ДаллБогг иска обявяване нищожност на застр. "Гражданска отговорност" поради заобикаляне на закона

И най-често я получава! Да видим как и защо...

-

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

-

 

Публ. на 16.01.2018

Р. Стоянова

-

Доскоро главният иск на ДаллБогг беше "поради липса на съгласие и/или представителната власт", но съдиите се усетиха, че ищецът няма право да оспорва подписа на ответника - ТР 5/14 на ВКС от 12.12.2016, затова се ориентираха към обявяване на нищожност "поради заобикаляне на закона и добрите нрави". Тук ще се опитам да покажа, че и този иск издиша.

-

Започвам с формулировката на иска, налична в множеството еднотипни искови молби, които ДаллБогг разпраща до съдилищата в цялата страна.

-

В ИМ срещу "мен":
"Твърдим, че ответникът извършва следната забранена и заобикаляща закона „услуга": изнасянето в „застрахован вид" в Румъния, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност", на румънски автомобили с цел избягване на много по-високите по размер премии и еко-такси в северната ни съседка, посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Дейността на ответника няма за цел печалба чрез покупка и продажба на автомобили, а неправомерно извличане на облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост с пряка цел прикриване на действителните правоимащи лица - граждани на други държави, които са действителните собственици на автомобилите и спестяването им на разходи и такси в Румъния при регистриране на МПС. Тази порочна практика уврежда не само повереното ми дружество, но и всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България и Румъния като цяло. На пресичането й със силата на присъдено нещо (res judicata) се базира интересът ни от подаването на настоящата искова молба.
   Твърдим, че собствеността и владението върху автомобила - обект на застрахователния договор, безконтролно и многократно са прехвърляни с цел създаване на заблуда пред българските органи и пред застрахователя за реалния собственик, респ. държател, а оттам и за евентуалната задължително необходима преценка на риска от щети. Сключването па абсолютно симулативни сделки и злоупотребата с право на застрахователна закрила са съществена част от действията на подставеното лице (ответникът) - привидно застрахован, с по-нататъшната и реализирана цел: пълно избягване па плащане на дължимите по - високи размери на данъци и (еко)такси, както и на застрахователни премии, дължими в държавата по местонахождението (адресната регистрация) на действителния собственик, най-често Румъния. Считаме, че това поведение е класически пример за злоупотреба с право, чрез която се заобикаля закона."

-
В други искови молби (преразказани в съдебни решения)

-

"... ответникът извършва забранена и заобикаляща закона „услуга" - изнасянето в „застрахован вид" в Р., със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност" на румънски автомобили с цел избягване на много по-високите по размер премии и еко такси в северната ни съседка посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Ищецът поддържа, че тази практика уврежда неговите интереси, както и тези на всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България и Р."

-

"... поради заобикаляне на закона - ответникът придобива привидно процесното МПС с цел да набави за себе си и за трети лица неправомерна облага - избягвайки данъчно облагане в Италия и сериозна ощетяване на българския застраховател; поради накърняване на добрите нрави - действията на ответната страна, с цел извличане на облаги за себе си и трети лица, като се спестят значителни по размер данъци и такси, дължими в Италия."

-
"По отношение на иска с правно основание чл.26, ал.1, пр.2 от ЗЗД - заобикаляне на закона, се сочи, че когато ответникът придобива привидно собственост върху МПС с цел да набави неправомерна облага за себе си и за трети лица - румънски граждани, спомагайки по този начин избягването на данъчно облагане в РР и сериозно ощетяване на българския застраховател, заобикаля закона, като преследва една забранена цел, чрез привидно правомерни средства."

-

ДаллБогг обикновено получава исканото поради невежеството на нашите съдии в областта на застрах. право, но има и няколко съдебни решения, с които се отхвърлят всички искове на ДаллБогг (браво на тези няколко съдии! и жалко, че се броят на пръстите на едната ръка), като конкретно по иска "поради заобикаляне на закона и добрите нрави", произнасянията гласят:
-
"По делото останаха недоказани и твърденията на ищеца за заобикаляне на закона от страна на ответника, с цел да набави неправомерна облага за себе си и за трети лица - румънски граждани."
-

"Исковете за нищожност на договора поради противоречие със закона и със добрите нрави и поради заобикалянето му са неоснователни. В исковата молба се излагат пространни доводи за практикуваната от ответника дейност по закупуването на леки автомобили на негово име и предоставянето им на румънски граждани. Законността на тази дейност обаче няма отношение към валидността на процесния договор за застраховка. Договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" се сключва задължително по силата на закона за това сключването му по начало не може да нарушава закона ако липсват нарушения на конкретни разпоредби регулиращи застрахователното правоотношение. Нарушенията в дейността по придобиването на автомобила не се отразяват на действителността на договора за застраховка."

