23.01.2018 От ГФ

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от кореспонденция с ГФ

-

Subject: RE: отн. двете Ваши писма от 19.01.2017 във вр. с неверните данни за колата с рама VSSZZZ7MZ2V513470
Date: Tue, 23 Jan 2018 11:43:16 +0000
From: G F <gf@gfund.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>Уважаема госпожо Стоянова,

 

 

Във връзка с Ваше ел. писмо/23.01.2018 г., отново Ви уведомяваме, че  ИЦ към ГФ по повод този автомобил разполага с данните от въпросната застрахователна полица, която информация е подадена от застрахователя, издал полицата. Съгласно относимото законодателство Гаранционният фонд е единствено администратор на база данни и няма право да променя данни, чийто източник е застраховател. Само застраховател може да променя/изменя подадени от него данни за сключена застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

 

С уважение,

 Стефан Стоилков                          Борислав Михайлов

Изпълнителен директор               Изпълнителен директор и

                                                           Председател на УС на ГФ

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1493

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.