04.10.2017 До РП-Плевен - във вр. с несъстоялия се р-р с пр. Луканов

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

-

Subject: във вр.с неуспешния тел. р-р с пр. Луканов
Date: Wed, 4 Oct 2017 16:50:17 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, sp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bg, delovodstvo@ombudsman.bgДО: Пр. Луканов, наблюдаващ ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 по описа на РП-Плевен

КОПИЕ ДО: Горестоящи прокуратури и други компетентни органи (с молба за самосезиране и вземане на мерки - вж въпросите в "НАКРАТКО" в края на писмото)

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОР ЛУКАНОВ,

На 03.10.2017 следобед не успяхме да проведем разговор поради отказа Ви да го запиша (само моя глас). Не виждам причини за отказа Ви. За сравнение, на 15.05.2017 ми се обади апел. прокурор от ВТАП и съвсем спокойно, естествено бих казала, прие идеята за записа (пак така - само моя глас). Той ме увери, че в РП-Плевен се работи много сериозно по нашия случай и че предстои да бъда разпитана. На 26.05.2017 ми изпрати и ел. писмо (приложено), с което писмено потвърди, че по техни данни предстои да бъда разпитана и да се прецени предприемане на действия по привличане на обвиняеми лица.

Според мен, апелативният прокурор дава отличен пример за правилна комуникация между прокурор и пострадал.

Друг въпрос е, че данните на апел. прокуратура се оказаха неверни - и досега не съм разпитвана, а доколкото знам, не са предприемани и действия по привличане на обвиняеми лица. И трети, че с устни показания не се доказват факти, за които съществуват писмени документи. И четвърти, че се работи само по едната от двете сделки, а в нашия случай на имотна измама няма нито един изряден документ - и по двете сделки. И пети, че вече пета години липсва компетентна преценка на документацията. Прокурорът категорично отказва да извърши такава преценка. Стигна се дотам, ние да Ви поднасяме готови, разработени преценки и да цитираме компетентни становища, а Вие да мълчите. Преди повече от година и половина Съдът указа същото - преценка на документацията! Посочи и конкретните документи: нотариалните актове, "преписите" от решения на ПК и кметското пълномощно.

Ще Ви дам само един конкретен пример за работата по нашия случай - с пълномощното. Кметът е дал показания, че го е заверил под № 2. Прокурорът е описал показанията му, без да съобрази, че от 01.03.2008 г. заверката на пълномощно за продажба на имот е усложнена - заверяват се два еднообразни (еднакви, идентични) екземпляра с по две заверки върху всеки от тях - за подпис и за съдържание. Заверките се извеждат под поредни номера в регистъра за нотариални удостоверявания. Достатъчно е било прокурорът или следователят само да погледне кметския регистър (една разграфена тетрадка, водена на ръка), за да види, че в него липсва номер за заверка на съдържанието на пълномощното - нито под пореден, нито под непореден номер, нито под фамозния номер 2-А, изписан в ръкописния текст на двата екземпляра от ръката на братовчеда на лъжепълномощника уж под диктовката на кмета. Ако пък се поставят двата екземпляра един до друг и се мести поглед от единия подпис на упълномощителката към другия, веднага се вижда фрапантната разлика между двата. И в подписите на кмета има видими с просто око разлики. С една експертиза престъплението лъсва. В началото на октомври м. г. получихме копие от т.нар. втори "оригинал" от пълномощното (с фалшифицирания подпис) и копие от регистъра (с липсващия регистр. номер), и двете заверени от РП-Плевен и изпратени оттам.

Майка ми веднага уведоми набл. прокурор - със собственоръчно подписано писмо от 06.10.2016 - че подписът й е фалшифициран, че номерът за заверка на съдържанието на пълномощното не е изведен в регистъра и че даже ЕГН-то ѝ е сбъркано в изписаната от братовчеда заверка с измисления рег. № 2-А, като помоли да ѝ бъде изпратено копие от експертизата на подписа ѝ.

