09.01.2018 От ГФ

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от  Кореспонденция с ГФ

-

Subject: RE: манипулирана информация
Date: Tue, 9 Jan 2018 10:07:42 +0000
From: G F <gf@gfund.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>Уважаема госпожо Стоянова,

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос с електронна поща от 04.01.2018 г. Ви уведомяваме, че в данните, съдържащи се в предоставената Ви информация относно разглежданото ПТП, не са налице изменения във файла предоставен ни от застрахователната компания, касаещ протокола за ПТП. Посочената дата на редакция на файла касае подаване на данни по претенцията от застрахователя в ИЦ към ГФ съответно се отразява във данните на този застраховател.

 

С уважение,

 

Стефан Стоилков                          Борислав Михайлов

Изпълнителен директор          Изпълнителен директор и

                                                               Председател на УС на ГФ

-

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от  Кореспонденция с ГФ

-

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1475

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.