Френско-български семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Проблеми с решенията на ПК

-

Публ. в този блог на 25.09.2017

Р. Стоянова

-

Докладите от Френско-българския семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016 г. - публикувани в PDF

-

Първият от публикуваните доклади е на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот" и е изнесен от Димитър Танев, предс. на Нот. камара. В доклада се  съдържат три важни за нашия случай информации:

1. Българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нотариален акт, ако актът на праводателя не е вписан - вж отблизо този текст  от доклада

        А в нашия случай Иванов 007 е съставил два нот. акта по невписани решения на ПК и категорично е заявил пред разследващите, че не е имало никакви пречки за изповядване на сделките - нещо, което изтъкна и пред Валя Ахчиева в предаването "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" (Открито, 21.07.2016). Вж Документите, с които е извършена имотната измама (няма нито един редовен)         

-

2. Българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК - вж отблизо този текст  от доклада

       Това кореспондира с написаното в статията ми "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?" (вярно е, но само за тези, въз основа на които не е издаден КНА): "Следователно всеки нотариус трябва да има едно наум, че с голяма вероятност за всяко решение на ПК, издадено преди 01.01.2001 г., може да има вписан КНА по чл.483, ал.1 ГПК (отм.) - точно като КНА на майка ми. И да знаят, че с вписването на такъв КНА невписаното решение на ПК, въз основа на което е издаден, вече няма силата на КНА"

-

3. Повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост - вж отблизо този текст от доклада 

      Това кореспондира с написаното в статията ми "Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?" (не е, защото не е законосъобразен документ). А в нашия случай нотариус Иванов 007 дори не е видял оригиналните решения, които съхраняваме, а се е "уверил" в собствеността на майка ми от неподписани и неподпечатани разпечатки от базата данни на земед. служба. Вж Документите, с които е извършена имотната измама (няма нито един редовен)          

 

-

Из "Слово на Председателя на Нотариалната камара на Република България Димитър Танев"

https://www.notary-chamber.org/files/buletin_3-08.pdf

стр. 13

През 2003 г. бе променен ЗННД именно по инициатива на самите нотариуси. Промяната бе вследствие изискванията на Международния съюз на Латинския нотариат устройственият ни закон да отговаря на принципите му. Въведен бе държавен контрол върху нотариалната дейност, статутът на инспектор-нотариусите, въведени бяха допълнителни изисквания за стаж и полагане на изпит за помощник-нотариусите. Аз лично не знам представители на друга свободна професия сами да предизвикат и реализират допълнителен контрол и отговорности при упражняването на занаята си.

-

Реституцията и приватизацията на недвижими имоти накараха нотариусите от големите градове да боравят с десетки документи, докато изградят сложната конструкция на собствеността. Възстановяване на собствеността върху земеделските земи се извърши с решаващата роля на нотариусите от тези райони. За един кратък период колегите издадоха стотици хиляди нотариални актове (за символични такси). Констативните актове бяха издадени на основание решение на органи към общините (поземлени комисии). Нотариусите поеха юридическата задача и отговорност да облекат в нотариална форма, да установят идентичност, наследствени права по документи, повечето от които нямаха елементарни белези на официален акт за собственост. Друг

термин освен „историческа заслуга" не приляга на приноса на тези колеги към съвременната правна история на страната.

-

стр. 37

-

Г-н Жан Франсоа Амбер - френски нотариус, направи паралел между нотариатите при двете правни системи - англосаксонската и континенталната, като обоснова становището си, че втората дава многократно по-големи гаранции за правната сигурност на гражданите. При англосаксонската достъпът до професията е свободен, контролът върху сделките се осъществява постфактум, вече от съда. При континенталната - контролът се извършва своевременно, още при сключването на сделката от нотариуса, който е достатъчно компетентен да информира страните за съдържанието и последиците на сделката и да ги предпази от неблагоприятно нейно развитие. Средните разходи по един съдебен процес, възникнал поради това, че по сделката не се е намесил нотариус в Англия, са около 12 хил. лири. Според него една от причините за банковата и финансова криза в САЩ е прекалената либерализация на пазара. Явно липсата на подходящ контрол отново се обръща във вреда на потребителите. Критериите, по които следва да се избере предпочитаната правна система, са сигурност, стабилност, предвидимост и при тях безспорно се налага континенталната.

-

стр. 40

-

"нотариусът е компетентен юрист, който носи отговорност и консултира всеки гражданин. Той изложи становището, че държавата делегира на нотариуса правото да изготвя документи, на които самата държава има доверие. По тази причина достъпът до нотариалната професия трябва да е под контрола на държавата."

-

Професионалното усъвършенстване като цяло е оставено в ръцете на самите нотариуси - в повечето страни-докладчици няма задължително изискване за посещаване на професионални курсове, свързани с постоянно изменящото се законодателство и технологии. Изключение правят Испания, където по отношение на прането на пари и организираната престъпност има строги правила и е задължително нотариусите да участват в „онлайн" курсове по тези теми, и Словения, където има задължителни семинари на теми, свързани с новите технологии.

-

стр. 41

-

"главният докладчик по темата г-н Жан Пол Дьокор спомена, че латинската правна система дава приоритет на правната сигурност, а без нея настъпва законът на джунглата"

-

По третата тема, касаеща наказателната отговорност на нотариуса, различните законодателства като цяло предвиждат такава да им се търси, както на всички подобни публични длъжности. Може да се търси и гражданска отговорност, но в страни като например Гърция и Турция няма задължителна застраховка на нотариуса.

-

"Всички докладващи се обединиха около мнението, че прецизният и ефективен нотариус е винаги от полза на обществото. Д-р Едуардо Галино заяви в откриващата си реч, че нотариусите осъществяват „превантивно правосъдие" като извършват актове, които премахват нуждата да се стига до съдебни дела."

 

 -

 

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Проблеми с решенията на ПК

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1336

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.