И до ден днешен копие от експертизата не ни е изпратено - цяла година вече. Вероятно няма и да ни се изпрати. Защото от тази експертиза ще стане ясно, че в РП-Плевен три години са разполагали с фалшифицирания подпис на пострадалата, без да го изследват. Експертизата, описана в постановлението от 2014 г. като извършена "на 2 бр. оригинално пълномощно" най-вероятно е извършена само на единия брой - с истинския подпис на майка ми, положен в дома ѝ на Галата, Варна. Фалшифицираният подпис е бил пъхнат в папките, напълно пренебрегнат от прокурори и следователи - пета година вече.
 
Около месец след шока от сблъсъка с ужасния факт, че фалшифицираният подпис на пострадалата е бил укриван в РП-Плевен три години, последва нов шок - от откритието, че в постановлението от 2014 г. е налична информация, макар и не в прав текст, за това, че при проверката на място на 12.09.2013  в кметството не е бил наличен никакъв втори екземпляр на пълномощното - нито с фалшифициран подпис, нито с истински. Не е бил наличен и т.нар. том I, в който уж се съхранявал вторият "оригинал". Наличен е бил само един регистър, по-точно една тетрадка, която дори не е разграфена по изискванията за водене на регистър за нотариални удостоверявания. От нея е направено копие с щемпел на РУП (град - не се чете), дата  12.09.2013 и подпис. Доста по-късно, при снемане на показания от кмета, той лично е бил предоставил т.нар. 2-ри "оригинал", който е бил приложен към материалите, заедно с донесените от кмета копия от декларациите по ДОПК и ЗННД, които дори нотариусите не съхраняват. Личното донасяне е описано в прокурорското постановление, а това, че е станало доста по-късно, става ясно, като се прочете, че копието от регистъра, иззето на 12.09.2013, е било приложено в първия том от материалите по ДП-то, а 2-рият "оригинал" от пълномощното - чак в четвъртия. Ние не бяхме забелязали тези важни подробности в постановлението от 2014 г. До есента на 2016 не бяхме забелязали дори и това, че в постановлението липсва описание на резултата от граф. експертиза на подписа на майка ми - нито върху единия "оригинал" на пълномощното, нито върху другия.

През ноември 2016 майка ми помоли за копие от протокола, с който от кметството е бил иззет т.нар. втори "оригинал" на пълномощното (с фалшифицирания ѝ подпис). И до ден днешен такова копие не ни е изпратено - близо година вече. Вероятно няма и да ни се изпрати. Защото такъв протокол няма. Ако изобщо има протокол от изземването на 12.09.2013, то в него ще пише, че е иззето само копие от регистъра за нотариални удостоверявания на кметството.
   
Това е само малка част от всички пропуски и грешки на разследването по нашия случай. Според мен, при работата си по нашия случай РП-Плевен е действала и все още действа като логистичен център на измамниците, отнели наследствените ни земи с непълен комплект неизрядни документи. Меко казано, неизрядни. Ние разполагаме с пълната документация от близо вековната история на земите си. Майка ми се беше снабдила с констативни нотариални актове, издадени на нейно име въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК. Единият ѝ КНА, от 1999, е за дългогодишно арендуваните ѝ ниви, а другият - от 2006, за гората ѝ. Забележително е как зад гърба ѝ, без нейно знание, всичките ѝ поземлени имоти са "продадени" без представяне на нотариалните ѝ актове и как пета година година вече прокуратурата мълчи по този въпрос, а нотариусът, който е "проверил" правото на собственост по липсващи документи за собственост, категорично твърди, че всички документи били изрядни. Думите за липсващите документи за собственост не са мои, а на председателя на Нотар. камара в предаването за нашия случай по БНТ 1, "Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016.

НОВО! На френско-българския семинар на нотариусите, проведен в Париж 1-3.12.2016, председателят на Нот. камара е изнесъл много интересен доклад на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот" В доклада се  съдържат три важни за нашия случай информации:

1. Българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нотариален акт, ако актът на праводателя не е вписан
        А в нашия случай Иванов 007 е съставил два нот. акта по невписани решения на ПК и категорично е заявил пред разследващите, че не е имало никакви пречки за изповядване на сделките - нещо, което изтъкна и пред Валя Ахчиева в предаването "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" (Открито, 21.07.2016). Вж също и Документите, с които е извършена имотната измама (няма нито един редовен):  http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html       


2. Българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК
       Това кореспондира с написаното в статията ми "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?" (вярно е, но само за решенията, въз основа на които не е издаден КНА - вж. ЗСПЗЗ, Преходни и заключителни разпоредби, § 23) Много малко юристи знаят, че решенията, въз основа на които е издаден КНА, нямат силата на КНА, понеже не го пише в чл. 14 и 17 на ЗСПЗЗ, а чак накрая, в ПЗР. В нашия случай, например, и нотариусът, и първият набл. прокурор, и окръжният, и апелативният, и върховният повтарят, че решенията, придружени със скица, имат силата на КНА. Очевидно не са запознати с продължението на тази  законова разпоредба. 


3. Повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост 
      Това кореспондира с написаното в статията ми "Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?": "Не е, защото не е законосъобразен документ." Много малко юристи знаят, какви са белезите на един акт за собственост (подсказка: трите имена на собственика, ЕГН, местоживеене, подписи, печати на издателя, при прехвърляне на собствеността - да е последният документ за собственост на праводателя и - непременно да е вписан преди издаване на нот. акт за прехвърлянето) Ако собственикът е починал след издаване на акта, се прилага у-ние за наследници. А не както при повечето решения на ПК - при живи собственици  се прилагат у-ния за наследници, защото решението е било издадено правно-неграмотно "на наследниците" без посочване на имената им. 


НАКРАТКО. Моля за писмен отговор на следните въпроси, както и за незабавни мерки за отстраняване на пропуските и грешките в разследването по нашия случай на имотна измама - ДП 2924/13, пр. 3624/13 по описа на  РП-Плевен:
1. Кога ще ни се изпрати граф. експертиза на подписа на пострадалата върху 2-та броя "оригинално" пълномощно (цяла година я чакаме)?
2. Кога ще ни се изпрати копие от протокола, с който от кметството е иззет т.нар. "оригинал" на пълномощното (близо година го чакаме)?
3. Защо се пренебрегват доказателства (констатация на Съда)?
4. Защо се тълкуват превратно (пак констатация на Съда)?
5. Защо още не е извършена преценка на събраните доказателства? Това е указание на Съда, а не мое искане. Според Съда, събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице. Констатациите и указанията на Съда, които са от началото на миналата година, а още не са взети предвид, още по-малко - изпълнени, 20-ти месец вече.
6. Защо се мълчи по резултатите от нашето собствено разследване? Пак ги изпращам като линк (ако линкът не се отваря, моля да ме уведомите)
7. Защо две години разследването не е мръднало - от второто прекратяване през юли 2015 досега? А преди това други две години се е движило в погрешна посока или общо 4 години и 4 месеца изгубено време досега, считано от датата на подаване на сигнала за имотна измама на 06.06.2013.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com


 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 бр. съгл. текста

1. Писмо, изпратено на 26.05.2017 от ВТАП до мен, в което пише, че по техни данни предстои да бъда разпитана и да се прецени предприемане на действия по привличане на обвиняеми лица. И до днес, 04.10.2017, още не съм разпитана. Само брат ми е разпитан в Хасково по делегация на 28.09.2017, а това, което той знае за измамата, го знае от мен.

2. Материали по нашето собствено разследване: Документите, с които е извършена имотната измама: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html - моля, натиснете линка или го копирайте и поставете в браузъра, за да се отвори страницата със същото заглави. Тук се съдържат готови преценки на документите за улеснение на Прокурора при изпълнение указанията на Съда. Цитирани са и становища на прокурори, съдии, както и на други компетентни лица.

Ето как изглеждат част от нашите материали - по кметския регистър (отделно имаме по пълномощното, по преписите от решения на ПК и по нотариалните актове):

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

БЕЛЕЖКИТЕ В PDF

(така са по-прегледни, макар че се губят линковете)

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към регистъра за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско

 

Вж целия кметски регистър: натисни тук (извинявам се, че копието е с много лошо качество, но така ми го изпратиха от РП-Плевен)

 

Резюме. Описани са грешките и пропуските на кмета при извеждане в регистъра на заверката на съдържанието на пълномощно с нотариално удостоверяване на подпис рег. № 2 и нотариално удостоверяване на съдържание рег. № 2-А, том I, акт №2 от 12.02.2013 на кметство с. Гороцвет, Разградско, с надеждата, че Прокуратурата ще прецени показанията му през разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от НПК, която позволява на свидетеля да не дава показания, които могат да го изобличат в престъпление (за самото пълномощно има отделни бележки).

