02.10.2017 До к-т Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. - във връзка с тел. обаждане от ДАНС

Начало на блога
Това писмо е част от Кореспонденция с Главен прокурор

-

Subject: във вр. с тел. обаждане от ДАНС
Date: Mon, 2 Oct 2017 16:44:55 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: office_gp@prb.bg, dans@dans.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, COMM-REP-SOF@ec.europa.euДО: Кабинета на Главния прокурор

КОПИЕ ДО: ДАНС и други компетентни органи


УВАЖАЕМИ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА,

Днес следобед непознато лице, представящо се за Стоян Лечев от ДАНС, ме потърси от моб. тел. 0886874076 на стац. ми тел. 052988600. Каза, че е във връзка с моя жалба до Главния прокурор "относно едни неща на РП-Плевен", по която имало образувана прокурорска преписка, но не знаеше нито от коя дата е жалбата ми до Главния прокурор, нито къде и каква преписка е образувана. Попитах го дали има ли нещо против да включа разговора ни на запис, тъй като е много сериозен. Отговори "Амии, имам, честно казано, лек ден" и затвори.

Бихте ли, моля, ме уведомили писмено, дали съществува такова лице  в ДАНС и ако съществува, дали ме е търсило от моб. телефон на 02.10.2017? Предполагам, че е опит за телефонна измама, понеже се изразяваше много непрофесионално.

Използвам случая да помоля за информация, къде се намира сигналът ми до кабинета на Главния прокурор от 13.07.2017 г. (приложен) и какво е движението по преписката, образувана във връзка с него? Прилагам обратната ел. разписка за получаването на сигнала в кабинета на Главния прокурор, върната по ел. път същия ден. Нямам информация за номера на преписката. Изобщо от 13.07.2017 досега нямам никаква информация за съдбата на сигнала ми от 13.07.2017.

Описаното положение в РП-Плевен не се е променило по никакъв начин от юли досега - пази се пълно мълчание, укриват се писмени доказателства (по-точно се пренебрегват, по думите на Съда) и не се изпълняват нито исканията на пострадалата страна, нито указанията на горестоящите прокуратури и на Съда. Ние, от пострадалата страна, сме оказали пълно съдействие, като дори сме предоставили всички резултати от собственото си разследване, включващо и становища по нашия случай на прокурори, съдии и други компетентни лица.     

С уважение,

Ренета Т. Стоянова (пълните ми данни са в сигнала от 13.07.2017, приложен тук по-долу, непосредствено след текста "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текса")

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста

13.07.2017 До кабинета на Главния прокурор

Subject: сигнал за престъпление срещу правосъдието
Date: Thu, 13 Jul 2017 15:31:17 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: office_gp@prb.bg

Обратна разписка

Subject: Прочетени: сигнал за престъпление срещу правосъдието
Date: Thu, 13 Jul 2017 16:36:26 +0300
From: Офис ГП <office_gp@prb.bg>
To: 'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>Вашето съобщение

    До:  office_gp@prb.bg
    Относно:  сигнал за престъпление срещу правосъдието
    Изпратено:  7/13/2017 3:31 PM

беше прочетено на 7/13/2017 4:36 PM.

 

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;office_gp@prb.bg
Original-Message-ID: <62b6e1fa-f078-ea06-a4ac-39669dacb1f0@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-

ДО: КАБИНЕТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Сигнал за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен по ДП 2924/13 пр. 3624/13
от Ренета Т. Стоянова, гр. Варна (пълните ми данни са в края на сигнала)

ИЗЛОЖЕНИЕ

В РП-Плевен вече пета година разследват по наша жалба от юни 2013 за имотна измама, а още не са  направили графологична експертиза на подписа на пострадалата върху пълномощното от архива на кметството (или укриват резултата?), нито са установили Плевенският нотариус от какви документи за собственост се е уверил, че продавачката е собственик на продаваните имоти (или и това укриват?). Подсказка:  нотариусът се е "уверил", че продавачката е собственик на продаваните имоти от неподписани и невписани компютърни разпечатки от информационната система на общинската служба по земеделие, неумело имитиращи преписи от решения на поземлена комисия - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката", вместо с нотариалните ѝ актове, издадени на нейно име въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на поземлената комисия, и надлежно вписани в Службата по вписванията гр. Плевен, и не само вписани, но и с образувани през 2009 г. партиди за три от петте откраднати имота  - партиди 21368, 21374 и 21378, всички от 13.01.2009 г.

