Имотната мафия в България се подпомага от юристи

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Имотната мафия в България се подпомага от юристи

18:18 | 31 октомври 2008 | 38 коментара

В България има имотна мафия, която се подпомага от нотариуси и адвокати. Това заяви заместник-председателят на Съюза на юристите Йосиф Герон в петък на конференция по проблемите на измамите с недвижима собственост. Според него действащото законодателство толерира този вид далавери. Същото мнение изказа и президентът Георги Първанов, който присъства на форума.

Този вид криминални дейния вече надминават по численост битовите престъпления. Измамите с имот засягат физически и юридически, включително и чуждестранни лица.

Според Герон, ако не се вземат конкретни мерки в най-скоро време, ще надделее изводът, че над имотните измами е поставен чадър. Той смята, че наказателната политика на държавата стимулира посегателството върху собствеността. Президентът на свой ред призова да се приведе наказателното законодателство към конституционно записаната гаранция за неприкосновеност на частната собственост. Първанов смята, че липсва цялостна оценка и правен анализ на законодателството, свързано със собствеността на гражданите и юридическите лица.

По-високи наказания, достъп на нотариусите до база данни на МВР и бързо производство са част от мерките, които обсъждат за справяне с проблема нотариуси, адвокати, прокурори, съдии, дознатели и експерти.

Съюзът на юристите в България предлага промени в нормативни актове, за да се предотвратят измамите с имоти. Идеята е МС, Министерството на правосъдието и МВР да създадат съвместна работна група с участието и на неправителствени организации за изготвяне на други спешни промени в НК.

Една от мерките е ограничаване на кръга от лица, които могат да бъдат пълномощници по вещно-правни сделки - издаване и архивиране на официални документи като пълномощни, скици, удостоверения за наследници.

-

Коментари:

-

Проблемът тук и навсякъде не е в лошата нормативна уредба, а в нежеланието на правоприлагащите органи да си вършат работата.

Съдопроизводството също подпомага имотната мафия. Не може едно дело да се влачи 10 години!

-

Нотариусът е първото сито, през което минава всяка прехвърлителна сделка. Следващото /което би трябвало да е най-ситно/ е съдията по вписванията, който следва да огледа всички документи много внимателно, да проследи историята на съответния имот, като най-важното е да провери дали този, който се разпорежда с имота е наистина негов собственик. След като установи, че всичко е наред той се разпорежда сделката да бъде вписана. (така би трябвало да е, но ВКС взе предпазни мерки срещу второто сито /най-ситното/, като излезе с Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г. В това ТР се казва, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона. - вж. тук, тук и тук)

-

 

При измама, която се изразява в продажба на чужд имот се тръгва от самото начало стъпка по стъпка: 1. Кой и защо е издал на несобственик скица и данъчна оценка? Ако е издадена правомерно на пълномощник - кой нотариус е заверил пълномощното и дали заверката не е направена неприсъствено?; 2. Дали нотариусът не си е затворил очите при явни недостатъци и липси в представените пред него документи?; 3. Защо съдията по вписванията е вписал сделка, след като е установил, че прехвърлителя не е собственик на имота или ако има в него някаква идеална част, той се разпорежда с част по-голяма от неговия дял в собствеността?. Лесно и бързо може да се разплете чорапът, всичко е придружено с документи и нотариални заверки, под които стоят определени имена на служители и физически лица. Тогава защо имотната мафия процъфтява и продължава безнаказано да отнема собствеността на хората? (Защо ли? Ами защото магистратите са некомпетентни - вж За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати)

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/975

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.