ПРОКУРОР МАРКОВИЧ ЗА ДВАТА НОТАРИАЛНИ АКТА ОТ МАРТ 2013

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

-

Становището на прокурора е налично в постановление от 13.01.2015 (стр. 2):

"В хода на разследването по воденото досъдебно производство са били събрани достатъчно факти и обстоятелства затова, че издадените Нотариалните актове са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали."

Коментар. Прокурорът греши. Нотариалният акт задължително трябва да бъде истински по см. на чл. 93, т. 6 от НК (да е подписан от нотариуса, който го е издал), за да може да се разглежда съдържанието му и да се определи, дали е вярно или невярно (лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82) По-нататък прокурорът твърди, че нотариалните актове "отразяват действителна воля на издателя". И тук греши. Нотариалният акт отразява волята на страните, а не на издателя. Накрая прокурорът завършва с още едно погрешно твърдение - "самия издател са именно лицата, които са ги подписали". Издателят на нотариалния акт е единствено нотариусът. Това е така, тъй като нотариалният акт е официален удостоверителен документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК, какъвто се издава само от длъжностно лице по см. на чл. 93, т.1 от НК. Никой друг, освен нотариуса, няма право да издава нотариален акт.

-

Материали за нотариалното производство

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1313

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.