В РП-Плевен представят измамните продажби като извършени с нотариалните актове на пострадалата, по-точно изобщо не споменават с какви документи са извършени сделките, а в постановленията цитират нотариуса, който бил заявил категорично, че всички документи са били изрядни и по двете сделки.

Така времето си минава и стана вече пета година, откакто липсва произнасяне на прокурор по двата въпроса, които рутинно се задават при започване на разследването в случаи като нашия, по чл. 212, ал. 1 НК - има ли фалшифициран подпис и има ли нередовни документи (с невярно съдържание, неистински или преправени). 

За сериозните пропуски на Плевенския нотариус сме уведомявали РП-Плевен с множество писма, две от които - от 10.12.2014 и от 09.05.2016 - бяха изпратени на хартия с нотариална заверка на подпис и съдържание (приложени: 10.12.2014 и 09.05.2016). Всички те са оставени без отговор или сме получавали дежурния отговор: "Нотариусът категорично е заявил, че всички документи са изрядни" - без никаква проверка или преценка.

За фалшифицирания подпис на пострадалата върху втория екземпляр на пълномощното от кметството сме уведомили набл. районен прокурор с писмо от 06.10.2016 (приложено), като сме помолили да получим копие от експертизата на подписа. И това писмо е оставено без отговор, а молбата ни не е удовлетворена вече 10-ти месец, въпреки неколкократните указания от ОП-Плевен до РП-Плевен, последно с писмо от 13.06.2017 (приложено), в което е посочен срок от 3 дни във връзка с мое писмо до ОП-Плевен от 31.05.2017 (приложено).

За неподписаните "преписи" от невписани решения на поземлена комисия председателят на Нотариалната камара, г-н Димитър Танев, се изказа по телевизията, че представляват документи с невярно съдържание ("Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016), но г-н Танев каза също така, че нотариусът е нямало как да забележи невярното им съдържание, тъй като не е имал възможност да сравни "преписите" с оригиналите, което не е вярно. Достатъчно е било нотариусът да ги прочете - не става дума да ги прочете на страните, а той лично да ги прочете (да ги разгледа), което явно не е направил, иначе щеше да забележи забележката, че имената на членовете на комисията-издател са променени, липсата на подписите на членовете на ПК, както и на каквото и да било отбелязване, че решението изобщо някога е било подписвано и др. особености.

Година преди изказването на г-н Председателя на Нотариалната камара, показания са били снети от Н-к земед. служба гр. Д. Митрополия, където са били заверени "преписите" (криво-ляво заверени). Н-к службата, г-жа Якимова, е дала показания, налични на стр. 11-12 в постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП 2924/13 (отм.), че не съхраняват нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г., не знаят дори имената на членовете на ПК, заседавали и издавали решения за възстановяване на поземлената собственост преди 2000 г., ето защо редовно издават такива "преписи", но пък именно затова и поставят забележка под променените имена на членовете на комисията-издател на документа, че съставът на комисията през еди-коя си година е бил друг (в нашия случай забележката гласи: „Забележка: Към 30.11.1994 г.състава на ОСЗ/ПК е бил друг."). Н-к зем. служба е обяснила, че по същата причина върху "преписа" не поставят и щемпела "Вярно с оригинала". Прокурорът е описал тези ценни показания в постановление за прекратяване от 24.07.2015, без да направи извод за значението им, нито преценка на стойността им. Да не говорим, че прокурорът изобщо не споменава, че това именно са "документите", от които нотариусът се е "уверил", че продавачката е собственик на продаваните имоти. 

