Участниците приеха заключителен документ, който публикуваме:ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

" ИМОТНИ ИЗМАМИ - ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ "

31 октомври 2008 г., СофияУчастниците във форумакато съобразяват препоръките и констатациите, направени по време на националната конференция, организирана от Съюза на юристите в България и Министерство на правосъдието, под патронажа на Президента на Република България, със съдействието на Министерство на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата на Р България и Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет и нотариалната камара на Р България на тема „ Имотни измами - проблеми и противодействие ":

като отчитат сериозното увеличение на посегателствата срещу собствеността върху недвижими имоти и превръщането им в сериозен проблем за цялото общество за сигурността на местните и чуждестранни инвестиции;

като отчитат значението на противодействието на този вид престъпност за върховенството на закона, развитието на гражданското общество, утвърждаването на правовата държава и на неприкосновеността на правото на собственост;

като отчитат, че защитата на правото на собственост е основополагащ принцип и необходимостта за постигане на европейските изисквания по проблемите на противодействието на този вид престъпност;

като съзнават потребността от синхронизирането и модернизирането на дейността на всички институции - държавни и граждански организации, имащи отношение към проблемите на превенцията, разкриването, разследването и наказването на този вид престъпност;

като имат предвид нуждата от ефективна гражданскоправна защита на неприкосновеното право на собственост в съответствие със законите и изискванията за защита на правата на човекаРЕШИХА:

1. Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, да инициират следните промени в НК:В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се заличава думата „физическо". (думата си е там, няма причини да се заличава - "физическо или юридическо лице", бел. моя, Р.С., 11.01.2017)

2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:

„ ( 6 ) Предходните алинеи се прилагат съответно и когато предмет на документната измама са недвижими вещи или вещни права върху недвижими вещи."

ІІ вариант - В ал. 1 вместо „движима вещ" да остане само „имущество" : (сега формулировката е "движимо и недвижимо имущество", бел. моя, Р.С.)

Промяната е необходима, за да се предвиди наказателна отговорност, както за съставителя, така и за ползвателя на инкриминирания документ, когато предмет на измама са недвижими вещи или вещни права върху такива вещи. (осъществено, бел. моя)

3. Досегашната алинея 6 става ал. 7.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8, като се изменя и придобива следното съдържание:

„ ( 8 ) ( Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 75 от 2006 г. ) В случаите по ал. 1 и 2 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от правата по чл. чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7, а в случаите по ал. 3 - 6 постановява конфискация на цялото имущество или на не по - малка част от една трета от имуществото на виновния и го лишава от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7." (осъществено)

Изменението е необходимо, за да се предвиди конфискация не само за престъпленията по ал. 1, но и за останалите алинеи от 2 до 6.

В чл. 323 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Който самоволно, без основание, заеме недвижим имот се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до сто хиляди лева." (прието, сега формулировката е "до пет години и глоба до хиляда лева")

2. Алинеи 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

3. Ал. 5 става ал. 6, като накрая точката се заменя със запетая и се добавя изразът „а в случаите на ал. 3, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от петдесет до петстотин хиляди." (няма ал. 6; в ал. 5 има текст "лишаване от свобода до шест години")

Необходимо е да се направят и съответни изменения в Закона за собствеността.

2. Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, да създадат съвместна работна група с участието и на правни неправителствени организации за изготвяне на други спешни промени в НК в следния смисъл:

- да се предвидят като квалифицирани съставомерни деяния различните видове посегателства върху недвижимо имущество - снабдяване с документи за собственост чрез използване на неистински лични карти, пълномощни, завещания, предварителни договори, декларации и др., чрез обстоятелствени проверки, завземане на имоти без титул за собственост или друго вещно право или без облигационно основание.

