15.12.2015 Писмо от пострадалата (майка ми) до ВКП

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Резюме. На 15.12.2015 майка ми изпрати до ВКП молба за проверка по липса на отговор от набл. пр. Ивета Маркович на осем нейни писма, изпратени в помощ на раследването през периода от 13.03.2015 до 24.06.2015. Преди това беше помолила последователно РП-Плевен на 14.09.2015, ОП-Плевен на 24.10.2015 и ВТАП на 02.12.2015 (без отговор). И писмото й до ВКП остана без отговор (пиша това на 08.09.2016).

-

Subject: молба за проверка
Date: Tue, 15 Dec 2015 18:18:43
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, vss@vss.justice.bg

ДО: ВКП
КОПИЕ ДО: ПРБ и ВСС (само за сведение)

Уважаеми служители от ВКП,

Моля за проверка защо набл. районен пр. Ивета Маркович от гр. Плевен е оставила без отговор 8 бр. мои  писма, изпратени до нея в периода 13.03.2015-24.06.2015 (приложени) и едно от окръжен прокурор Йорданка Антонова - гр. Плевен от дата 25.03.2015, изведено на дата 27.03.2015 (приложено). Всички тези мои писма са изпратени с цел оказване пълно съдействие за разкриване на цялата истина по наблюдаваното от районния прокурор ДП. Писмото от окръжния прокурор е в подкрепа на исканията ми за излизане от тесния кръг около пълномощното и насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007.

Преди да помоля Вас за проверка, съм помолила последователно ОП-Плевен на 24.10.2015 и ВТАП - на 02.12.2015. От ОП-Плевен нямам отговор. Преписката във ВТАП е прекратена на 08.12.2015.

 Моля, ако нещо не е ясно или е необходимо да се изпратят допълнителни материали, или да се изпрати това писмо на хартия, подписано от мен, уведомете дъщеря ми Рени - нейният е-адрес е rennie@softisbg.com, а телефоните й са 052 988 600 и 0888 60 90 72.

Благодаря предварително.

С уважение,
Йорданка Найденова, 82 г.
пострадала по ДП №Д-2924/2013 във вр.пр. №В-3624/2013 по описа на РП-Плевен
Гр. Варна 9010
ул. "Георги Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ПИСМА - 8 бр. мои писма до набл. пр. от РП-Плевен, изпратени в периода 13.03.2015-24.06.2015 с цел оказване пълно съдействие за  разкриване на цялата истина по наблюдаваното от районния прокурор ДП. И едно писмо от окръжен прокурор Йорданка Антонова в подкрепа на исканията ми.  Всички тези писма са оставени без внимание, в т.ч. и писмото на окр. пр. Антонова.

 1) 13.03.2015: молба за излизане от тесния кръг около пълномощното: стр. 1 и стр. 2, във връзка с което окръжен пр. Й. Антонова изпрати писмо до РП-Плевен, носещо дата 25.03.2015, изведено на 27.03.2015, в което се казва:  „Приложено Ви изпращам сигнал от Йорданка Дикова Найденова с искане за излизане от тесния кръг около пълномощното и насочване на разследането към действията на нотариус Иванов №007. Сигналът следва да имате предвид в хода на разследването." (приложено) БЕЗ ОТГОВОР.
     Пр. Маркович не се е съобразила дори с нареждането на окръжния
прокурор.

2) 19.03.2015: молба за издаване на у-ние по чл. 133 от НПК. БЕЗ ОТГОВОР.

НПК, чл. 133. (1) По искане на заинтересованото лице съдът или органът на досъдебното производство му издава удостоверение, по силата на което държавните и общинските органи, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да го снабдят с необходимите документи в рамките на тяхната компетентност.


3) 13.04.2015: молба за предявяване на иск от прокурора по чл. 537, ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 574 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта
от март 2013 г. БЕЗ ОТГОВОР.
     Чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Прокурорът може да предяви иск за отменяне
на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закони".
     Чл. 574 от ГПК: „Не могат да се извършват нотариални действия
относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи
или други действия".

4) 19.04.2015: молба по чл. 107 от НПК за експертиза на втория подпис на кмета върху пълномощното. БЕЗ ОТГОВОР.
      НПК, Чл. 107. (1) Органите на досъдебното производство събират доказателствата служебно или по искане на заинтересованите лица.


5) 20.04.2015: стр. 1 и стр. 2  - уведомяване, че в пълномощното Станимир е допуснал същата грешка в площта на нива №213001, каквато е допусната в издадения
от ОСЗ-Д.Митрополия „препис". В писмото съм писала: 'Не ми е известно кога и как Станимир Георгиев Кожухаров се е добрал до данните за моите
земи от динамичния регистър на ОСЗ-Д.Митрополия, но знам със сигурност, че Станимир не е взел данните за земеделските ми земи от моите документи за собственост, нито от договорите за наем между мен и ЗК „Златен клас" - доказват го приложените документи, с които Вие, госпожо Маркович, също разполагате." БЕЗ ОТГОВОР.

6) 27.04.2015: молба по чл. 107 от НПК за графологична експертиза на двата подписа на пострадалата под оригиналните декларации по ДОПК,
внесени в СВ-Плевен; молбата е изпратена във връзка с официален отговор №074-3377/29.12.2014 г. от Регионален директор СВ-Плевен г-жа Ирена
Христова до дъщеря ми,  в който се казва: „С оглед подпомагане работата на следствените органи по вашия проблем и въз основа постановление на
съд или прокуратура, ще окажем съдействие и ще предоставим достъп на вещите лица до необходимите им документи за нуждите на разследването" БЕЗ ОТГОВОР.

7) 28.04.2015: стр. 1, стр. 2 и стр. 3 - аргументирани обяснения защо твърденията на нотариус Иванов №007, че всички документи били изрядни, са несъстоятелни; БЕЗ ОТГОВОР.

8) 24.06.2015: молба за повдигане на обвинение срещу Станимир по чл. 212, ал. 1 от НК, за използване на документи с невярно съдържание -
скици, които в крайна сметка се оказаха и неистински документи, тъй като и 5-те са подписани от друго лице, не от лицето, чието име стои върху тях, без отбелязване, че  подписването е  '"по заместване" (вж. показания на ст. експерт Ваня Георгиева на стр. 12 от Постановлението за прекратяване от пр. Маркович, 24.07.2015) БЕЗ ОТГОВОР.


Още веднъж благодаря. С пожелания за весели коледни и новогодишни празници!

Й. Найденова, 82 г., Варна

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/786

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.