***

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба №32 за архивите на нотариусите "Общият регистър е с хартиен формат А3 (80 г/м2 или повече) или А4 (80 г/м2 или повече), когато регистърът се води по електронен път и се изготвя по образец съгласно приложение № 1."

-

Ето как изглежда образецът съгласно приложение №1 към чл. 7, ал. 2 от Наредба №32 - натисни тук

-

А ето как изглежда регистърът за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско през 2013 г. - вижда се, че не отговаря на образеца (той всъщност представлява една разграфена тетрадка с вписвания на ръка):

Рег. № Дата Име, презиме, фамилия Вид документ Дата
(в последната графа се виждат някакви бележки по някои от другите заверки - цех, производство)

При вглеждане в този регистър - вж копието от него така, както ми го изпратиха от РП-Плевен- достатъчно ясно се виждат следните вписвания:

№ 1. 18.01.2013 Любена Петрова Петрова - пълномощно

№ 2. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - пълномощно

№ 3. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация

№ 4. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация

№ 5. 12.02.2013 Йорданка Дикова Найденова (майка ми) - декларация
№ 6. 12.03.2013 Фейме Алилова Мустафова - пълномощно
№ 7. 14.03.2013 Ресмие Юсуфова Рашидова - пълномощно

                   и т.н. до № 14 от 12.08.2013, който е последния номер на заверка към датата 12.09.2013, когато е направено копието от регистъра. Датата 12.09.2013 се вижда на щемпела "Вярно с оригинала", РУП гр. (не се чете).

                  Ясно се вижда, че на името на майка ми е изведено само "пълномощно" под №2 от 12.02.2013. Следващите номера - 3, 4 и 5 - са за декларациите.

                  От 01.03.2008 обаче не е достатъчно само едно извеждане на пълномощно. Изискват се две: eдното за заверката на подписа, а другото - за заверката на съдържанието на пълномощното, извършени едновременно (чл. 37 ЗЗД, Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.).

                  Най-вероятно през 2013 г. в кметство Гороцвет още не са знаели за изискванията от 01.03.2008 г. Никой в РП-Плевен не е проверявал, дали кметът на Гороцвет знае как се прави заверка на подпис и съдържание. За сравнение, по делото срещу кмета на с. Галиче Ценко Чоков са налични следните подробни показания - Решение на ОС-Враца от 11.04.2017 г.:

"Св.М.С.-Гл.специалист в Кметство с. Галиче е дала пояснения за утвърдената практика в Кметството и на подсъдимия във връзка с дейностите по изпълнението на заверките по ЗННД , последователността на действията на лицата по пълномощните,на кмета,практическата дейност по заверката с поставяне на щемпели,на подписи в тях,на печат и последващо вписване в регистрите.Което подчертава,че подс. Чоков е имал познания и придобит практически опит в осъществяване на тази дейност. На 09.09.2014 г. преди обяд подсъдимият в своя кабинет,в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г.,вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД."

            Копието от кметския регистър ни беше изпратено в края на септември 2016. Дотогава е стояло в материалите по "нашето" досъдебно производство цели три години, без никой да му обърне внимание. На 06.10.2016, майка ми изпрати собственоръчно подписано писмо до набл. прокурор с молба да обърне внимание на това, че в регистъра на кметството не е отразена заверката на съдържанието на пълномощното, но след половин година почина, без да получи отговор. След смъртта ѝ аз напомних, че очаквам отговор на писмото на майка си от 06.10.2016, но също не получих отговор. На 31.05.2017 изпратих жалба до ОП-Плевен, в която резюмирах в 5 точки някои въпроси, останали дълго време без отговор  От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен, с писмо от 13.06.2017  в срок от 3 дни да изпратят отговор на жалбоподателката (на мен), като уведомят и ОП-Плевен. Указаният 3-дневен срок изтече преди месец и половина, а отговор от РП-Плевен все още няма (пиша това на 01.08.2017, бел. моя, Р.С.)