3. Предлагат на Министерството на правосъдието съвместно с Нотариалната камара и неправителствени организации да анализират и инициират промени в гражданското законодателство с цел;

- ускоряване производството по граждански дела, по които има престъпен елемент по собствеността с недвижими имоти:

- ограничаване кръга на лицата, които могат да бъдат пълномощници по вещноправни сделки с недвижими имоти; (това не е направено и до днес, 11.01.2017)

- регламентиране създаване на документ-извлечение от титулите за собственост, заместващ нотариалния акт, който да се представя в случаи, извън вещноправните сделки; (това не е направено и до днес)

- издаването и архивирането на официални документи, съотносими към разпоредителните сделки с недвижими имоти и др., а именно пълномощни, скици и удостоверения за наследници и др.;

- създаване на единен национален регистър за вписване и оттегляне на пълномощни с цел превенция на имотните измами; (направено през 2009, но кметовете са оставени извън регистъра, вж "За кметовете и пълномощните")

- осъвременяване на правната уредба на обстоятелствените проверки;

- приемане на концептуална правна рамка за създаване на Депозитна каса, гарантираща достоверността на плащанията по сделки с недвижими имоти ; (още не е направено, 11.01.2017; във Франция например отдавна има депозитна каса, вж "Да впишеш имот във Франция - от Наполеон досега" )

- осигуряване на контролиран и разрешителен достъп до регистрите на Службата по вписванията;

- промени в Закона за кадастъра и имотния регистър с оглед защита на правната сигурност. (тук проблемът е много стар и много сериозен, вж. "Дългото създаване на имотен регистър")

4. Предлагат на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Нотариалната камара да намерят общо решение за задължителен, контролиран и разрешителен дистанционен достъп на нотариусите до:

- масивите на Министерството на вътрешните работи на документите за самоличност, включително със задължение за извършване на съответната проверка с наказателна отговорност при злоупотреба; (осъществено)

- книгите и регистрите на Службата по вписванията (осъществено, но невинаги се прави, макар че регистрите на СВ са публични, вж "Какво трябва да знаете при изповядване на сделка"  и "За отговорността на нотариуса");

- ЕСГРАОН (осъществено).

5. Предлагат на Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на РБ и Националната следствена служба да разработят целеви програми за противодействие на престъпността, свързана с имотните измами.

6. Прокуратурата на РБ да повиши взискателността си по отношение на разследване и преследване на престъпността, свързана с недвижимите имоти и да използва правомощията си по чл. 537 ал. 3 от ГПК ( чл. 431, ал.3 от ГПК - отм .) като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона.

Съдилищата да сигнализират за образуване на наказателните производства в случаите на констатирани подправени документи и лъжесвидетелство;

7 . Висшият адвокатски съвет и Нотариалната камара да бъдат безкомпромисни по отношение на дисциплинарната отговорност на техни членове, петнящи името на професиите, замесвайки се в престъпленията против собствеността, като включително поискат законодателни промени. (това също е много сериозен проблем и досега, вж. кореспонденцията ми с Нотариалната камара)

8. Предлагат на Министерството на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура и Националната следствена служба да създадат организация и предвидят средства за осъществяване на дейност по обучение и квалификация на прокурорите, следователите и разследващите полицаи по престъпленията против собствеността и свързаната с тях гражданскоправна материя.

9. Правните неправителствени организации с участие на медиите, след изтичане на шест месеца, да анализират състоянието на проблемите, направените промени и извършеното от съответните държавни органи и организации по предложенията на конференцията, в рамките на нарочна среща.

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
снимков материал от Конференцията:

Владислав Славов, Георги Първанов и Илонка Райчинова

Георги Първанов и Владислав Славов

На преден план - Сабрие Сапунджиева, Димитър Танев, Румен Георгиев,
Цветанка Спасова и Дешка Рачевец

ОТЗИВИ В МЕДИИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:
MEDIAPOOL.BG (ако линкът не се отваря, натисни тук)

БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН ПОРТАЛ В ЧИКАГО (линкът не работи)

НЮЗ.БГ (ако линкът не се отваря, натисни тук)

СТАНДАРТ (линкът не работи)-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/974

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.