-

"Договорът за застраховка е от категорията на сделките, включени в чл.1, ал.1 от ТЗ - т.н. „ абсолютни търговски сделки „, чийто характер произтича от изричната норма на чл.286, ал.2 от ТЗ, т.е. договорът се сключва задължително по силата на закона.Задължението да сключат гражданска отговорност е адресирано до собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на МПС, т.е. кръгът на легитимираните лица е максимално разширен, предвид обществено значимата функция на този вид застрахователен договор.Обект на застраховане е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или ползването на МПС.Застраховано лице не е само това, което сключва договора, а собственикът, ползвателят и държателят на МПС, относно което е налице валидно сключен договор, както и всяко друго лице, което извършва действия по управление / ползване / на това МПС на законно основание.От значение за изпълнението на предназначението на договора за застраховка е не лицето, което го сключва, а конкретното МПС, спрямо което задължителната застраховка разпростира закрилата си, ако чрез него са увредени трети лица / Решение №25 от 24.07.2017г. на ВКС по т.д. №3135/2015г., II т.о. /.

Въпреки, че купувачът не е изпълнил задълженията си за регистрация на автомобила в  КАТ, този факт не се отразява върху правата му да го застрахова по риска „ ГО на автомобилистите „.

Застрахователния договор е формален, двустранен, консенсуален и възмезден, като сключването му се подчинява на правилата на общите разпоредби за сключването на договорите - чл.13 и чл.14 от ЗЗД.Това, което отличава застрахователния договор от другите договори е неговата двуфазност.Инициативата за сключване на договора е на застрахования, а застрахователят отправя оферта - покана, в която застрахователят поставя писмено въпроси на кандидата за застраховане, на които той трябва да даде отговор.На базата на дадените от кандидата за сключване на договора отговори за обстоятелствата имащи съществено значение за естеството и размера на риска, застрахователят преценява дали да сключи договора.Писменото предложение и писмените отговори стават по силата на чл.184, ал.2 от КЗ неразделна част от договора за застраховка.Постигнатото съгласие за сключването на застрахователния договор намира израз в издаването на застрахователна полица или друг документ, като писмената форма е форма за действителност на застрахователния договор и е доказателство за волеизявлението на страните по договора. Засрахователният риск е съществен елемент от застрахователното правоотношение, той е обективно съществуваща възможност от увреждане на определено имущество или неимуществено благо.В зависимост от вероятността да настъпи застрахователното събитие, от степента на риска, застрахователят определя размера на застрахователната премия, застрахователната сума, времетраенето на договора, поради което законът задължава кандидата за застраховане да обяви на застрахователя всички известни му обстоятелства, които имат съществено значение за естеството и размера на риска.Необявяването или премълчаването на обстоятелства, при наличието на които застрахователят не би сключил договор, ако е знаел за тях, както и извършените закононарушения във връзка с прехвърлянето на собствеността върху процесния автомобил, няма отношение към валидността на процесния договор."

-

"Искът за нищожност на договора поради противоречие със закона и със добрите нрави и поради заобикалянето му са неоснователни. В исковата молба се излагат пространни доводи за практикуваната от ответника дейност по закупуването на леки автомобили на негово име и предоставянето им на чуждестранни граждани. Законността на тази дейност обаче няма отношение към валидността на процесния договор за застраховка. Договорът за застраховка „*** на ***" се сключва задължително по силата на закона за това сключването му по начало не може да нарушава закона ако липсват нарушения на конкретни разпоредби регулиращи застрахователното правоотношение. Нарушенията в дейността по придобиването на автомобила не се отразяват на действителността на договора за застраховка."

" По иска с правно основание чл.26, ал.1, пр.2 от ЗЗД - нищожност поради заобикаляне на закона. Искът е неоснователен.
  Заобикалянето на закона се обосновава с твърдения, че посредством регистрирането на автомобила в страната и предаването му на трето лице-румънски гражданин, което го управлявало в Румъния, се увреждали както българските, така и румънските фискални интереси. Съдът намира, че доводи за нищожност, които се основават на твърдения за накърнени чужди права и то от категорията на публичните такива, включително фискалните интереси на чужди държави, са изцяло несъстоятелни дори само на това основание (арг. от чл.26, ал.2 от ГПК). Ищецът няма на разположение подобен популарен иск (actio popularis) за защита на публични, фискални интереси, какъвто е бил познат на римското право. Заплащането на премия в по-нисък размер от тази, която би била платена в Румъния също не съставлява основание за нищожност на застрахователния договор поради заобикаляне на закона. Както беше посочено, управлението на автомобила в тази страна не съставлява обстоятелство, което води до съществено изменение на риска - чл.480, ал.7 от КЗ. По тази причина за ищеца принципно не би възникнало право на премия в по-висок размер от получената, за да се твърди, че това право не е било реализирано поради заобикаляне на закона. Впрочем самият закон - чл.480, ал.5 от КЗ забранява на ищеца да изисква под каквато и да било форма допълнителна премия или доплащане на премия във връзка с покритие на гражданската отговорност на автомобилистите извън територията на страната и в рамките на територията на държавите, чиито национални бюра са членове на системата "Зелена карта". За пълнота следва да се отбележи, че повод за подобно оплакване биха имали румънските застрахователи, тъй като техни потенциални клиенти, използвайки описаната в исковата молба схема, сключват застрахователни договори с български застрахователи, включително с ищеца. С подобно увеличение на потока на евентуалните застраховани, от които ищецът събира премии, е свързано и носенето на свързаната с това отговорност пред третите увредени лица в резултат на ПТП с участие на застрахованите автомобили. Този резултат е проявление на общия правен принцип qui habet commode ferre debet onera (комуто ползите, нему и тежестите)"

-

 

Начало на блога

Обратно към ДаллБогг дела и измами

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1483

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.