23.01.2018 До ГФ - във вр. с неверните данни за колата с рама VSSZZZ7MZ2V513470

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от кореспонденция с ГФ

-

Subject: Re: отн. двете Ваши писма от 19.01.2017 във вр. с неверните данни за колата с рама VSSZZZ7MZ2V513470
Date: Tue, 23 Jan 2018 21:35:59 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: G F <gf@gfund.bg>Уважаеми господа изп. директори на ГФ,

Пишете, че "Съгласно относимото законодателство Гаранционният фонд е единствено администратор на база данни и няма право да променя данни, чийто източник е застраховател. Само застраховател може да променя/изменя подадени от него данни за сключена застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите."

Бихте ли моля цитирали конкретен член от "относимото законодателство"?

На мен е известно следното относимо законодателство: Кодекс за застраховането, Правилник за устройството и дейността на ГФ, Наредба № Iв-991 от 2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Наредба № Iз-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните Работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния Фонд (загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г.), и Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защита на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането.

Но в нито един от гореизброените нормативни актове няма разпоредба в подкрепа на твърдението Ви. Точно обратното е, цитирам: 


Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защита на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането.


Събиране и обмен на данните във връзка с регистъра на МПС
Чл. 5. (1) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 1-13 и ал. 3 се предоставят от МВР във формат съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В съвместния протокол се определя и начинът за достъп при подаването на данните
(3) Данните по ал. 1 се актуализират, като най-малко един път дневно по електронен път чрез защитен канал от МВР на Гаранционния фонд се предоставят данни за превозни средства, за които в предходния работен ден е:
1. изпълнена първоначална регистрация;
2. изпълнена промяна в регистрацията, или
3. прекратена регистрацията.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях, като не предоставя правата си на трети лица извън нормативно определените случаи.

              Забележка. Данните, с които разполагате за регистрацията на колата с номер на рама VSSZZZ7MZ2V513470, са Ви предоставени директно от МВР, а не от ДаллБогг, следователно знаете много добре какво е името на собственика на колата и какъв е адресът му. Не Ви карам да ми казвате кой е и къде живее, а просто да отговорите, че не е фантомът от Росеново с моето ЕГН.  


КЗ
Чл. 571. (1) Гаранционният фонд изгражда и поддържа Информационен център, в който води електронни регистри [...]
(4) Съдържанието, обхватът и форматът на данните по ал. 1, редът за тяхното събиране, обработка, съхранение и защита и условията и редът за регистрация и предоставяне на достъп до тях се определят със съвместна наредба на комисията (КФН, бел. моя), министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като при изработването и се взема предвид и становището на Гаранционния фонд.
(6) Застрахователите и бюрото по чл. 506 имат право на достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 4.
(7) Комисията (КФН, бел. моя), Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" имат право на пълен и безплатен достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 4.
(8) При обработката на лични данни в Информационния център на Гаранционният фонд прилага Закона за защита на личните данни.
     Забележка във вр. с ал. 8. Съгл. чл. 4 от ЗЛД, няма нито едно законово основание моето ЕГН да фигурира в какъвто и да е регистър на ИЦ на ГФ. Надявам се поне, че не сте го предоставяли на никого, т. к. това би застрашило правата и законните ми интереси - вж Глава четвърта от ЗЛД, 'Защита на личните данни" и чл. 34а, ал. 1 т. 3 ЗЛД: "Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване." До ден-два ще Ви изпратя официално запитване, дали сте предоставяли ЕГН-то ми на трети лица и молба да го заличите от базата си данни съгл. чл. 28а и чл. 29 ЗЛД.

