Декларация, приета на Национална кръгла маса „Имотни измами" - 17 юни 2011 г. , София

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
„ИМОТНИ ИЗМАМИ" - 17 ЮНИ 2011 г. , София

Източник: http://www.sub.bg/deinost_dekl.htm

-            Участниците във форума установиха, че за периода от приемането на   Декларацията на Националната конференция „Имотни измами - проблеми и противодейстие" на 31 октомври 2008 г. до провеждането на Кръглата маса на 17 юни 2011 г.  са предприети редица мерки от компетентните органи и организации за предотвратяване на имотните измами, но до прелом в криминогенната обстановка все още не се е стигнало. Заслужава да се отбележи направеното от Министерство на правосъдието за внасяне на проект за изменение на чл. 212 от НК, както и експедитивното му приемане от Народното събрание.
            Добро развитие на усилията за противодействие на имотните измами е осигуряването на достъп на нотариусите до Националната база данни „Население" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи. Следва високо да се оцени и активността на Нотариалната камара, която създаде нетърпимост към нотариуси, замесени в измами с недвижими имоти, както и превантивната й дейност съвместно с МВР и МРРБ и създаването на Единна информационна система за пълномощни за разпореждане с недвижими имоти и оттегляне на такива пълномощни и на Единна информационна система за нотариалните и саморъчни завещания от 1998 г. досега.               

          Принос в предотвратяване на имотните измами има и въведеното ограничаване на плащанията в брой.
           Особено важна роля играят медиите, които през периода активно отразяваха проблемите. Независимо от това те не оправдаха докрай очакванията за аналитичност и обществен контрол върху  изпълнението и неизпълнението на приетата Декларация като по този начин да осъществяват и контрол на четвъртата власт.
            Кръглата маса констатира, че редица от мерките, заложени в Декларацията все още не са изпълнени или са изпълнени частично. За продължаване на активното противодействие срещу имотните измами и за подобряване дейността на Министерството на правосъдието, Mинистерството на вътрешните работи, правораздавателните органи и  Прокуратурата на РБ предлагаме:
          1. Министерство на правосъдието да активира дейността на създадената Работна група за законодателни промени за противодейстие на имотните измами и съвместно с Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на РБ и неправителствените организации да предприемат следното:
           Да възложи на създадената Работна група да подготви промени в Наказателния кодекс, с които  
           а) да се допълни уредбата на чл. 212 от НК (изпълнено - вж книгата на проф. д-р Петър Раймундов от 2013 г. Документни измотни измами, бел. моя, Р.С.)
           б) да се обсъди промяна в чл. 323 от НК срещу незаконно завземане на чужд имот;
           в) да се приемат други спешни промени в НК в следния смисъл:
               - да се предвидят като квалифицирани съставомерни деяния различните видове посегателства върху недвижимо имущество - снабдяване с документи за собственост чрез използване на неистински лични карти, пълномощни, завещания, предварителни договори, декларации и др., чрез обстоятелствени проверки.
               В съответствие с предлаганите промени в букви „а, „б" и „в" да се предвидят и съответни изменения в Закона за собствеността, ГПК - Глава „Бързо производство" и други граждански закони.
               2. Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на РБ, съвместно с Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и неправителствени организации да анализират и инициират промени в гражданското законодателство с цел:
              а) ускоряване производството по граждански дела, по които има престъпен елемент по собствеността с недвижими имоти;
               б) ограничаване кръга на лицата, които могат да бъдат пълномощници по вещно-правни сделки с недвижими имоти;
              в) регламентиране създаване на документ-извлечение от титулите за собственост, заместващ нотариалния акт, който да се представя в случаи извън вещно-правните сделки;
             г) издаването и архивирането на официални документи, съотносими към разпоредителните сделки с недвижими имоти и др., а именно пълномощни, скици и удостоверения за наследници и др.;
             д)  промяна в чл. 589, ал. 2, изр. 2 от ГПК досежно заверката на подписите върху пълномощни за разпореждане с имоти като се добави, че „нотариусът е длъжен да прочете текста на пълномощното";
            е) осъвременяване на правната уредба на обстоятелствените проверки и на саморъчните завещания;
            ж) да се създаде отделен регистър на предварителните договори и на т.нар. последно пълномощно на възрастни и социално слаби хора;
           з) приемане на концептуална правна рамка за създаване на Депозитна каса, гарантираща достоверността на плащанията по сделки с недвижими имоти;
            и) осигуряване на контролиран и разрешителен достъп до регистрите на Службата по вписванията;
            й) осигуряване вписване на нотариални актове чрез отдалечен достъп до входящия регистър на Службата по вписванията, с оглед прекратяване възможността за вписване на фалшиви актове;
           к) промени в Закона за кадастъра и имотния регистър с оглед защита на правната сигурност;
          л) да се преразгледа и уреди подробно спирането на охранителното производство по чл. 536 от ГПК с оглед предотвратяване опитите за имотни измами;
          м) да се усъвършенства уредбата на чл. 537 от ГПК, която да активизира дейността на прокуратурата при висящ процес;
          н) въвеждане на таксови марки.
        3. Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на РБ и Националната следствена служба да разработят целеви програми за противодействие на престъпността, свързана с имотните измами.
       4. Прокуратурата на РБ да повиши взискателността си и да активизира дейността си по отношение на разследване и преследване на престъпността, свързана с недвижимите имоти, за което да се разработи и приеме от ВКП  методика за разследване на този вид престъпления.
      5.  Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона.
     6. Съдилищата да сигнализират съответната прокуратура за образуване на наказателните производства в случаите на констатирани подправени документи и лъжесвидетелство.
     7. Министерството на вътрешните работи, Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба да създадат организация и предвидят средства за осъществяване на дейност по обучение и квалификация на прокурорите, следователите и разследващите полицаи по престъпленията против собствеността и свързаната с тях гражданскоправна материя.
     8. Правните неправителствени организации с участие на медиите, след изтичане на период от една година, да анализират състоянието на проблемите, направените промени и извършеното от съответните държавни органи и организации по предложенията на Кръглата маса, в рамките на нарочна среща.
 
             Декларацията е приета единодушно от представителите на следните органи и неправителствени и други организации: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Софийска апелативна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Районен съд гр.Варна, Окръжна прокуратура гр. Габрово, Национална агенция по приходите, Нотариална камара, Камара на частните съдебни изпълнители, Съюз на юристите в България, Асоциация на прокурорите, Асоциация на съдиите по вписванията, Национален съюз на юрисконсултите, Център за изследване на демокрацията.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/842

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.