Юристи алармират: Законът не пази собствеността

Юристи алармират: Законът не пази собствеността

Автор:

Имотните измами надвишават по стойност битовите престъпления. Това е един от изводите, които се налага сред професионалистите.

Според заместник председателя на Съюза на юристите Йосиф Герон в България има имотна мафия, която се подпомага от нотариуси и адвокати. Герон каза това на конференция, посветена на имотните измами.

Той бе категоричен, че действащото законодателство толерира имотните измами, като те вече са надминали по размер битовите престъпления и засягат както физическите, така и юридическите лица, включително и чуждестранни.

"Ако на това не се противодейства, сега и веднага, може да се наложи разбирането, че над имотните измами е поставен чадър", предупреди Герон.

Според него наказателната политика не просто не изпълнява превантивните и наказателните си функции, а стимулира посегателството върху собствеността.

Да се приведе наказателното законодателство към конституционно записаната гаранция върху неприкосновеността на собствеността. За това призова специалният гост на форума президента Георги Първанов.

Според президента стабилизирането на икономиката на базата на ясни отношения на собственост е абсолютна предпоставка за социален напредък, за продължаването на демократичния процес, за усъвършенстване на всички области на обществения живот.

Георги Първанов посочи, че Конституцията изисква и са въведени съответните законови механизми срещу злоупотреба с монополизъм, нелоялна конкуренция и гаранция за защита на интересите.
Създадена е и законова закрила на инвестициите у нас, но все още липсва комплекс от законодателни и подзаконови актове, които за запълнят празнотите в нормативната уредба.

Конференцията "Имотни измами - проблеми и противодействие" си поставя задачата да постигне максимално взаимодействие между всички държавни институции за решаване на проблемите с имотните измами с предложения и с нови законодателни решения, които ще се отразят в заключителен документ.

Форумът се организира от Съюза на юристите в България и от Министерство на правосъдието със съдействието на Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата, Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара и "АПИС - България". 

Коментар:

31.10.2008
Юристите да внимават, че ако имаме закони, които защитават собствеността, поне 30% от гражданските дела ще отпаднат и по-некадърните ще останат без работа.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/976

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.