КЗ - Чл.572, ал. 2. Гаранционният фонд предоставя и сведения относно самоличността и адреса на собственика, обичайния водач или регистрирания държател на моторното превозно средство според документите за неговата регистрация. (а не според каквото изпрати застрахователят)

---

Правилник за устройството и дейността на ГФ

Чл. 36. (1) Информационният център поддържа регистър на:
3. данни от договорите за задължителна застраховка "Гражданска отговорност", от сертификатите "Зелена карта"  [...] относно [...] име/наименование и адрес/адрес на управление на собственика;

      
Чл. 38. (1) Информационният център предоставя на увреденото лице във връзка с правото му да получи обезщетение по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" следната информация:
(2) Информационният център предоставя и сведения за самоличността и адреса на собственика, обичайния водач или регистрирания държател на моторното превозно средство според документите за неговата регистрация

(5) Когато Информационният център не разполага с информация за самоличността или адреса на лицата по ал. 2, той я получава въз основа на писмено искане от застрахователя, който е сключил съответния застрахователен договор, или от компетентния държавен орган, който поддържа регистрите на собствениците на моторни превозни средства или на превозвачите.


Чл. 40. (1) За целите на поддържането на регистъра по чл. 36, ал. 1 Информационният център обменя информация с Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта по ред, определен с Наредба № Iв-991 от 2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
(2) Информационният център уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка.

       Забележка. Даллбогг не Ви е дал адреса, значи няма как да изпълните ал. 2 от чл. 40 на правилника си. E, аз ви го дадох - така, както се мъдри в копието от съмнителната полица, която няма никаква удостоверителна стойност дори в оригинал, тъй като е без специалния знак на ГФ (отрязък № 2 от стикера) и без подпис на брокера: с. Росеново, общ. Добрич-селска, ул. "Суха река" 5. Изпратих Ви и официалния отговор от кметство Росеново, че в селото не съществува улица "Суха река" 5, т.е. уведомих ви за документно престъпление. Сега Ви уведомявам и затова, че съгл. чл. 205 от НПК - "Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване" - сте длъжни да уведомите прокуратурата или МВР незабавно, щом узнаете за престъпление. От ноември м.г. ви моля да го направите, а Вие мълчите и увъртате. Искате да прикриете престъпление ли?

(3) (*) Информационният център предоставя ежеседмично на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи списък на моторните превозни средства, за които не са били представени доказателствата по ал. 2. [...].

и т.н. и т.н.

С оглед на всичко горе- и прежде-изложено, отново Ви моля да направите връзка с МВР, за да обмените данни съгл. Чл. 574 КЗ, ал. 1 и ал. 3, т. 1, букви а), и), к) и да се приключва с въпроса. Застрахователят Ви е предоставил непълни и неверни данни както за собственика на колата с номер на рама  VSSZZZ7MZ2V513470, така и за ПТП-то на 08.06.2017 с тази кола. Възможно е да сте имали точни данни от МВР, а ДаллБогг да се  е възползвал от правото си на достъп и да ги е манипулирал, за да избегне плащане на щетите. Хубавото е, че имате правомощия да допълните и коригирате тези данни.

Очаквам да ми отговорите, че вече сте обменили данни с МВР и сте установили, че името и адресът на собственика не са на фантома от Росеново с моето ЕГН и че няма нужда да Ви моля със специално писмо на хартия да заличите ЕГН-то ми от базата си данни.

С уважение,

Ренета от Варна, - 60-год. гражданка, измъчена от Вашето нежелание да разрешите един съвсем елементарен проблем

тел. 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Кореспонденцията ни от 02.11.2017 досега: http://softisbg.com/dannies_blog/10112017.html

Информация по "моя" случай от 25.10.2017 досега: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

Резюме. "ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Целта е съдът да прогласи нищожност на застрах. договор, обективиран в застрах. полица BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017, приложена към исковата молба. Моят случай не е единичен, а част от мащабна кампания на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на стотици, а може би и хиляди, застрахователни договори 'Гражданска отговорност". По този начин "ДаллБогг" смята, че се бори с "лавината от опити за застрахователни измами" (цитатът е от официално уведомително писмо от изп. дир. на "ДаллБогг", изпратено до мен на 27.10.2017). След близо три месеца без миг спокойствие за набедения ответник, става ясно, че посоченият в застрах. полица адрес на застрахования (ответника по делото) не съществува - документно престъпление. 

-

Начало на блога
 

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник и от кореспонденция с ГФ

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1494

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.