На 01.02.2016 и на 01.03.2016 Съдът в Плевен разгледа постановлението от 24.07.2015 и го отмени, като даде указания да бъдат преценени събраните доказателства, които според Съда за напълно достатъчни за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице, цитирам (прилагам и двете съдебни определения: 01.02.2016 и 01.03.2016):


"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка."

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора:

"приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове" (под копие на нотариални актове следва да се разбират "преписите" от решения на поземлената комисия, бел. моя)


Събраните доказателства "са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице"

И досега, 13.07.2017, не е  извършена преценка на събраните доказателства - нито на пълномощното, нито на нотариалните актове, нито на "преписите" от решения на поземлената комисия. Важно е да се подчертае, че съдът обстойно и мотивирано се произнесе по пълната достатъчност на вече събраните  доказателства, като указа извършването само на едно-единствено ПСД - психолого-психиатрична експертиза на пострадалата, но това ПСД отпадна със смъртта ѝ (отделен въпрос е, че съмненията в психическата годност на пострадалата бяха едно голямо недоразумение, породено от превратното тълкуване от прокурора на медицинските ѝ документи като доказателство за психическо заболяване - това недоразумение е обяснено в статията "Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка", публикувана на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/kak-se-stigna-do-absurdnite-samneniya-v-psihichnoto-zdrave-na-postradalata.html, а изразът "прокурорът превратно тълкува" е на Съда, а не мой).

На 15.05.2017 г. в телефонен разговор с апелативен прокурор от ВТАП, проведен по негова инициатива, получих уверенията му, че в РП-Плевен се работи много сериозно по нашия случай, предстои да ме разпитат и да повдигнат обвинение. Същия ден апелативният прокурор изпрати писмо до РП-Плевен (приложено) с молба да бъде уведомен за прогнозния срок на разследването. Доколкото ми е известно, отговор не е получил.  

В средата на юни се обадих до деловодството на РП-Плевен с молба за информация по хода на производството. Казаха ми, че срокът на ДП 2924/13 е удължен до 07.10.2017. Не знаеха кой е дал разрешението за поредните 4 месеца удължаване. Това поредно удължаване е малко изненадващо след силно критичните думи на Гл. инспектор г-жа Точкова, ИВСС, от 02.06.2017, сред които и това, че прокурорът е възобновил на 12.04.2017 г. спряното ДП поради необходимост от извършване на допълнителни ПСД, без да е посочил какви. На мен не ми е известно да са извършвани каквито и да било ПСД през периода юли 2015 - април 2017 (около две години), нито от април 2017 досега.

В становище на Гл. инспектор г-жа Точкова, ИВСС, от 02.06.2017, се казва, че по нашия случай е налице голяма забава и се цитират решения на ЕСПЧ. Това становище беше първото официално признание, че по нашия случай действително има забава. Само месец преди това от ВКП се бяха опитали да ме уверят в обратното: "При проверката не установих данни за допуснато бездействие или неизпълнение на служебни задължения. Процесуално-следствените действия по разследването са извършвани ритмично."

Интересното е, че година и нещо преди проверката на ВКП, която не откри нищо, Съдът беше констатирал точно обратното, цитирам:  

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)"ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради всичко гореизложено, с настоящето изразявам опасения, че ставащото в РП-Плевен по нашия случай не е обикновена забава, а умишлено укриване на доказателства за сериозно престъпление срещу собствеността.

НАКРАТКО. Моля за проверка по този сигнал за престъпление срещу правосъдието (чл. 288 НК). По-конкретно, какви са мотивите на разследващите в Плевен години наред да укриват наличните доказателства за извършено престъпление срещу собствеността и да не ги подлагат на анализ и преценка? Дали бездействието им се дължи на натиск? Предвид излезлите данни за окр. прокурор Димитър Захариев от Плевен, който движи с бандата на Куката и Бокса, евентуален натиск никак не е за изключване, още повече, че земите ни са във владение на Иво Бокса (това също не е установео от РП-Плевен, както не е установено и че кметът "заверител" е осъден в края на 2013 г. от Разградския съд за над 100 неприсъствени заверки и освободен от длъжност в началото на 2014). Моля да се обърне специално внимание на това, че РП-Плевен не изпълнява указанията нито на ОП-Плевен, нито на Съда.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 8 бр. съгл. текса (приложенията са под формата на интернет адреси, защото тежат много мегабайти)