NB! С писмото от 06.10.2016 майка ми лично уведоми прокурорa и за това, че подписът й върху екземпляра на пълномощното, съхраняван в РП-Плевен, е фалшифициран, като собственоръчно написа под фалшификата "Фалшив!(подпис, дата)" 

Истинският подпис върху екземпляра от архива на нотариуса:


NB! Майка ми беше учителка и до смъртта си запази своя сложен и устойчив подпис - тя винаги започваше с "й" (от първото си име, Йорданка), след което винаги изписваше "Найд" (от фамилното си име, Найденова) и накрая завършваше с характерен, уверен ченгел.

Това по-долу е фалшифицираният подпис на майка ми, съхраняван в РП-Плевен три години, без никой да му обърне внимание - няма дори графологична експертиза:


 

Тук майка ми се е подписала бавно, с трепереща, немощна ръка няколко месеца преди смъртта си, но подписът ѝ пак е нейният!

  

Извод. Мълчанието на РП-Плевен при уведомяване за такива сериозни неща говори, че там нещо не е наред. Предвид излезлите данни за окр. прокурор Димитър Захариев от Плевен, който движи с бандата на Куката и Бокса, евентуален натиск от бандити не е за изключване, още повече, че нашите земи са купени от Иво Бокса, дясната ръка на Куката.

Вж също: Бележки по двата екземпляра на пълномощното Материалът е в три части: бележки по обстоятелствата около упълномощаването, бележки по частния документ (пълномощното без нотариалната заверка е частен документ) и бележки по официалния документ (нотариалното удостоверяване е официален документ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В РП-Плевен твърдят, че нашият случай на имотна измама бил с изключително голяма фактическа и правна сложност. Аз няма да коментирам нищо, само ще цитирам адв. Хаджигенов в предаването "Как да се предпазим от имотни измами?" по bTV на 10.12.2016 г.: "Имотните измами са много лесни за хващане. Те са обичайно един, два, пет неистински документа, няма проблем със това. Това, което трябва да се направи, е да има смислена прокуратура, смислен орган, който да ги разследва, правилно да ги разследва тези деяния. Те, в общия случай, са с ниска правна сложност, т.е. не е нужно да си кой знае какъв гений."

ТЕЗИ БЕЛЕЖКИ СА СЪСТАВЕНИ на дата 01.08.2017 от Ренета Т. Стоянова, пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка Йорданка Дикова Найденова от гр. Варна, починала на 84-год.възраст през 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване в РП-Плевен.

 -

Обратни разписки

04.10.2017,  16:52 - от ВТАП

04.10.2017,16:53 - от МП

04.10.2017,16:54 - от ОП

05.10.2017, 08:32 - от ВКП

05.10.2017, 08:37 - от РП-Плевен

Subject:     Прочетени: във вр.с неуспешния тел. р-р с пр. Луканов
Date:     Thu, 5 Oct 2017 08:37:30 +0300
From:     RP Pleven <rp@pl.prb.bg>
To:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
-
Това е разписка за писмото, което изпратихте до
<rp@pl.prb.bg>; <op@pl.prb.bg>; <ap_vt@vt.prb.bg>; <vkp@prb.bg>; <office_gp@prb.bg>; <prb@prb.bg>; <prbcont@prb.bg>; <sp@prb.bg>; <vss@vss.justice.bg>; <ivss@inspectoratvss.bg>; <comm-rep-sof@ec.europa.eu>; <priemna@parliament.bg>; <infocenter@parliament.bg>; <priemna@justice.government.bg>; <delovodstvo@ombudsman.bg> в 4.10.2017 г. 16:50 ч.
-
Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 5.10.2017 г. 08:37 ч.

-
Final-Recipient: rfc822;rennie@softisbg.com
Original-Message-ID: <29f566f5-e576-f755-b6df-c6dd0b83ad01@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-

05.10.2017, 08:42 - от НС

05.10.2017, 09:34 - от ПРБ (и препратено на РП-Плевен)

05.10.2017, 10:52 - от Омбудсман

05.10.2017, 16:54 - от Представителство на ЕК в София

06.10.2017, 09:09 - от ВСС-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1344

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.