1
. Мое писмо до РП-Плевен от 10.12.2014 с нотариална заверка на подпис и съдържание от Варненски нотариус - тук за първи път уведомявам набл. прокурор, че Плевенският нотариус не е изпълнил служебните си задължения при проверката на документите за собственост: http://softisbg.com/dannies_blog/2016/03/10122014--.html. БЕЗ ОТГОВОР.
2. Мое писмо до РП-Плевен от 09.05.2016 с нотариална заверка на подпис и съдържание от Варненски нотариус - тук за първи път уведомявам втория набл. прокурор, че Плевенският нотариус не е изпълнил служебните си задължения при проверката на документите за собственост: http://softisbg.com/dannies_blog/pismo_do_pr_conka_kicheva_09052016.pdf БЕЗ ОТГОВОР.
3. Писмо от майка ми до РП-Плевен от 06.10.2016 - подписано от майка ми (приживе). Съдържа обяснения за истинския ѝ подпис и собственоръчна ръкописна бележка под грубо фалшифицирания ѝ подпис върху пълномощното от кметството: "Фалшив! 06.10.2017г." http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf БЕЗ ОТГОВОР.
4. Указания от ОП-Плевен до РП-Плевен от 13.06.2017 - тук е посочен срок от 3 дни във връзка с мое писмо от 31.05.2017 http://softisbg.com/dannies_blog/2017-06-13%20ot%20Ant%20do%20RP-Pl%2042%202015.pdf НЕИЗПЪЛНЕНИ И ДО ДНЕС, 13.07.2017
5. Мое писмо до ОП-Плевен от 31.05.2017 - съдържа искани копия от документи в 5 точки (до РП-Плевен исканията са изпратени много по-рано) http://softisbg.com/dannies_blog/31052017----.html Отговорът е писмото от ОП-Плевен, изпратено на 13.06.2017 до РП-Плевен, което на свой ред е оставено БЕЗ ОТГОВОР.
6. Определение на РС-Плевен от 01.02.2016  - съдебен контрол върху постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП 2924/13 (отменя се; мн. тежки думи по адрес на прокурора) http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf УКАЗАНИЯТА НА СЪДА ОЩЕ НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ
7. Определение на ОС-Плевен от 01.03.2016  - потвърждава определението на РС-Плевен http://softisbg.com/dannies_blog/2016-03-01%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.pdf
8. Писмо от апел. прокурор до РП-Плевен от 15.05.2017 - моли за информация отн. прогнозния срок на разследването http://softisbg.com/dannies_blog/2017-05-15%20Ot%20Leshtakov%20-%20da%20bade%20uvedomen%20MX-M316N_20170515_151447.pdf БЕЗ ОТГОВОР, доколкото ми е известно.

-

 

Обратни разписки

02.10.2017, 17:11 От деловодството на Омбудсмана

Subject:     Read-Receipt: във вр. с тел. обаждане от ДАНС
Date:     Mon, 2 Oct 2017 17:11:37 +0300 (EEST)
From:     Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

02.10.2017, 17:22 От ДАНС

Subject: Read: във вр. с тел. обаждане от ДАНС
Date: Mon, 2 Oct 2017 14:22:48 +0000
From: DANS <dans@dans.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Your message

   To: DANS
   Subject: във вр. с тел. обаждане от ДАНС
   Sent: Monday, October 02, 2017 4:44:55 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Monday, October 02, 2017 5:22:48 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.
-

Final-recipient: RFC822; dans@dans.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: mFpKetWiwE65gI2BUAFinA==
Original-Message-ID: <e7fb4cd9-27a8-0884-2270-a4588372c6e5@softisbg.com>
X-Display-Name: DANS

 

 

 

 

 

 

Начало на блога
Това писмо е част от Кореспонденция с Главен прокурор

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1341

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.